Statut Wspólnoty Przymierza Rodzin "Mamre"

Statut

 

Wspólnoty Przymierza Rodzin „Mamre”

 

Rozdział I. Postanowienia wstępne

§1

Wspólnota Przymierza Rodzin „Mamre” (zwana dalej Wspólnotą) w świetle prawa kanonicznego (KPK kan. 299) jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych o charakterze prorodzinnym i w swej duchowości korzysta z doświadczenia katolickiego Ruchu Odnowy w Duchu Świętym, erygowanym przez Arcybiskupa Metropolitę Częstochowskiego zgodnie z kan. 299 i 322 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

§2

Wspólnota prowadzi działalność na terenie Archidiecezji Częstochowskiej. Siedzibą Wspólnoty jest miasto Częstochowa. Rozszerzenie działalności na teren innych diecezji następuje przez uzyskanie zgody właściwego Biskupa diecezjalnego.

§3

Wspólnota posiada kościelną osobowość prawną oraz statut zatwierdzony przez Biskupa diecezjalnego. Wskazane jest ubieganie się również o uzyskanie osobowości cywilno-prawnej.

§4

Biskup diecezjalny zatwierdza wybranego kapłana jako asystenta kościelnego (Moderatora) dla Wspólnoty zgodnie z kan. 311 i kan. 324 §2.

 

Rozdział II. Cele Wspólnoty

i środki ich realizacji

§5

1. Celem Wspólnoty jest szukanie i głoszenie królestwa Bożego przez ewangelizację i służbę w Kościele Katolickim, zwłaszcza przez służbę rodzinie w duchu Maryi śpieszącej z pomocą do Elżbiety (por. Łk 1, 39-56). Członkowie Wspólnoty – poprzez stałą formację podejmowaną w ramach Wspólnoty – pragną stawać się świadomymi i dojrzałymi chrześcijanami gotowymi do realizacji powołania, do którego wzywa ich Chrystus obecny w Kościele.

2. Nazwa Wspólnoty „MAMRE” – nawiązująca do Rdz 18 i Hbr 13, 2 – wskazuje na gościnność, która przynależy do charyzmatu Wspólnoty i jest jedną z form miłości i służby wobec potrzebujących.

§6

Duchowość Wspólnoty i kierunki wzrostu życia w łasce wyznaczają Drogowskazy Wspólnoty Przymierza Rodzin „Mamre” (patrz Aneks do niniejszego Statutu).

§7

Wspólnota realizuje swojej cele przez podejmowanie różnego rodzaju dzieł, a zwłaszcza przez:

 • organizowanie i prowadzenie rekolekcji ewangelizacyjnych i formacyjnych (również z posługą charyzmatyczną), o charakterze biblijnym, liturgicznym, rodzinnym, o tematyce z zakresu moralności i duchowości chrześcijańskiej itp.,

 • zakładanie i prowadzenie domów rekolekcyjnych,
 • prowadzenie szkół ewangelizacji, szkół i kursów biblijnych, szkół w zakresie posługiwania charyzmatycznego itp.,
 • tworzenie wspólnot modlitewnych uzdrowienia wewnętrznego z zespołem pomocy medycznej, psychologicznej i psychiatrycznej,
 • prowadzenie kursów przedmałżeńskich,
 • organizowanie poradnictwa rodzinnego,
 • organizowanie szkół dla rodziców i szkół życia rodzinnego,
 • podejmowanie różnych działań związanych z obroną życia nienarodzonych,
 • promowanie adopcji i wspieranie idei rodzinnych domów dziecka,
 • podejmowanie działalności charytatywnej, a zwłaszcza wspierającej rodzinę,
 • wydawnictwa literatury katolickiej,
 • prowadzenie innej działalności gospodarczej dla zdobywania środków koniecznych do realizacji wyznaczonych celów.

§8

Wspólnota może podejmować współpracę z podobnymi stowarzyszeniami kościelnymi i ruchami katolickimi, krajowymi i zagranicznymi.

 

Rozdział III. Struktura i członkowie Wspólnoty

§9

1. Kandydaci do Wspólnoty to katolicy, którzy:

 • ukończyli 15. rok życia,
 • podzielają cele Wspólnoty,
 • podjęli formację kandydata (określoną w Regule Wspólnoty „Mamre” – w skrócie: RWM), która wprowadza go w życie i charyzmat Wspólnoty oraz pomaga mu w rozeznaniu powołania i jego miejsca we Wspólnocie.

2. Formacja kandydacka trwa co najmniej trzy lata. W uzasadnionych przypadkach Moderator Wspólnoty może zdecydować o skróceniu formacji kandydata do jednego roku.

3. Kandydat pragnący przystąpić do Wspólnoty, po pozytywnym zaopiniowaniu przez odpowiedzialnego za kandydatów – mianowanego przez Moderatora Wspólnoty – składa na ręce Moderatora pisemną prośbę o przyjęcie do Wspólnoty. Moderator po konsultacji z Radą Wspólnoty dopuszcza kandydata do podjęcia Przymierza.

4. Wstąpienie do Wspólnoty dokonuje się przez uroczyste odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych oraz przez wyrażenie wobec Moderatora i zgromadzonej Wspólnoty decyzji o przystąpieniu do Przymierza.

§10

Członkowie Wspólnoty to ci, którzy ukończywszy 18. rok życia, podzielają cele Wspólnoty i przystąpili do Przymierza, podejmując zobowiązania zawarte w Drogowskazach Wspólnoty.

§11

1. Do obowiązków członka należy:

 • życie według Drogowskazów Wspólnoty,
 • czynne angażowanie się w realizację celów Wspólnoty,
 • zachowywanie RWM.

2. Członkowie mają prawo:

 • do czynnego udziału w Walnym Zebraniu członków Wspólnoty,
 • do korzystania z kierownictwa duchowego i opieki duszpasterskiej we Wspólnocie.

§12

1. Członkowie przystępują do Przymierza na jeden rok i odnawiają je w Święto Świętej Rodziny. Rada Wspólnoty może określić inny moment podjęcia zobowiązań.

2. Kandydaci i członkowie Wspólnoty za zgodą Moderatora mogą podjąć dodatkowe zobowiązania (poza Drogowskazami Wspólnoty) lub podjąć je na dłuższy okres.

§13

Ustanie członkostwa następuje przez:

 • wygaśnięcie zobowiązań czasowych, gdy osoba nie decyduje się odnowić Przymierza,
 • złożenie pisemnej rezygnacji na ręce Sekretarza Wspólnoty (i zwolnienie z Przymierza przez Moderatora Wspólnoty),
 • utratę przynależności do Kościoła Katolickiego,
 • usunięcie przez Moderatora na skutek życia niegodnego chrześcijanina oraz zaniedbywania obowiązków członka Wspólnoty.

 

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

 

§14

Władzę Wspólnoty stanowi: Moderator Wspólnoty jako przełożony oraz Rada Wspólnoty.

§15

1. Wspólnota podlega jurysdykcji miejscowego Biskupa diecezjalnego, który zatwierdza dla niej Moderatora Wspólnoty.

2. W miarę potrzeb Moderator może wystąpić do Biskupa diecezjalnego z prośbą o skierowanie do pomocy innych kapłanów, którzy w tej posłudze podlegają Moderatorowi.

§16

1. Moderator jest odpowiedzialny za duchową formację członków i kandydatów zgodnie z charyzmatem i celami Wspólnoty oraz za katolicki charakter życia i działalności Wspólnoty.

2. Moderator wybiera Skarbnika Wspólnoty spośród członków Rady.

3. Za wszelkie majątkowe działanie Wspólnoty odpowiada Moderator i Skarbnik Wspólnoty.

4. Spośród członków Rady Wspólnoty Moderator wybiera również Sekretarza Wspólnoty.

5. Moderator reprezentuje Wspólnotę wobec Biskupa diecezjalnego i na zewnątrz osobiście lub przez wyznaczonego członka Rady.

§17

1. W skład Rady Wspólnoty obok Moderatora wchodzi:

 • dwóch członków Wspólnoty wybranych do Rady przez Moderatora na okres trzech lat z możliwością powtórzenia kadencji

 • oraz dwóch członków Wspólnoty wybranych zwykłą większością głosów do Rady przez Walne Zebranie członków Wspólnoty z możliwością powtórzenia kadencji.

2. Spotkania Rady zwołuje i jej obradom przewodniczy Moderator Wspólnoty nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

3. W uzasadnionych przypadkach Rada wprowadza zmiany w RWM. Wszelkie zmiany muszą być zatwierdzone przez Moderatora Wspólnoty.

4. W celu lepszego realizowania celów Wspólnoty Rada może zdecydować o powołaniu fundacji lub rozpoczęciu działalności gospodarczej.

 

Rozdział V. Majątek Wspólnoty

 

§18

Majątek Wspólnoty stanowią:

 • dobrowolne ofiary lub składki członków Wspólnoty,

 • darowizny osób i instytucji popierających posługę Wspólnoty,
 • ewentualne dochody z podejmowanych dzieł i działalności gospodarczej.

§19

W razie rozwiązania Wspólnoty pozostały majątek Wspólnoty staje się własnością Archidiecezji Częstochowskiej.

 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

 

§20

Zmiany w niniejszym Statucie mogą być wprowadzane na Walnym Zgromadzeniu członków Wspólnoty większością (2/3) głosów i ostatecznie muszą być zatwierdzone przez Biskupa diecezjalnego.

§21

Wspólnota przestaje istnieć z chwilą braku osób podzielających cele Wspólnoty zawarte w niniejszym statucie i pragnących odnowić Przymierze bądź też na mocy decyzji Biskupa diecezjalnego.

§22

W kwestiach nieuregulowanych przez niniejszy statut Wspólnota podlega odpowiednim przepisom Kodeksu Prawa Kanonicznego o prywatnych stowarzyszeniach wiernych i decyzjom Biskupa diecezjalnego.

Strona Wspólnoty Przymierza Rodzin MAMRE używa plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies oraz jak je usunąć zobacz Polityka prywatności.

Akceptuję pliki cookie z tej strony internetowej.

EU Cookie Directive Module Information