Rytuał przystąpienia do Przymierza (i symbole)

1. Przystąpienie do Przymierza następuje po Mszy św., chociaż odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych może nastąpić w czasie obrzędów wstępnych.

2. Na odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych zapala się Paschał i śpiewa:
„O, Stworzycielu, Duchu przyjdź”.

Moderator: Drodzy Członkowie Wspólnoty, Wspomożyciele, Kandydaci i Aspiranci! Zostaliście ochrzczeni w imię Trójcy Przenajświętszej. Przystępując do Wspólnoty Przymierza Rodzin „Mamre”, pragniecie żyć według Drogowskazów tejże Wspólnoty, które w oparciu o Pismo święte i Tradycję Kościoła wskazują drogę chrześcijańskiego rozwoju, aby pełniej uczestniczyć w życiu Bożym. Odrzucając grzech, szatana i wszelkie formy bałwochwalstwa, jesteście zaproszeni do głębszej przyjaźni
z Bogiem Ojcem przez Chrystusa w Duchu Świętym. Dlatego odnówcie swoje przyrzeczenia:

- Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

Wszyscy: Wyrzekamy się.

M: Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował?

W: Wyrzekamy się.

M: Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

W: Wyrzekamy się.

M:Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

W: Wierzymy.

M:Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Jego Syna Jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

W: Wierzymy.

M:Czy wierzycie w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

W: Wierzymy.

M:Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. A zatem, aby wzrastać w wierze:

  Czy przyrzekacie za pomocą łaski Bożej zachowywać wiernie przykazania Boskie i kościelne?

W: Przyrzekamy.

M:Czy przyrzekacie pogłębiać swą wiarę przez systematyczną formację, lekturę Pisma świętego i Katechizmu Kościoła Katolickiego?

W: Przyrzekamy.

M:Niech Bóg wszechmogący przyjmie wasze postanowienia i umocni was mocą Ducha Świętego, abyście wytrwali w wierze do końca życia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W: Amen.

3. Następuje pokropienie wodą święconą i śpiewa się:Com przyrzekł Bogu”.

***

4. Po Modlitwie po Komunii św. kapłan poświęca Księgę Przymierza oraz różańce i świece dla członków Wspólnoty:

Moderator: Boże Abrahama, Izaaka i Jakuba, Tyś przed wiekami dał obietnicę swego błogosławieństwa. Zechciałeś wybrać sobie lud izraelski, aby zawrzeć z nim Przymierze pod górą Synaj, by był Twą szczególną własnością, ludem świętym, Tobie na własność przeznaczonym, królewskim kapłaństwem. Zapisałeś swe Prawo Przymierza na kamiennych tablicach jako zapowiedź doskonalszego Przymierza pisanego Duchem Świętym na żywych tablicach serc, aby Twoje przybrane dzieci żyły nowym życiem w świętości i sprawiedliwości. Ich imiona zapisujesz w Księdze życia, aby miały udział w chwale Zmartwychwstałego Chrystusa. Prosimy Cię pobło+gosław tę Księgę Przymierza, w której mają być zapisane imiona Twych dzieci pragnących pogłębiać więź z Tobą i braćmi, żyjąc według Drogowskazów Wspólnoty Przymierza Rodzin „Mamre”. Udziel szczególnej siły i pobłogosław tym, którzy biorą sobie na świadka swych postanowień tę Księgę Przymierza. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 Boże wszechmogący. Ty wybrałeś Najświętszą Maryję Pannę na Matkę Twego Syna i na Matkę Kościoła. Prosimy Cię pobło+gosław te Różańce, aby ci, którzy będą jednoczyć się na modlitwie z Twym Synem, rozważając tajemnice naszego zbawienia, doznawali owoców dzieła Odkupienia i opieki Matki Bożej.

Pobło+gosław te świece. Niech przypominają nam Zmartwychwstałego Pana, który jest naszym światłem. Każdego dnia zapalane do modlitwy przez członków Wspólnoty i ich rodziny, będą znakiem jedności wiary i trwania w Przymierzu. Niech blask tych świec rozszerzy się na wszystkich, którzy błądzą w ciemnościach niewiary i grzechu, i niech przypomina o naszym powołaniu do udziału w światłości Bożej chwały.

Pogło+gosław pozostałe znaki i symbole Wspólnoty. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

5. Następuje osobiste wyrażenie decyzji przystąpienia do Przymierza przez członków:

Moderator:Niech przystąpią ci, którzy trwają już w przymierzu jako Członkowie Wspólnoty oraz nowi Członkowie, którzy zostaną dziś przyjęci do Przymierza.

 

 Wypowiedzcie wasze decyzje.  

Wszyscy razem wypowiadają poniższe słowa:

Ja / ..................................................../ podzielam cele Wspólnoty Przymierza Rodzin „Mamre”/ i odnajduję swe powołanie do wzrastania i służby według jej Drogowskazów. / Przystępuję do Przymierza Rodzin we Wspólnocie „Mamre” jako jej członek. / Podejmuję zobowiązania zawarte w Drogowskazach Wspólnoty /
i sposób życia chrześcijańskiego w oparciu o te Drogowskazy. / Zobowiązuję się do kontynuowania formacji chrześcijańskiej / i podejmowania dzieł Wspólnoty dla dobra Kościoła Rzymskokatolickiego./ Powyższe zobowiązania / podejmuję na okres jednego roku do października  20.... roku./ Tak mi dopomóż / Boże i Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa. / Amen.

6. Kapłan przewodniczący przekazuje znaki Wspólnoty:

Moderator:Umocnieni Pokarmem eucharystycznym przyjmijcie symbole i znaki, które będą wam przypominać o przyjętej misji i o jedności ze Wspólnotą, do której wstępujecie.

Przyjmijcie Drogowskazy dla życia we Wspólnocie Przymierza Rodzin „Mamre”, które zawierają główne rysy duchowości Wspólnoty i wynikające z nich zobowiązania. Jeśli jesteście gotowi żyć według nich, wy i wasze rodziny, odpowiedzcie „Amen” po każdym odczytanym Drogowskazie.

 

Kapłan odczytuje po kolei każdy punkt Drogowskazów, a członkowie odpowiadają „Amen” po każdym z nich.

1.  Bóg Ojciec, Stwórca człowieka, Źródło wszelkiego ojcostwa, jest wzorem ojca i autorytetu i ostatecznym celem człowieka, którego pragnie napełnić wszelkim błogosławieństwem duchowym. Dlatego w duchu dziecięctwa Bożego pragnę szukać woli Boga i Jego królestwa oraz w duchu synowskiego posłuszeństwa i miłości wobec kapłanów we Wspólnocie i ojców w rodzinach – w jedności z nimi – chcę pielgrzymować do domu Ojca chwały i miłosierdzia.

2.  Jezus Chrystus – jedyny Pośrednik między Bogiem i ludźmi jest Słowem miłości Ojca do nas, naszym Życiem i jedyną Drogą do Ojca przez Krzyż i Zmartwychwstanie. Dlatego, odrzucając wszelkie formy bałwochwalstwa, przyjmuję Go jako mojego jedynego Pana i Zbawiciela, oddaję Mu moje życie, aby On nim kierował, w postawie ucznia naśladuję Go jako Mistrza, spotykając się z Nim i kontemplując Pana chwały w celebracji liturgicznej pragnę jaśnieć Jego chwałą i przyoblec się w nowego człowieka dla pełnienia dobrych czynów.

3.  Duch Święty, który od Ojca i Syna pochodzi, jest Dokonawcą dzieła zbawienia, Mocą ożywiającą Kościół i inspirującą życie dzieci Bożych oraz Uświęcicielem. Dlatego opieczętowany Duchem Świętym w sakramencie chrztu św. i bierzmowania, jako świątynia Boga chcę prowadzić życie w Duchu, otwierać się na Jego wylanie, przyjmować Jego natchnienia i moc do odnoszenia zwycięstwa nad Złym i do świętego życia polegającego na składaniu duchowych ofiar miłych Bogu.

4.  Najświętsza Maryja Panna jest Matką Syna Bożego i Kościoła, która jako Oblubienica Ducha Świętego, spełniając swą misję macierzyńską, apostolską i profetyczną staje się wzorem Kościoła i człowieka oddanego dziełu Chrystusa. Dlatego w codziennej modlitwie różańcowej powierzam się Jej osobiście jako Wszechmocy błagającej, Wychowawczyni rodzin, Strażniczce czystości i zawierzam Jej swoją rodzinę i całą Wspólnotę.

5.  Kościół, Ciało Chrystusa ożywiane i budowane jako świątynia Boga, jest zbawczym środowiskiem życia chrześcijanina, w którym Pan nadal pełni swą misję kapłańską, prorocką i królewską, a jednocześnie jako Oblubienica Chrystusa jest pielęgnowany przez Oblubieńca z miłością ofiarną, która staje się wzorem miłości i relacji w rodzinie katolickiej. Dlatego chcę wrastać coraz głębiej w tę braterską wspólnotę ludu Bożego; przez modlitwę, służbę i dzieła miłości pragnę przyczyniać się do budowania Kościoła (również Kościoła domowego) rozeznając swoje powołanie i charyzmaty.

6.  Liturgia, zwłaszcza eucharystyczna, jest źródłem i szczytem życia Kościoła; dokonuje się w niej uwielbienie Boga i uświęcenie człowieka przez zbawcze spotkanie z Chrystusem w Duchu Świętym. Dlatego z wiarą
w obecność Zmartwychwstałego chcę często w niej uczestniczyć, szczególnie w liturgicznych i para liturgicznych spotkaniach Wspólnoty i własnej parafii, czynnie angażując się w różnorodne posługi odpowiednio do powołania i posiadanych charyzmatów.

7.  Słowo Boże jest wyrazem miłości objawiającego się Boga, który oświeca i powołuje do zbawienia, oraz skutecznym Jego narzędziem zdolnym zrodzić i ożywić wiarę, osądzić sumienie i uświęcić w Prawdzie. Dlatego, wierząc w moc tego Słowa, pragnę codziennie szukać światła Bożego przez systematyczne, pobożne zgłębianie Pisma św. i Katechizmu Kościoła Katolickiego, zarówno osobiście jak i we wspólnocie, aby czyniąc je słowem życia naśladować Chrystusa ukrzyżowanego.

8.  Modlitwa jest spotkaniem z kochającym Bogiem w sanktuarium serca i miłosnym dialogiem, w którym człowiek wiarą odpowiada na Boże wezwanie i natchnienia oraz w Duchu Świętym przyswaja sobie zbawcze Misterium Chrystusa. Dlatego przez codzienne trwanie na modlitwie oraz cotygodniową adorację Najświętszego Sakramentu pragnę poddawać się przemieniającemu działaniu Ducha Świętego, aby żył we mnie Chrystus.

9.  Misterium Paschalne Chrystusa uobecniane w liturgii sakramentalnej jest modelem wzrostu duchowego na drodze oczyszczenia (Krzyż), oświecenia (Zmartwychwstanie) i zjednoczenia (Pięćdziesiątnica). Dlatego współpracując z łaską, pragnę na drodze abstynencji od zniewalających używek, umartwienia, postu (m.in. w intencji Wspólnoty) i pokuty ćwiczyć się w cnotach i przyswoić sobie owoce Odkupienia w Chrystusie, aby w pełni żyć według siedmiu darów Ducha Świętego.

10. Rekolekcje są uprzywilejowaną formą wspólnotowych ćwiczeń duchowych połączonych z kierownictwem duchowym, w czasie których wspólne otwieranie się na doświadczenie Boga przechodzącego
z uwalniającą i uzdrawiającą mocą rodzi nadprzyrodzone więzi wspólnotowe, umacnia we wspólnej wierze i umożliwia przeżycie Bożego prowadzenia. Dlatego pragnę podejmować trud przynajmniej corocznych rekolekcji wspólnotowych, aby wzrastać w doświadczeniu wiary ludu prowadzonego i wydoskonalanego przez Chrystusa.

11. Mała grupa jako podstawowa wspólnota pod kierownictwem animatora jest miejscem słuchania Słowa Bożego, modlitwy i dzielenia się świadectwem życia oraz budowania więzi braterskich przez wzajemne wsparcie i służbę w miłości. Dlatego pragnę uczestniczyć systematycznie w spotkaniach małej grupy, aby umacniać się wiarą braci i dzielić się swoimi darami.

12. Misja ewangelizacji świata jest nakazem Pana, powołaniem całego Kościoła i każdego wiernego; spełniana według modelu biblijnego przyczynia się ona do odnowy i ożywienia Kościoła. Dlatego, rozbudzając
w sobie i w innych zapał świętości i ewangelizacji, pragnę w duchu wiary odważnie głosić Ewangelię o Chrystusie i królestwie niebieskim słowem i życiem, szczególnie służbą na rzecz ubogich i potrzebujących pomocy, ufając mocno, że zgodnie ze swą obietnicą Pan Jezus będzie potwierdzał w wierzących prawdziwość głoszonej Ewangelii przejawami swej mocy, znakami, cudami i udzielaniem Ducha Świętego.

Moderator: Módlmy się.

Boże, Ojcze światłości, Ty przez Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa rozproszyłeś ciemności kłamstwa i nienawiści, a światło prawdy i miłości zlałeś na ludzką rodzinę. Spraw, błagamy, aby Twoi wybrani, których powołałeś do godności przybranych dzieci, przeszli z ciemności do jasnego światła, a uwolnieni spod władzy księcia mroków, pozostali na zawsze dziećmi światłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W: Amen.

 

Moderator:Oto Księga Przymierza „Mamre”, w której znajdą się wasze imiona dla upamiętnienia zawartego Przymierza. Ona będzie świadkiem podjętych przez was zobowiązań. Jeśli je wypełnicie wiernie, możecie oczekiwać szczególnego błogosławieństwa Bożego i błogosławieństwa Kościoła na drodze spełnianej misji.

 

A oto Krzyż Misyjny, który przypomina krzyże misyjne rozdane w 1995 r. w Archikatedrze Częstochowskiej na rozpoczęcie ewangelizacji w tejże Archidiecezji, w czym uczestniczyli też przyszli członkowie naszej Wspólnoty „Mamre”. Jeśli gotowi jesteście kontynuować dzieło ewangelizacji świata, przyjmijcie ten Krzyż. On jest drogą prowadzącą do pełniejszego przyjęcia owoców Pięćdziesiątnicy, która dała początek misyjnemu rozszerzaniu się Kościoła. Z tajemnicy Krzyża płynie też moc do ewangelizacji. Przyjmując go, słowami: „Oto ja, poślij mnie, Panie!” wyraźcie waszą gotowość do dawania świadectwa o Chrystusie.

 

Po wyrażeniu pod Krzyżem swej gotowości do misji otrzymacie od Moderatora Wspólnoty świecę zapaloną od Paschału – widzialny znak trwania w Przymierzu, oraz Różaniec, przez który Wspólnota powierza się nieustannie Maryi, Matce Kościoła i uczy się w duchu Maryi śpieszyć z Dobrą Nowiną do innych, a następnie (z drugiej strony ołtarza) wpiszecie swe imiona do Księgi Przymierza i odejdziecie na swoje miejsca

7. Jeśli Paschał został zgaszony, zapala się go ponownie. Nowi członkowie Wspólnoty i ci, którzy odnawiają przystąpienie do Przymierza, podchodzą pojedynczo lub małżeństwami do Krzyża i trzymając go, wypowiadają głośno słowa: „Oto ja, poślij mnie, Panie!”

 

(Małżeństwa: „Oto my, poślij nas, Panie!”).

 

Potem podchodzą do Moderatora, który zapala świecę od Paschału i wręcza ją wraz z Różańcami członkom Wspólnoty. Oni przyjmując mówią: „Jezus – Panem, Maryja – Matką, Święta Rodzina – Wzorem”.

 

Następnie podchodzą do stolika i dokonują wpisu do Księgi Przymierza.

    

Członkowie odchodzą na swoje miejsca z zapalonymi świecami. Po przystąpieniu kilku pierwszych członków można śpiewać pieśń.

 8. Następuje osobiste wyrażenie decyzji przystąpienia do Przymierza przez członków Honorowych-Seniorów:

 

Moderator:Niech przystąpią ci, którzy trwają we Wspólnocie jako Członkowie Honorowi-Seniorzy. Wypowiedzcie wasze decyzje i przyjmijcie świece wspólnotowe i Różańce.

      Wszyscy razem wypowiadają poniższe słowa:

 Ja / «IMIĘ» «NAZWISKO» / podzielam cele Wspólnoty Przymierza Rodzin „Mamre”/ i odnajduję swe powołanie do wzrastania i służby według jej Drogowskazów. / Pragnę nadal trwać we Wspólnocie Przymierza Rodzin „Mamre” i w miarę możliwości żyć według Drogowskazów Wspólnoty / na sposób życia chrześcijańskiego w oparciu o te Drogowskazy. / Pragnę wspierać Wspólnotę i jej dzieła / modlitwą i ofiarą, / trwając we wspólnocie szczególnie z tymi, / którzy jako członkowie / podejmują czynnie dzieła ewangelizacji, / formacji i dzieła charytatywne. Tak mi dopomóż / Boże i Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa. / Amen.

 Potem podchodzą do Moderatora, który zapala świecę od Paschału i wraz z Różańcami wręcza ją członkom Wspólnoty. Oni przyjmując mówią: „Jezus – Panem, Maryja – Matką, Święta Rodzina – Wzorem”.

 Następnie podchodzą do stolika i dokonują wpisu do Księgi Przymierza i odchodzą na swoje miejsca z zapalonymi świecami. Po przystąpieniu kilku pierwszych członków można śpiewać pieśń.

 ***

 9. Następuje przyjęcie kandydatów do Kręgów Modlitewnych Wspomożycieli Dzieł Ewangelizacyjnych:

 Moderator:  Niech przystąpią teraz ci, którzy po kilku latach formacji podstawowej we Wspólnocie pragną trwać w niej jako Wspomożyciele Dzieł Ewangelizacji w ramach Kręgów Modlitewnych Wspomożycieli. Przyjmijcie zadanie wspierania dzieł  Wspólnoty modlitwą i ofiarą, także pieniężną. Przez wręczenie wam Modlitwy Wspólnoty opartej na Drogowskazach powierzamy wam rolę tych, którzy trwają na modlitwie i adoracji, gdy inni głoszą Ewangelię słowem i czynem. Wypowiedzcie wasze decyzje:

 Kandydaci: W czasie trzyletniej formacji podstawowej / rozpoznaliśmy nasze powołanie do Wspólnoty Przymierza Rodzin MAMRE / i pragniemy w niej nadal trwać i formować się / jako kandydaci – WSPOMOŻYCIELE Dzieł Ewangelizacji / w ramach Kręgów Modlitewnych Wspomożycieli do października 20…. roku. / Pragniemy wspierać Wspólnotę i jej dzieła / modlitwą i ofiarą, / trwając we wspólnocie szczególnie z tymi, / którzy jako członkowie / podejmują czynnie dzieła ewangelizacji, / formacji i dzieła charytatywne.

 Moderator: Módlmy się.

 Boże, nasz Ojcze, nasi wybrani poznali zamiary Twojej miłości
i tajemnice życia Jezusa Chrystusa. Spraw, aby ustami wyznawali to, w co wierzą z całego serca, i w całym życiu wypełniali Twoją wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego
[1].

 W: Amen.

 Następuje złożenie na ręce Moderatora podań przez tych, którzy chcą kandydować do Wspólnoty. Wspomożyciele otrzymują różańce i formularz Modlitwy Wspólnotowej (oraz program formacji dla Wspomożycieli). Śpiewa się pieśń.

 ***

 10. Następuje przyjęcie kandydatów na III rok formacji kandydatów:

 Moderator:Niech przystąpią teraz ci, którzy będą przyjęci
na III rok podstawowej formacji kandydatów, na rok mystagogii.  
 

 

Uczniowie Chrystusa mają w Nim swobodny przystęp do Ojca, który udziela wiernym łaski w sakramentach świętych.

 Posłuchajcie teraz, jak Pan nauczył swoich uczniów modlić się:

  

+ Słowa Ewangelii według św. Mateusza:

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego”.

 

Czy przyjmujecie tę modlitwę, której nauczył nas Jezus, abyście przez nią i przez sakramenty mieli pełniejszy udział w życiu samego Boga?

 Kandydaci:Przyjmujemy

 Następnie kapłan wyciąga nad nimi ręce i modli się:

 Moderator:Panie, Boże wszechmogący, Ty stworzyłeś człowieka
w świętości i sprawiedliwości na swój obraz i podobieństwo. Gdy człowiek zgrzeszył, nie opuściłeś go, lecz w swojej mądrości postanowiłeś  zbawić go przez wcielenie swojego Syna. Zbaw te sługi Twoje, uwolnij od wszelkiego zła i od niewoli szatana, oddal od nich ducha kłamstwa, żądzy i nieprawości. Przyjmij ich do swego królestwa, otwórz ich serca na zrozumienie Twojej Ewangelii, aby stając się synami światłości, zostali członkami Kościoła świętego, dawali świadectwo prawdzie i według Twoich przykazań pełnili czyny miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego
[2].

 Kandydaci:Amen.

 Moderator:Złóżcie teraz swoje deklaracje kontynuowania formacji chrześcijańskiej i przyjmijcie różaniec.

 Następuje złożenie na ręce Moderatora podań przez tych, którzy chcą nadal kandydować do Wspólnoty i wręczenie im różańców (i programu formacji na III rok), po czym kandydaci odchodzą na swoje miejsca. Śpiewa się pieśń.

 ***

 11. Następuje przyjęcie kandydatów na II rok formacji kandydatów:

 Moderator:Niech przystąpią teraz ci, którzy będą przyjęci na
II rok podstawowej formacji kandydatów, na rok oświecenia
i oczyszczenia.

 Drodzy kandydaci. W minionym roku poznaliście głębiej prawdy chrześcijańskiej wiary. Jeśli więc nadal chcecie trwać przy Bogu, wyznajcie te prawdy, które poznawaliście, zawarte w Credo  Kościoła Rzymskokatolickiego.

 Kandydaci:Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, * Stworzyciela nieba i ziemi, * i w Jezusa Chrystusa, * Syna Jego Jedynego, Pana naszego, * który się począł z Ducha Świętego, * narodził się z Maryi Panny, * umęczon pod Ponckim Piłatem, * ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, * zstąpił do piekieł, * trzeciego dnia zmartwychwstał, * wstąpił na niebiosa, * siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, * stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. * Wierzę w Ducha Świętego, * święty Kościół powszechny, * Świętych obcowanie, * grzechów odpuszczenie, * ciała zmartwychwstanie, * żywot wieczny. * Amen

 Moderator:Skoro poznaliście Boga i swoją godność dzieci Bożych, postępujcie według Bożych przykazań i zasad życia chrześcijańskiego. Znakiem gotowości postępowania drogą moralności ewangelicznej, którą będziecie zgłębiać w tym roku, niech  będzie akt przyjęcia przez was Rachunku sumienia opartego na Drogowskazach Wspólnoty.

 Kapłan wyciąga nad nimi ręce i modli się:

 Moderator:Módlmy się.

 Panie nasz, Boże, Ty objawiasz prawdziwe życie, usuwasz grzech, umacniasz wiarę, ożywiasz nadzieję i rozpalasz miłość. W imię Twojego umiłowanego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, i w mocy Ducha Świętego prosimy Cię, oddal od tych sług Twoich niewiarę i powątpiewanie, żądzę pieniądza i ułudę zmysłów, wrogość i niezgodę oraz wszelką nieprawość. Ponieważ wezwałeś ich, aby święci i nieskalani stanęli przed Twoim obliczem, odnów w nich ducha wiary i pobożności, cierpliwości i nadziei, opanowania i czystości, miłości i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego[3].

 W: Amen.

 Następuje złożenie na ręce Moderatora podań przez tych, którzy chcą nadal kandydować do Wspólnoty i wręczenie im Rachunków sumienia, różańców (i programu formacji na II rok), po czym kandydaci odchodzą na swoje miejsca. Śpiewa się pieśń.

 ***

 12. Następuje przyjęcie kandydatów na I rok formacji:

 Moderator:Niech przystąpią teraz ci, którzy po okresie ewangelizacji i prekatechumenatu, kierując się pragnieniem pełniejszego uczestnictwa w życiu i służbie Kościoła, pragną stać się kandydatami do Wspólnoty Przymierza Rodzin „Mamre”. Będą  teraz oficjalnie przyjęcie do Wspólnoty i na I rok podstawowej formacji kandydatów, na rok deuterokatechumenatu. Niech wypowiedzą swą prośbę:

 

   Kandydaci:Zwracam się z prośbą / o przyjęcie mnie w poczet kandydatów / do Wspólnoty Przymierza Rodzin „MAMRE”. / Pragnę stawać się dojrzałym chrześcijaninem, / świadomym swego miejsca i powołania w Kościele Katolickim. / Bliska jest mi duchowość Wspólnoty / oraz jej cele – ewangelizacja i służba w Kościele, / oraz służba rodzinie / w duchu Maryi spieszącej z pomocą do Elżbiety. /

 Następnie Moderator przeprowadza obrzęd przyjęcia:

 Moderator:Bóg oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat i przez dzieło stworzenia prowadzi go do poznania spraw niewidzialnych, aby nauczył się wielbić swojego Stwórcę. Wy poszliście za Jego światłem i dlatego obecnie otwiera się przed wami droga Ewangelii, abyście zakładając fundamenty nowego życia, uznali żywego Boga, który rzeczywiście przemawia do ludzi. Postępując w światłości Chrystusa, ufajcie Jego mądrości, a oddając Mu codziennie swoje życie, całym sercem w Niego wierzcie. Taka jest droga wiary, którą Chrystus prowadzi was w miłości, abyście osiągnęli życie wieczne. Pytam was: Czy jesteście gotowi wejść dzisiaj za przewodem Chrystusa na tę drogę?[4]

 Kandydaci: Jesteśmy gotowi.

 Moderator: Drodzy kandydaci, wezwani i umocnieni przez Boga decydujecie się na to, by czcić i wielbić tylko jedynego Boga i Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Od tej chwili chcecie służyć Bogu samemu i Jego Chrystusowi. Trzeba więc, abyście teraz publicznie wyrzekli się tych mocy, które nie są Bogiem, i kultów, które nie prowadzą do czci Boga. Nigdy nie porzućcie Boga i Jego Chrystusa, aby służyć innym mocom[5].

 Kandydaci:Obyśmy nigdy nie służyli innym panom, tylko prawdziwemu Bogu.

 Moderator: Nie porzućcie Jezusa Chrystusa, Pana żywych i umarłych, który rozkazuje duchom i demonom, aby ponownie czcić złe duchy.

 Kandydaci:Nigdy nie porzucimy Chrystusa.

 Moderator: Nie porzućcie Jezusa Chrystusa, który sam jest prawdą, aby ponownie chodzić do wróżbitów i czarowników.

 Kandydaci:Nigdy nie porzucimy Chrystusa[6].

 Moderator: Wypowiedzcie swoje przyjęcie krzyża i wyrzeczenie się wszelkiej trucizny diabelskiej:

 Kandydaci: Światłem niech będzie mi krzyż święty, / a nigdy wodzem smok przeklęty. / Idź precz, Szatanie, duchu złości! / Nigdy mnie nie kuś do marności! / Złe to, co proponujesz mi. / Sam swoją truciznę pij!

 Kapłan wyciąga nad nimi ręce i modli się:

 Moderator:Módlmy się.

 Wszechmogący, wieczny Boże, Ty przez swojego Jednorodzonego Syna przyobiecałeś nam Ducha Świętego. Pokornie prosimy cię za tych kandydatów, którzy się Tobie ofiarują; uwolnij ich od wszelkich wpływów złego ducha, oddal od nich wszelki błąd i grzech, aby się stali świątynią Ducha Świętego. Potwierdź nasze słowa pełne wiary i spraw, byśmy nie mówili daremnie, lecz tą mocą i łaską, dzięki której Twój Syn Jednorodzony uwolnił świat od zła. Przez Chrystusa Pana naszego[7].

 W: Amen.

 Moderator: Drodzy kandydaci, razem z nami uznaliście, że w Chrystusie jest nasze życie i nasza nadzieja. Teraz przyjmijcie krzyż, znak miłości Chrystusa  i Jego zwycięstwa nad grzechem, śmiercią i szatanem. Niechaj ukrzyżowany Pan będzie waszą chlubą, drogą, prawdą i życiem[8].

 Następuje wręczenie krzyży św. Benedykta. Moderator wraz z innymi kapłanami kreśli znak krzyża na czole każdego nowego kandydata i wręcza mu krzyż św. Benedykta i różaniec (oraz program formacji I roku), a kandydaci składają swoje podania, po czym kandydaci odchodzą na swoje miejsca. Śpiewa się pieśń.

 12. Następuje przyjęcie aspirantów (młodzież gimnazjalna i dzieci).

 Moderator:Niech przystąpią teraz Aspiranci od najstarszych do najmłodszych.

 Droga młodzieży i dzieci!

 Życie wieczne polega na tym, abyście poznali prawdziwego Boga i Tego, którego On posłał, Jezusa Chrystusa. Jego bowiem Bóg wskrzesił z martwych oraz ustanowił źródłem życia i Panem wszelkiego widzialnego i niewidzialnego stworzenia. Jeżeli zatem pragniecie zostać Jego uczniami i członkami Kościoła musicie zostać wprowadzeni w całą prawdę, którą nam objawił. Trzeba, abyście byli przejęci tym samym duchem, który ożywiał Jezusa Chrystusa, a swoje postępowanie starali się kształtować według przykazań Ewangelii i abyście miłowali Pana Boga i bliźniego tak, jak nam nakazał i swoim przykładem objawił Chrystus[9].

 Czy wyrażacie zgodę na to wszystko:

 Aspiranci: Wyrażamy zgodę.

 Moderator:Wyznajcie zatem akt wiary nadziei i miłości, by całe serce skierować do Boga, który chce być waszym przyjacielem i chce was umacniać w przymierzu z sobą.

 Aspiranci: Wierzę w Ciebie… Ufam Tobie… Boże, choć Cię nie pojmuję…

 Moderator: Módlmy się.

 Wszechmogący Boże, Ty przez krzyż i zmartwychwstanie Twego Syna udzieliłeś życia swojemu ludowi; spraw, aby Twoi słudzy, których naznaczyłeś krzyżem, naśladując Chrystusa, doświadczyli w życiu zbawczej mocy krzyża i dawali świadectwo swoim postępowaniem.

 Moderator:Przyjmijcie zatem różańce, abyście pamiętali o wierności Bogu w codziennej modlitwie i czynach.

 Następuje wręczenie różańców i aspiranci odchodzą na miejsca.

 ***

 13. Następuje uroczyste odśpiewanie „Ciebie, Boga, wysławiamy

 

 14. Następnie rozsyła się wszystkich, udzielając im błogosławieństwa końcowego. Kapłan wypowiada słowa nad wszystkimi, a jeśli czas pozwala, nakłada ręce na każdego z osobna. A na koniec błogosławi znakiem Krzyża i rozsyła.

  Moderator (lub Diakon):Pochylcie głowy wasze na błogosławieństwo.

 Wejrzyj, Panie na te sługi, które skłaniając głowę przed Tobą, chcą w pełniejszy sposób przylgnąć do Twojego świętego Imienia: wspomagaj ich we wszelkich dobrych poczynaniach, pobudzaj ich serca, aby pamiętając o Twoich dziełach i przykazaniach, gorliwie podążali za wszystkim, co pochodzi od Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 W: Amen.

 M:Was wszystkich niech błogosławi Bóg wszechmogący,
+ Ojciec + i Syn + i Duch Święty.

 W: Amen.

 


[1] OChWD 198.

[2] OChWD 115.

[3] OChWD 114

[4] OChWD 76.

[5] OChWD 80.

[6] OChWD 371.

[7] OChWD 113.

[8] Por. OChWD 84, 86.

[9] Por. OChWD 370.

 

Strona Wspólnoty Przymierza Rodzin MAMRE używa plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies oraz jak je usunąć zobacz Polityka prywatności.

Akceptuję pliki cookie z tej strony internetowej.

EU Cookie Directive Module Information