STATUT DIECEZJALNEGO PUBLICZNEGO
STOWARZYSZENIA WIERNYCH

WSPÓLNOTA PRZYMIERZA RODZIN „MAMRE”

- zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie 20.04.2024 r. -

Wstęp

Wspólnota Przymierza Rodzin „Mamre” jest stowarzyszeniem osób świeckich i duchownych, którzy uczestniczą w misji apostolskiej Kościoła, prowadząc formację katolicką i prorodzinną członków Stowarzyszenia oraz uczestników Wspólnoty. Przez wiele lat Stowarzyszenie rozwijało się w Kościele jako Wspólnota Przymierza Rodzin „Mamre”. Stowarzyszenie podejmuje dzieła ewangelizacji i służby w duchu Maryi śpieszącej z pomocą do św. Elżbiety w nurcie katolickiej Odnowy w Duchu Świętym.

Geneza stowarzyszenia sięga 1983 roku, gdy kilkunastu młodych ludzi pragnących żyć ewangelicznie na wzór pierwszych chrześcijan utworzyło grupę modlitewną, która organizowała systematyczne młodzieżowe spotkania modlitewne jako tzw. „Oazy Modlitwy”. Grupa ta przyjęła nazwę „Mamre”, która nawiązywała do 18 rozdziału Księgi Rodzaju oraz odpowiadała ich praktyce gościnności jako jednej z form miłości i służby wobec potrzebujących. W 1985 r. odbyły się pierwsze Rekolekcje Odpowiedzialnych Mamre, podczas których Wspólnota otrzymała Drogowskazy Nowego Człowieka, a które zakończyły się uroczystym przyjęciem i podpisaniem Reguły Wspólnoty przez jej uczestników. Moment ten nazwano zawarciem Przymierza, które z czasem stało się corocznym ślubem osób należących do Wspólnoty. W tym czasie przyjęto też pieśń „Gdy klęczę przed Tobą” za hymn Wspólnoty. Centrum Wspólnoty w tamtym okresie znajdowało się w Żarkach-Letnisku.

Arcybiskup Metropolita Częstochowski nakazał określenie prawnego miejsca tej grupy w Kościele. W tym okresie św. Andrzej Bobola został obrany patronem Wspólnoty z racji na to, iż spotkania były organizowane w Parafii pod Jego wezwaniem. Starsi Wspólnoty z ich duszpasterzem opracowali statut, a w dniu 14 lutego 2000 r. zatwierdzono statut w Archidiecezji Częstochowskiej i zgodnie z kan. 299 KPK uznano Wspólnotę Przymierza Rodzin „Mamre” jako prywatne stowarzyszenie wiernych. W tym czasie doprecyzowano brzmienie 12 Drogowskazów, określających duchowość Wspólnoty, zasady jej życia i zobowiązania członków Wspólnoty.

W pierwszych dwóch dekadach XXI wieku charyzmat Wspólnoty został pogłębiony i utrwalony. W Stowarzyszeniu zostały wypracowane kierunki działań ewangelizacyjnych, a permanentna formacja członków stanowiła i nadal stanowi ważny element ich rozwoju duchowego. Formacja obejmuje systematyczne spotkania o charakterze formacyjnym oraz letnie i zimowe rekolekcje w oparciu o biblijną interpretację wybranych ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Rekolekcje dla rodzin i młodzieży organizowano w różnych ośrodkach rekolekcyjnych w całej w Polsce, a po pewnym czasie własnym nakładem i wspólnymi siłami członków Wspólnoty wybudowano główny ośrodek w Albertowie, który stanowi centrum formacyjne i rekolekcyjne Stowarzyszenia.

W efekcie działalność Stowarzyszenia została rozszerzona poza archidiecezję częstochowską. W wielu diecezjach prowadzone są własne spotkania formacyjne i spotkania małych grup, organizowane są Msze Święte z modlitwą o uzdrowienie, a także w wielu diecezjach zostali wyznaczeni kapłani do opieki duchowej nad członkami pochodzącymi z danej diecezji.

Stowarzyszenie jest na drodze przekształcenia się jako ogólnopolskie publiczne stowarzyszenie wiernych, co wymaga stosownego zatwierdzenia przez Konferencję Episkopatu Polski.

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Art. 1 [Stowarzyszenie]

 1. Stowarzyszenie Wspólnota Przymierza Rodzin „Mamre”, zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest diecezjalnym publicznym stowarzyszeniem wiernych w rozumieniu kan. 312 § 1 n. 3 Kodeksu prawa kanonicznego (dalej: KPK), erygowanym przez Arcybiskupa Metropolitę Częstochowskiego.
 2. Nazwa Stowarzyszenia – nawiązująca do tekstów biblijnych (Rdz 18 i Hbr 13,2) – wskazuje na gościnność, która przynależy do charyzmatu Wspólnoty i jest wyrazem gościny Chrystusa jako Króla, a także jedną z form miłości i służby wobec potrzebujących.
 3. Stowarzyszenie posługuje się własnymi oznaczeniami i logotypami wykorzystującymi wizerunek liścia dębu z gołębicą oraz nazwą MAMRE.

Art. 2 [Zakres terytorialny]

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie archidiecezji częstochowskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Częstochowa.
 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych diecezji z poszanowaniem tamtejszego prawa i za zgodą właściwej na danym terytorium władzy kościelnej.

Art. 3 [Osobowość prawna]

Stowarzyszenie jest kościelną publiczną osobą prawną oraz posiada osobowość cywilno-prawną nadaną w drodze Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 maja 2000 r. (Dz.U. z 2000 r., nr 45, poz. 525 wraz z późn. zm.).

Rozdział II. Cele, środki i przedmiot działania

Art. 4 [Cele ogólne]

 1. Stowarzyszenie realizuje cele pogłębiania formacji chrześcijańskiej, misji apostolskiej Kościoła wśród wiernych świeckich, ewangelizacji osób świeckich i duchownych oraz wspierania potrzebujących i rodzin w duchu Maryi śpieszącej z pomocą do Elżbiety (por. Łk 1, 39-56).
 2. Stowarzyszenie zostało powołane w celu formacji katolickiej i prorodzinnej, ewangelizacji i służby w Kościele Katolickim, zgodnie z Jego Tradycją, w nurcie katolickiej Odnowy w Duchu Świętym.

Art. 5 [Środki realizacji]

 1. Realizacja celów Stowarzyszenia następuje poprzez podejmowanie różnego rodzaju dzieł religijnych, charytatywnych oraz opiekuńczych, obejmujących w szczególności:
  1. organizację i wspomaganie rekolekcji ewangelizacyjnych i formacyjnych (również z posługą charyzmatyczną);
  2. zakładanie i prowadzenie domów rekolekcyjnych lub kaplic, zgodnie z przepisami prawa kanonicznego;
  3. prowadzenie szkół ewangelizacji, szkół i kursów biblijnych, szkół w zakresie posługiwania charyzmatycznego;
  4. tworzenie wspólnot modlitewnych uzdrowienia wewnętrznego z zespołem pomocy medycznej, psychologicznej i psychiatrycznej;
  5. organizowanie poradnictwa rodzinnego;
  6. organizowanie szkół dla rodziców i szkół życia rodzinnego;
  7. podejmowanie różnych działań związanych z obroną życia nienarodzonych;
  8. promowanie adopcji i wspieranie idei rodzinnych domów dziecka;
  9. podejmowanie działalności charytatywnej, a zwłaszcza wspierającej rodzinę;
  10. wydawanie literatury i publikacji katolickich oraz publikowanie utworów;
  11. współdziałania z innymi kościelnymi osobami prawnymi, innymi stowarzyszeniami lub fundacjami w ramach realizacji celów określonych w art. 4;
  12. inne działania służące realizacji celów statutowych.
 2. Kapłani, diakoni oraz osoby będące członkami instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego oddelegowani do posługi na stałe w ośrodkach Stowarzyszenia winni mieć aprobatę swojego kanonicznego przełożonego oraz ordynariusza miejsca, w którym podejmują posługę. O wstąpieniu takiej osoby każdorazowo należy poinformować pisemnie Arcybiskupa Metropolitę Częstochowskiego.
 3. Członkowie Stowarzyszenia prowadzący działalność ewangelizacyjną lub katechetyczną poza działalnością Stowarzyszenia, powinni uzyskać misję kanoniczną od ordynariusza miejsca.

Art. 6 [Wspólnota]

 1. Działania Stowarzyszenia są podejmowane w wymiarze duszpasterskim ze szczególnym uwzględnieniem członków Stowarzyszenia, jak również tych, którzy korzystają z duchowości oraz działań podejmowanych przez Stowarzyszenie. Osoby te wraz z członkami Stowarzyszenia tworzą Wspólnotę Przymierza Rodzin „Mamre” (zwaną dalej Wspólnotą).
 2. Wspólnota jest prowadzona pod kierownictwem władz Stowarzyszenia; obejmuje zarówno członków Stowarzyszenia, jak również te osoby objęte działaniami duszpasterskimi, które na różne sposoby deklarują chęć uczestnictwa we Wspólnocie (zwani dalej Uczestnikami Wspólnoty).

Art. 7 [Duchowość i drogowskazy]

 1. Prowadzone działania Stowarzyszenia są realizowane zgodnie z przyjętą duchowością Wspólnoty. Kierunki wzrostu życia w łasce dla członków Stowarzyszenia oraz uczestników Wspólnoty wyznaczają Charyzmat Wspólnoty Przymierza Rodzin „Mamre” (zwany dalej Charyzmatem Wspólnoty) oraz Drogowskazy Wspólnoty Przymierza Rodzin „Mamre” (zwane dalej Drogowskazami Wspólnoty). Charyzmat Wspólnoty i Drogowskazy Wspólnoty stanowią załączniki do statutu.
 2. Przymierze stanowi złożenie ślubów prywatnych zgodnych z Regułą Wspólnoty Przymierza Rodzin „Mamre” (zwanej dalej Regułą Wspólnoty), co zostaje potwierdzone wpisem do Księgi Przymierza. Przystąpienie do Przymierza dokonywane jest co roku wobec Moderatora lub wyznaczonego przez niego kapłana w terminach ustalonych przez Zarząd.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia i uczestnicy Wspólnoty

Art. 8 [Warunki członkostwa]

Członkowie Stowarzyszenia to osoby, które:

  1. należą do Kościoła Katolickiego;
  2. ukończyły 18 roku życia;
  3. złożyły wniosek o włączenie do grona członków zwyczajnych albo członków wspierających po odbyciu formacji kandydackiej i dopuszczeniu przez Zarząd;
  4. podzielają cele Stowarzyszenia;
  5. przystąpiły do Przymierza, celem podjęcia zobowiązań moralnych zawartych w Drogowskazach Wspólnoty.

Art. 9 [Prawa i obowiązki]

 1. Do obowiązków członka należy:
  1. stała formacja we Wspólnocie określona w Regule Wspólnoty, Charyzmacie Wspólnoty i Drogowskazach Wspólnoty, prowadząca do wzrostu i rozwoju duchowego;
  2. angażowanie się w realizację celów Stowarzyszenia poprzez osobiste prace, wsparcie modlitewne lub finansowe;
 2. Członkowie mają prawo do:
  1. pierwszeństwa w udziale w rekolekcjach przed pozostałymi uczestnikami Wspólnoty, z wyłączeniem rekolekcji ewangelizacyjnych;
  2. przebywania, w uzgodnionych terminach i zakresie, na terenie ośrodków Stowarzyszenia;
  3. zatrudnienia przez Stowarzyszenie na podstawie prawa cywilnego lub prawa pracy, w przypadku zaangażowania w prace istotnie przekraczające obowiązki członka Stowarzyszenia lub osiągane korzyści osobiste, na wniosek zgłoszony do Zarządu przed rozpoczęciem takiej pracy;
  4. otrzymania potwierdzonego przez Zarząd identyfikatora członka Stowarzyszenia i posługiwania się nim w miejscach działania Stowarzyszenia oraz wtedy, gdy reprezentują Wspólnotę w innych dziełach duszpasterskich przez nią podejmowanych;
  5. do wniesienia odwołania od decyzji Zarządu do Rady Starszych w sprawach dotyczących ich praw i obowiązków, przy czym wniesienie odwołania powoduje wstrzymanie ograniczenia praw członkowskich.

Art. 10 [Rodzaje członków]

Wyróżnia się następujące rodzaje członków Stowarzyszenia:

  1. członkowie zwyczajni;
  2. członkowie wspierający;
  3. członkowie honorowi.

Art. 11 [Członkowie zwyczajni]

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia:
  1. bierze stały i aktywny udział w realizacji celów Stowarzyszenia w pełni realizując prawa i obowiązki przynależne członkom Stowarzyszenia;
  2. ma obowiązek uczestniczenia w formacji, rekolekcjach i spotkaniach małych grup lub innych działaniach duszpasterskich prowadzonych przez Stowarzyszenie;
  3. ma prawo do współdecydowania o Stowarzyszeniu poprzez wykonywanie prawa głosu na Zgromadzeniu Członków;
  4. posiada czynne i bierne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia;
  5. ma prawo korzystania z opieki duszpasterskiej we Wspólnocie ze strony kapłanów.
 2. Ograniczenie uprawnień członkowskich następuje przez przeniesienie do stanu członka wspierającego na wniosek zainteresowanego bądź w trybie przewidzianym w art. 17 ust. 3.

Art. 12 [Członkowie wspierający]

 1. Członkiem wspierającym jest:
  1. członek zwyczajny, który nie przystępuje do Przymierza lub nie uczestniczy aktywnie w realizacji obowiązków lub wystąpi z takim wnioskiem w kolejnym roku formacyjnym albo
  2. osoba kończąca okres kandydatury i nie przystępująca do Przymierza,
  - który staje się członkiem wspierającym na podstawie decyzji Zarządu.
 2. Członek wspierający Stowarzyszenie:
  1. bierze udział w realizacji celów Stowarzyszenia;
  2. ma prawo uczestniczenia w formacji, rekolekcjach i spotkaniach małych grup lub innych działaniach duszpasterskich prowadzonych przez Stowarzyszenie;
  3. posiada prawo do udziału w Zgromadzeniu Członków bez możliwości wykonywania prawa głosu;
  4. ma prawo dołączenia do grupy członków zwyczajnych z początkiem każdego kolejnego roku formacyjnego.

Art. 13 [Członkowie honorowi]

 1. Członkowie honorowi są zasłużonymi członkami zwyczajnymi, którzy przyczynili się do rozwoju Wspólnoty staraniem osobistym lub wsparciem finansowym i z tego tytułu zostali zwolnieni z obowiązków członkowskich.
 2. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zgromadzenie Członków na wniosek dwudziestu członków zwyczajnych lub członka Zarządu.
 3. Mają oni prawo udziału w każdym Zgromadzeniu Członków bez wykonywania prawa głosu.

Art. 14 [Kapłani]

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być kapłani Kościoła katolickiego, w szczególności pełniąc funkcje:
  1. moderatora;
  2. wicemoderatora;
  3. moderatora honorowego;
  4. asystenta kościelnego Stowarzyszenia;
  5. członka zwyczajnego, wspierającego lub honorowego.
 2. Wśród uczestników Wspólnoty wyróżnia się kapłanów, którzy prowadzą posługi religijne na rzecz Wspólnoty, tych, którzy są członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia oraz tych, którzy byli w przeszłości kandydatami lub członkami wspierającymi lub honorowymi. Są oni zarejestrowani w bazie duszpasterskiej Wspólnoty w systemie informatycznym Stowarzyszenia. Pozostali kapłani są dopuszczani do uczestnictwa we Wspólnocie przez Zarząd, po uprzedniej konsultacji z Radą Kapłanów Stowarzyszenia.
 3. Kapłani diecezjalni nabywają członkostwo w Stowarzyszeniu na mocy złożonej przez nich deklaracji, po przedstawieniu pisemnej zgody swojego ordynariusza miejsca i dopuszczeniu przez Zarząd, po odbyciu rekolekcji organizowanych przez Stowarzyszenie oraz po przystąpieniu do Przymierza.
 4. Kapłani należący do instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego nabywają członkostwo w Stowarzyszeniu na tych samych zasadach, z zachowaniem pierwszeństwa przepisów prawa własnego instytutu, do którego kanonicznie należą.
 5. Moderatorem honorowym może zostać kapłan, który pełnił funkcję Przewodniczącego Stowarzyszenia. Tytuł Moderatora honorowego nadawany jest uchwałą Zgromadzenia Członków.

Art. 15 [Uczestnicy Wspólnoty]

 1. Uczestnikami Wspólnoty są:
  1. członkowie Stowarzyszenia;
  2. kandydaci na członków;
  3. kapłani, którzy prowadzą posługi religijne na rzecz Wspólnoty;
  4. małoletnie dzieci członków lub kandydatów Stowarzyszenia, wpisane za zgodą rodziców do bazy internetowej Stowarzyszenia;
  5. małżonkowie członków lub kandydatów oraz pozostałe osoby korzystające z działalności duszpasterskiej Stowarzyszenia, które nie są członkami ani kandydatami Stowarzyszenia, a także wyraziły zgodę na wpisanie do bazy internetowej Stowarzyszenia.
 2. Uczestnicy Wspólnoty mają prawo do:
  1. przebywania w ośrodkach Stowarzyszenia w czasie rekolekcji i formacji jak również w pozostałym czasie i formie uzgodnionych z Zarządem;
  2. utrzymywania kontaktu ze Wspólnotą w ramach systemów komunikacji zdalnej w zakresie określonym przez Zarząd.
 3. Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe uczestnika Wspólnoty przez okres udzielonej zgody lub występowania innej podstawy prawnej.

Art. 16 [Kandydaci]

 1. Kandydatem jest osoba, która rozpoczęła formację w Stowarzyszeniu.
 2. Celem formacji kandydackiej jest nabycie członkostwa w Stowarzyszeniu przez osoby świeckie. Przyjęcie do grupy członków zwyczajnych lub wspierających dokonuje się po dopuszczeniu przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie złożonego wniosku.
 3. Kandydaci do członkostwa w Stowarzyszeniu to katolicy, którzy:
  1. ukończyli 15. rok życia;
  2. odbyli rekolekcje ewangelizacyjne;
  3. podzielają cele Stowarzyszenia;
  4. złożyli deklarację o przyjęcie w poczet kandydatów Stowarzyszenia.
 4. Zarząd może zdecydować w uzasadnionych przypadkach o zmianie długości formacji kandydackiej danego kandydata.

Art. 17 [Ograniczenie lub zawieszenie członkostwa]

 1. Zawieszenia w prawach członkowskich dokonuje Zarząd na czas wyjaśnienia sprawy indywidualnej w następujących przypadkach:
  1. prowadzenia niewłaściwego trybu życia, zakłócania życia wspólnotowego lub poważnych przeszkód uniemożliwiających realizację celów Stowarzyszenia;
  2. w przypadku wniesienia aktu oskarżenia z deliktu powodującego publiczne zgorszenie;
  3. na okres po ustaleniu przyczyn prowadzących do utraty członkostwa i doręczeniu przy pomocy środków komunikacji elektronicznej na adres podany w bazie internetowej Stowarzyszenia zawiadomienia zawierającego podstawy prawne utraty członkostwa, oraz wniesieniu odwołania do Rady Starszych – w ciągu 30 dni od doręczenia, do chwili rozstrzygnięcia odwołania przez Radę Starszych;
  4. podjęcia formacji w seminarium duchownym lub w instytucie życia konsekrowanego lub stowarzyszeniu życia apostolskiego.
 2. Członek zwyczajny w momencie przystąpienia do partii politycznej uzyskuje status członka wspierającego.
 3. Zarząd dokonuje zawieszenia praw i obowiązków członkowskich na wniosek złożony przez członka (urlop członkowski). Odzyskanie pełni praw członkowskich wymaga złożenia deklaracji przez członka o zakończeniu urlopu. Jeżeli urlop członkowski trwa więcej niż dwa lata, Zarząd może przedłużyć okres zawieszenia praw i określić obowiązek odbycia jednorocznej formacji kandydackiej.
 4. Ograniczenie uprawnień członkowskich oraz przeniesienie do statusu członka wspierającego następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowanej zgodnie z warunkami określonymi przez statut i Zgromadzenie Członków, z uwzględnieniem osobistej sytuacji członka, a w szczególności jego stanu zdrowia.

Art. 18 [Utrata członkostwa]

 1. Utrata członkostwa następuje bez wydania uchwały Zarządu w przypadku:
  1. śmierci członka Stowarzyszenia;
  2. utraty przynależności do Kościoła katolickiego;
  3. braku aktualizacji oświadczeń wymaganych od każdego członka zgodnie z przepisami prawa w terminie 7 dni od wezwania do uzupełnienia;
  4. przystąpienia do organizacji, których program w rażącym stopniu stoi w sprzeczności z nauczaniem Kościoła katolickiego.
 2. Zarząd, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, podejmuje uchwałę o utracie członkostwa Stowarzyszenia w przypadku:
  1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Zarządu lub Sekretarza;
  2. jawnego sprzeciwiania celom Stowarzyszenia lub poważnego działania na szkodę Stowarzyszenia;
  3. uporczywego trwania w zewnętrznym przekroczeniu przykazań Bożych;
  4. wywoływania zgorszenia lub demonstrowania braku jedności z Kościołem katolickim.
 3. Podstawa prawna utraty członkostwa zostaje stwierdzona na podstawie uchwały Zarządu, która zostaje doręczona przy pomocy środków komunikacji elektronicznej oraz pisemną na adres podany przez członka Stowarzyszenia w bazie internetowej Stowarzyszenia.
 4. Od decyzji Zarządu określonych w ust. 2-3 można odwołać się do Rady Starszych w terminie do 14 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu ze wskazaniem uzasadnienia na piśmie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu, który niezwłocznie przekazuje sprawę do przewodniczącego Rady Starszych.
 5. Członek wspierający, który nie podejmuje żadnych starań w realizacji obowiązków członkowskich w Stowarzyszeniu i przez nieprzerwany okres 3 lat pozostawał członkiem wspierającym, zostaje poinformowany, że w przypadku braku podjęcia odpowiednich obowiązków przynależnych członkowi wspierającemu, zostanie uznany za osobę, która opuściła Stowarzyszenie z dniem zakończenia roku formacyjnego. Rok formacyjny zaczyna z dniem Przymierza bieżącego roku i kończy się wraz z dniem Przymierza następnego roku.
 6. W uzasadnionych przypadkach Zarząd odstępuje od wydania decyzji o utracie członkostwa lub uznania osoby za opuszczającą Stowarzyszenie, gdy członek uprawdopodabnia możliwość ustania przyczyny, która uniemożliwiała realizację obowiązków członkowskich.
 7. Z dniem ustania członkostwa Stowarzyszenie zaprzestaje przetwarzania danych osobowych tej osoby, chyba że zachodzi podstawa do przetwarzania danych z innego tytułu.

Art. 19 [Powrót do członkostwa]

Osoby, które utraciły członkostwo, mogą wystąpić o odnowienie członkostwa na zasadach określonych w uchwale Rady Starszych.

Rozdział IV. Struktura organizacyjna

Art. 20 [Organy stowarzyszenia]

Organami Stowarzyszenia są:

  1. Zgromadzenie Członków;
  2. Zarząd;
  3. Rada Starszych;
  4. Rada Kapłanów Stowarzyszenia;
  5. Komisja Rewizyjna.

Art. 21 [Przepisy ogólne dotyczące organów]

 1. Organy Stowarzyszenia są powoływane na 4-letnią kadencję.
 2. Organy podejmują uchwały większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej.
 3. Członkowie zwyczajni mogą sprawować urzędy w wybranych organach bez ograniczenia liczby kadencji, chyba że Statut stanowi inaczej.
 4. Prace każdego z organów są kierowane przez przewodniczącego danego organu wybieranego zgodnie z postanowieniami Statutu. W przypadku rezygnacji ze sprawowania urzędu przez przewodniczącego lub utraty jego członkostwa, organ wybiera przewodniczącego spośród siebie.
 5. W przypadku usunięcia osoby z organu lub wakatu któregoś z członków organów Stowarzyszenia, który był wybrany z listy osób uzyskujących najwyższą liczbę głosów, jego miejsce zajmuje następna osoba z największą liczbą głosów. W przypadku braku zgody zainteresowanego na pełnienie funkcji na czas kadencji skróconej do organu przystępuje kolejna osoba z największą liczbą głosów.
 6. W okresie tej samej kadencji nie można łączyć mandatu w poszczególnych organach Stowarzyszenia.
 7. Przed zakończeniem kadencji Zarządu, Rady Starszych i Komisji Rewizyjnej organy te zwołują zebranie z udziałem osób wybranych na kolejną kadencję do tych organów, celem przekazania bieżących spraw oraz dobrych praktyk.

Art. 22 [Zgromadzenie Członków]

 1. Zgromadzenie Członków odbywa się z udziałem wszystkich członków zwyczajnych.
 2. Zgromadzenie Członków jako jej najwyższa władza określa wewnętrzne regulacje i Regułę Wspólnoty dla członków Stowarzyszenia. Zgromadzenie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach, które nie są zastrzeżone dla innych organów.
 3. Zgromadzenie Członków posiada w szczególności następujące kompetencje:
  1. wybiera trzech kandydatów na moderatora do przedstawienia ich Arcybiskupowi Metropolicie Częstochowskiemu w celu jego zatwierdzenia oraz powołuje i odwołuje pozostałych członków Zarządu spośród członków zwyczajnych;
  2. wybiera trzech kandydatów na wicemoderatora lub wicemoderatorów do przedstawienia go Arcybiskupowi Metropolicie Częstochowskiemu w celu jego zatwierdzenia;
  3. powołuje członków do Rady Starszych;
  4. powołuje członków Komisji Rewizyjnej;
  5. określa wysokość zobowiązań, które mogą być zaciągane przez skarbnika i moderatora oraz Zarząd;
  6. zatwierdza sprawozdania finansowe z zarządzania Stowarzyszenia oraz udziela absolutorium Zarządowi, chyba że ustalono udzielanie absolutorium każdemu z członków Zarządu z osobna;
  7. stala składki członkowskie, jeżeli wymaga tego sytuacja finansowa Stowarzyszenia;
  8. udziela zgody na realizację planów inwestycyjnych wymagających zasileniem finansowaniem dłużnym;
  9. udziela zgody na sprzedaż lub zakup nieruchomości Stowarzyszenia;
  10. wyraża zgodę na alienację majątku o wartości powyżej 100 000 euro;
  11. może określać wewnętrzne regulacje działalności Stowarzyszenia, zasady wykorzystania majątku Stowarzyszenia, sposoby zarządzania majątkiem przez Zarząd, w tym ubezpieczenia majątkowe oraz osobowe potrzebne w działalności Stowarzyszenia;
 4. Zgromadzenie Członków może:
  1. dokonać zmiany statutu zgodnie z art. 38;
  2. wnioskować o przekształcenie Stowarzyszenia;
  - większością 2/3 głosów osób obecnych na Zgromadzeniu, przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych.
  Uchwały wymienione w ust. 6 wymagają zatwierdzenia przez Arcybiskupa Metropolitę Częstochowskiego.
 5. Zgromadzenie Członków jest zwoływane co najmniej raz na rok. Zawiadomienie o terminie przesyła się członkom nie później niż 14 dni przed planowanym terminem obrad przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, na adresy podane przez członków. O porządku obrad powiadamiani są wszyscy członkowie zwyczajni najpóźniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem.
 6. Ustalenie terminu zgromadzenia jest dokonywane przez Zarząd w drodze Uchwały. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może odstąpić od wskazania terminu zgodnie z ust. 5. Ponadto Zarząd zwołuje Zgromadzenie Członków na pisemny wniosek co najmniej 100 członków Stowarzyszenia albo kościelnych władz nadzorczych, z podaniem przyczyny i celu obrad.
 7. Zgromadzenie Członków jest prowadzone przez osobę przez nie wybraną na Przewodniczącego Zgromadzenia. Prace Zgromadzenia Członków są protokołowane przez osobę wybraną na protokolanta. Przewodniczący Zgromadzenia oraz protokolant są wybierani spośród członków obecnych na Zgromadzeniu Członków.
 8. Do ważności zgromadzenia wymaga się udziału przynajmniej połowy uprawnionych członków. W przypadku nieuzyskania wymaganego quorum w drugim terminie wyznaczonym przez Zarząd na zawiadomieniu nie wymaga się quorum.
 9. Uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów, chyba że szczególny przepis stanowi inaczej.

Art. 23 [Zarząd]

 1. Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Zarząd powoływany jest spośród osób będących członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.
 3. W skład Zarządu wchodzą:
  1. moderator jako przewodniczący Zarządu;
  2. zastępca przewodniczącego Zarządu;
  3. skarbnik;
  4. sekretarz;
  5. członek Zarządu.
 4. Zarząd działa w sprawach określonych w Statucie, w tym finansowych, organizacyjnych, administracyjnych, zatrudnienia i członkostwa Stowarzyszenia.
 5. Uchwały Zarządu zapadają przy quorum nie mniejszym niż 3 osoby. W przypadku równej liczby głosów obecnych na posiedzeniu decyduje głos moderatora.
 6. W trakcie kadencji Zarządu zastępca przewodniczącego, skarbnik i sekretarz mogą być zmieniani w ramach wewnętrznych ustaleń Zarządu. Zastępca przewodniczącego zastępuje moderatora pełniąc jego obowiązki z wyłączeniem sprawowania opieki duszpasterskiej i formacyjnej, na czas wakatu na stanowisku moderatora lub wobec braku możliwości sprawowania przez niego funkcji z powodów zdrowotnych.
 7. Na posiedzenia Zarządu mogą być zapraszane przez członka Zarządu inne osoby, chyba że sprzeciwią się temu pozostali członkowie Zarządu.
 8. W przypadku niemożliwości wykonywania obowiązków lub rażącego niewykonywania obowiązków przez członka Zarządu, moderator występuje do Rady Starszych o skrócenie jego kadencji. Rada Starszych może odstąpić od jego powołania i wystąpić do Zgromadzenia Członków z wnioskiem o odwołanie członka Zarządu lub całego Zarządu oraz przeprowadzenie ponownych wyborów.
 9. Zarząd może sprzeciwić się wnioskowi kandydata lub członka o rozpoczęcie kolejnego roku formacyjnego w charakterze członka zwyczajnego z uwagi na niezgodność realizacji obowiązków członka z wymaganiami statutu.

Art. 24 [Moderator]

 1. Moderator jest przewodniczącym Zarządu oraz kapłanem odpowiedzialnym za formację wszystkich członków Stowarzyszenia i uczestników Wspólnoty, zgodnie z charyzmatem i celami Stowarzyszenia, a w sposób szczególny za katolicki charakter życia i działalności Stowarzyszenia. Moderator może być w sprawach duszpasterskich zastępowany przez Wicemoderatora, natomiast w sprawach administracyjnych poszczególne kompetencje zgodnie ze statutem realizuje Zastępca Przewodniczącego Zarządu.
 2. Moderator wykonuje inne obowiązki określone w statucie, chyba że odpowiedzialność za ich realizację przekazał pozostałym członkom Zarządu lub osobom trzecim.
 3. Moderatora mianuje Arcybiskup Metropolita Częstochowski spośród trzech kandydatów wybranych przez Zgromadzenie Członków zgodnie z art. 22 ust. 3 pkt 1 i przedstawionych przez Asystenta Diecezjalnego spośród kapłanów będących członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia na okres 4-letniej kadencji, z możliwością jej jednorazowego powtórzenia.
 4. W przypadku wakatu następuje procedura wyboru kandydatów przez Zgromadzenie Członków i mianowanie przez Arcybiskupa Metropolitę Częstochowskiego. W sytuacji braku chętnych na urząd moderatora lub zdatnych spośród członków Stowarzyszenia, władza kościelna po zaopiniowaniu przez Zgromadzenie Członków lub członków Zarządu Stowarzyszenia ustanawia Moderatora. W okresie wakatu funkcję Moderatora sprawuje Przewodniczący Rady Kapłanów Stowarzyszenia.
 5. Na urząd Moderatora może być powołany kapłan spoza archidiecezji częstochowskiej za zgodą biskupa diecezjalnego, któremu podlega.
 6. Moderator nie prowadzi indywidualnego kierownictwa duchowego oraz spowiedzi wobec członków Stowarzyszenia.
 7. W przypadku niemożliwości wykonywania obowiązków lub rażącego niewykonywania obowiązków przez moderatora, zastępca przewodniczącego oraz wicemoderator występują do Rady Kapłanów Stowarzyszenia o skrócenie jego kadencji, a Rada Kapłanów Stowarzyszenia może zawiesić urzędującego moderatora i wystąpić o zwołanie Zgromadzenia Członków celem odwołania dotychczasowego oraz powołania nowego moderatora. W przypadku braku Rady Kapłanów Stowarzyszenia, wniosek do Zgromadzenia Członków o odwołanie i wybór moderatora składają wspólnie zastępca przewodniczącego i wicemoderator.

Art. 25 [Wicemoderator]

 1. Wicemoderator udziela pomocy w wykonywaniu obowiązków duszpasterskich przez moderatora. Zakres obowiązków wicemoderatora określa moderator, a w przypadku braku wytycznych w wykonywaniu obowiązków przez moderatora Rada Kapłanów Stowarzyszenia.
 2. Moderator występuje do Zgromadzenia Członków o powołanie wicemoderatora, za zgodą jego i jego kanonicznego przełożonego, spośród kapłanów będących członkami zwyczajnymi. Rada Kapłanów Stowarzyszenia może za pośrednictwem Zarządu wnioskować do Zgromadzenia Członków o powołanie wicemoderatora lub wicemoderatorów.
 3. W przypadku rezygnacji, zawieszenia lub innych przeszkód uniemożliwiających wykonywanie tej funkcji, moderator jest zastępowany tymczasowo w zakresie obowiązków duszpasterskich przez wicemoderatora.

Art. 26 [Prawa i obowiązki członków Zarządu]

 1. Za wszelkie majątkowe działanie oraz sprawy finansowe Stowarzyszenia odpowiadają członkowie Zarządu, którzy reprezentują Stowarzyszenie, lub Zarząd w całości, jeżeli działanie jest podejmowane w zgodzie z podjętą Uchwałą. Za stan środków pieniężnych odpowiadają osoby, które mają do nich dostęp. W sprawach określonych przez Zarząd limitem kwotowym, moderator i skarbnik informują jeden drugiego o planowanych dyspozycjach środkami pieniężnymi oraz przekazują informacje w tym zakresie do księgowości Stowarzyszenia; każdy z nich może wyrazić sprzeciw wobec planowanej decyzji drugiego i przekazać do rozstrzygnięcia przez Zarząd.
 2. Pracą i zatrudnieniem osób w Stowarzyszeniu kieruje moderator. Zarząd jest uprawniony do zatrudnienia administratora i nadania uprawnień z zakresu prawa pracy jemu lub innemu pełnomocnikowi. Czynności z zakresu prawa pracy obejmujące zawieranie, zmianę warunków i rozwiązywanie umów są dokonywane za zgodą Zarządu.
 3. Moderator oraz zastępca przewodniczącego pobierają wynagrodzenie za pełnione obowiązki na podstawie umowy zatrudnienia, którą w imieniu Stowarzyszenia zawiera przewodniczący Rady Starszych. Pozostali członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia za pełnione obowiązki, ale na czas trwania kadencji są zwolnieni z opłat za rekolekcje i formacje. Członkowie Zarządu mogą złożyć wniosek o zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem powierzonych obowiązków, najpóźniej w terminie do kolejnego posiedzenia Zarządu.

Art. 27 [Kompetencje szczegółowe Zarządu]

 1. W ciągu 3 miesięcy po zakończeniu każdego roku kalendarzowego, Zarząd przygotowuje sprawozdanie finansowe z zarządzania Stowarzyszeniem za dany rok kalendarzowy, które składa do Komisji Rewizyjnej, a po jego zaopiniowaniu przedstawia je Zgromadzeniu Członków do zatwierdzenia. Sprawozdanie to jest składane także Arcybiskupowi Metropolicie Częstochowskiemu, zgodnie z kan. 319 § 1 KPK.
 2. Zarząd przygotowuje także sprawozdanie z wykorzystania zebranych jałmużn i ofiar w terminie czterech miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego, po czym składa je do Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego, zgodnie z kan. 319 § 2 KPK.
 3. Zarząd zobowiązany jest do zawierania umów pozwalających na utrwalenie i publikację materiałów z formacji, rekolekcji organizowanych przez Stowarzyszenie, a także wydawnictw książkowych z użyciem logotypów Stowarzyszenia wraz z przekazaniem majątkowych praw autorskich na rzecz Stowarzyszenia.
 4. Zarząd po odbyciu Zgromadzenia Członków działającego zgodnie z art. 22 ust. 5, składa na ręce Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego sprawozdanie duszpasterskie z działalności w danym roku kalendarzowym.
 5. Zarząd jest odpowiedzialny za umożliwienie i organizację zgodnie z kan. 305 §1 KPK wizytacji Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego lub jego delegatów do tego wyznaczonych w zakresie dokonywanych praktyk liturgicznych i duszpasterskich, prowadzonej przez Stowarzyszenie dokumentacji, realizacji celów, struktur i działania Stowarzyszenia.
 6. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie a troskę o ich ochronę w imieniu Stowarzyszenia czyni moderator. Zarząd może przekazać wykonywanie tych kompetencji zastępcy przewodniczącego. Moderator i zastępca przewodniczącego mają dostęp do wszystkich haseł dostępu do strony internetowej oraz platform operacyjnych i technologii informacyjno-komunikacyjnych stosowanych w Stowarzyszeniu.
 7. Zarząd ustala wzór identyfikatora i wydaje członkom Stowarzyszenia i kandydatom identyfikatory na czas ustalony.

Art. 28 [Reprezentacja i prowadzenie spraw]

 1. Stowarzyszenie reprezentują moderator jako przewodniczący lub zastępca przewodniczącego samodzielnie albo dwóch innych członków Zarządu działających łącznie. Zgromadzenie Członków może określić sprawy, w których konieczne jest działanie na podstawie uprzedniej uchwały Zarządu.
 2. Zarząd może podejmować uchwały na posiedzeniach stacjonarnych, zdalnych lub obiegowo. Prace Zarządu mogą być protokołowane przez sekretarza, który przechowuje wszystkie protokoły. Uchwały Zarządu podejmowane ze skutkami na zewnątrz lub na wniosek osób trzecich podlegają protokołowaniu.
 3. Sekretarz ma dostęp do całości dokumentacji Stowarzyszenia, która jest przechowywana w wersji papierowej oraz po digitalizacji w ramach zasobu dokumentów Stowarzyszenia.
 4. Zarząd ma prawo ustanowić pełnomocnika do działania samodzielnego w sprawach rodzajowo oznaczonych lub szczegółowo wskazanych.
 5. Zarząd może powołać pełnomocnika Zarządu, w szczególności do realizacji działań w zakresie inwestycji, spraw finansowych i spraw majątkowych. Pełnomocnik działa w imieniu Stowarzyszenia na podstawie pełnomocnictwa podpisanego przez przynajmniej dwóch członków Zarządu.

Art. 29 [Rada Starszych]

 1. Rada Starszych liczy siedmiu członków łącznie z Przewodniczącym wybieranych przez Zgromadzenie Członków spośród członków zwyczajnych.
 2. Rada Starszych rozstrzyga sprawy sporne dotyczące praw członków Stowarzyszenia oraz nadzoruje działalność Zarządu w zakresie nieprzekazanym Komisji Rewizyjnej. Jest upoważniona do określania wytycznych dla Zarządu oraz podejmuje uchwały na zasadach określonych w Statucie.
 3. Rada Starszych rozpatruje odwołania od decyzji Zarządu, a także działa rozjemczo w wewnętrznych sprawach Stowarzyszenia. Rada Starszych może uchwalić regulamin mediacyjno-rozjemczy, uwzględniający sposób procedowania oraz powoływania składów rozpoznających sprawy.
 4. Rada Starszych rozpatruje skargi w składach co najmniej trzyosobowych na posiedzeniu jawnym, po wysłuchaniu członka, którego sprawa dotyczy. Rozstrzygnięcia podejmowane są po głosowaniu niejawnym i doręczane na piśmie zainteresowanemu wraz z uzasadnieniem, jeżeli o takie wniesie na posiedzeniu zamykającym. Na zarządzenie przewodniczącego Rady Starszych, z uwagi na wagę sprawy, Rada Starszych działa w składzie nie mniejszym niż 2/3 wszystkich członków Rady Starszych.
 5. Posiedzenie Rady Starszych jest zwoływane przez Przewodniczącego Rady Starszych.
 6. W przypadku niezgodności podstaw do ograniczenia, zawieszenia lub utraty członkostwa ze Statutem lub z prawem kanonicznym Rada Starszych ustala nieważność lub brak takiej przyczyny wobec konkretnej osoby. Po rozpatrzeniu sprawy Rada Starszych wydaje decyzję, która jest wiążąca dla Stowarzyszenia.
 7. Rada Starszych na Zgromadzeniu Członków informuje o prowadzonej działalności w danym roku kalendarzowym.

Art. 30 [Komisja Rewizyjna]

 1. Komisja Rewizyjna nadzoruje działalność finansową Stowarzyszenia na zasadach określonych w Statucie.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym z przewodniczącego.
 3. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności finansowej i sprawozdania finansowego Stowarzyszenia po zakończeniu roku kalendarzowego. Komisja Rewizyjna opiniuje sprawozdanie finansowe z zarządzania i składa wniosek do Zgromadzenia o jego przyjęcie lub odrzucenie. Komisja Rewizyjna przygotowuje odrębną opinię dotyczącą jałmużn na cele charytatywne i ofiary na cele kultu religijnego lub cele statutowe.
 4. Komisja Rewizyjna wybiera w dniu wyborów ze swojego grona przewodniczącego. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje jej spotkania przynajmniej raz w roku oraz prowadzi bieżący nadzór finansów gromadzonych na rachunku bankowym oraz środków pieniężnych gromadzonych ze zbiórek, przeprowadzanych zgodnie z przepisami prawa kanonicznego i polskiego.
 5. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad realizacją zapisów statutowych odnośnie do autorskich praw majątkowych. W związku z tym prowadzi rejestr autorskich praw majątkowych należących do Stowarzyszenia, w tym praw do wydawnictw oraz utworów audiowizualnych.
 6. Komisja Rewizyjna posiada nieograniczony dostęp do danych finansowych, w tym dowodów księgowych, faktur i rachunków bankowych stowarzyszenia.

Art. 31 [Rada Kapłanów Stowarzyszenia]

 1. Radę Kapłanów Stowarzyszenia tworzą wszyscy kapłani będący członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia z wyłączeniem Moderatora i Wicemoderatora. Rada Kapłanów Stowarzyszenia jest powoływana, jeżeli w Stowarzyszeniu jest co najmniej trzech kapłanów jako członków zwyczajnych, z wyłączeniem moderatora. Rada Kapłanów Stowarzyszenia wspiera prowadzenie formacji członków i kandydatów zgodnie z charyzmatem i celami Stowarzyszenia.
 2. Przewodniczący Rady Kapłanów Stowarzyszenia jest wskazywany przez wszystkich członków Rady Kapłanów Stowarzyszenia spośród kapłanów będących członkami Stowarzyszenia w ciągu 90 dni od wybrania władz Stowarzyszenia na każdą nową kadencję w celu przedstawienia go do zatwierdzenia Arcybiskupowi Metropolicie Częstochowskiemu. W przypadku braku powołania funkcję Przewodniczącego pełni kapłan z najdłuższym stażem członkowskim w Stowarzyszeniu.
 3. Moderator rozpatruje propozycje Rady Kapłanów Stowarzyszenia podczas spotkań z nią, które odbywają się przynajmniej raz w roku. Na pisemne uwagi podpisane przez co najmniej 3 kapłanów składa odpowiedź pisemną.
 4. Rada Kapłanów Stowarzyszenia weryfikuje działalność Moderatora zgodnie z art. 24 ust. 7, a w sytuacjach spornych pomiędzy kapłanami będącymi członkami Stowarzyszenia i uczestnikami Wspólnoty pełni funkcję rozjemczą.
 5. Na spotkania Rady Kapłanów Stowarzyszenia jest zapraszany Asystent Kościelny, a także mogą być zapraszani przez moderatora lub wicemoderatora inni kapłani będący uczestnikami Wspólnoty.
 6. Rada Kapłanów Stowarzyszenia może prosić Arcybiskupa Metropolitę Częstochowskiego o zawieszenie osoby piastującej urząd moderatora lub wicemoderatora, a także może wystąpić o zwołanie Zgromadzenia Członków celem powołania nowej osoby na ten urząd.
 7. Rada Kapłanów Stowarzyszenia ma prawo rekomendować kandydatów do funkcji moderatora lub powiadomić Zgromadzenie Członków o braku takiej rekomendacji.

Rozdział V. Mienie Stowarzyszenia i struktura terytorialna

Art. 32 [Mienie]

 1. Mienie Stowarzyszenia jest gromadzone i wykorzystywane na realizację celów statutowych. Składniki majątkowe są pozyskiwane dzięki wspólnym i osobistym staraniom członków Stowarzyszenia i uczestników Wspólnoty oraz z gromadzonych środków pieniężnych na cele wsparcia działalności i funkcjonowania Stowarzyszenia.
 2. Mienie Stowarzyszenia stanowią w szczególności:
  1. dobrowolne ofiary wiernych;
  2. składki członków Stowarzyszenia, jeśli zostały ustalone;
  3. darowizny osób fizycznych oraz prawnych lub instytucji popierających posługę Wspólnoty w formie pieniężnej lub rzeczowej;
  4. nieruchomości, rzeczy ruchome oraz prawa nabyte przez Stowarzyszenie;
  5. środki pieniężne na rachunkach bankowych Stowarzyszenia pozostające w ich dyspozycji jako przychód z podejmowanej działalności statutowej;
  6. dobra niematerialne, w tym prawa własności intelektualnej.
 3. Uzyskany dochód z prowadzonej działalności Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych.
 4. Zobowiązania zaciągnięte w ramach działalności Stowarzyszenia są pokrywane z mienia Stowarzyszenia, a w przypadku braku możliwości ich pokrycia Zarząd może zwołać Zgromadzenie Członków celem ustalania składek członkowskich nie przekraczających 1/20 minimalnego wynagrodzenia lub innego sposobu sfinansowania bieżących potrzeb.
 5. Stowarzyszenie prowadzi ewidencję rachunkową przychodów i rozchodów, uwzględniającą również wpływy i rozchody z tytułu danin oraz ofiar w rozumieniu kan. 319 § 1 KPK. Sprawozdanie podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Członków w terminie do 30 września kolejnego roku po zakończeniu roku kalendarzowego.
 6. Wszystkie utwory powstałe w ramach realizacji celów statutowych wytworzone przez członków Stowarzyszenia, kapłanów będących uczestnikami Wspólnoty i osoby zatrudnione w Stowarzyszeniu stanowią autorskie prawa majątkowe Stowarzyszenia. Zasady ograniczenia praw osobistych autora do utworu określają odrębnie zawierane umowy.
 7. Diecezjalne Publiczne Stowarzyszenie Wiernych Wspólnota Przymierza Rodzin „Mamre” pozostaje właścicielem majątku prywatnego stowarzyszenia wiernych jako osoba prawna kontynuująca swoją działalność zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 maja 2000 r. (Dz.U. z 2000 r., nr 45, poz. 525 wraz z późn. zm.).

Rozdział VI. Nadzór kościelny.

Art. 33 [Konstrukcja nadzoru kościelnego]

 1. Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia sprawuje Arcybiskup częstochowski poprzez asystenta kościelnego.
 2. Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w Stowarzyszeniu realizuje Kościelny Inspektor Ochrony Danych.
 3. Na prośbę osób sprawujących urzędy w Stowarzyszeniu Arcybiskup częstochowski wydaje zaświadczenie o pełnieniu funkcji, względnie okresu, na który zostały powołane.

Art. 34 [Asystent Kościelny]

 1. Asystenta kościelnego Stowarzyszenia mianuje, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, Arcybiskup częstochowski.
 2. Asystent kościelny dba o czystość doktryny przekazywanej podczas działalności Stowarzyszenia oraz informuje właściwą władzę kościelną o jego działalności.
 3. Dla opieki duszpasterskiej nad członkami Stowarzyszenia zamieszkałymi poza archidiecezją częstochowską, biskupi diecezjalni mogą mianować diecezjalnych asystentów kościelnych na wniosek Zarządu.

Art. 35 [Rozwiązanie Stowarzyszenia]

 1. Stowarzyszenie przestaje istnieć z chwilą braku osób podzielających cele Stowarzyszenia zawarte w niniejszym Statucie.
 2. Po erygowaniu ogólnopolskiego stowarzyszenia wiernych przez Konferencję Episkopatu Polski oraz objęciu przez nie całości majątku przynależącego do obecnego Stowarzyszenia następuje ustanie istniejącego Stowarzyszenia.
 3. Biskup diecezjalny może znieść Stowarzyszenie na skutek poważnej przyczyny zgodnie z kan. 320 §2 i 3 KPK po wysłuchaniu jego przewodniczącego oraz członków Zarządu, przewodniczącego Rady Starszych i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 4. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia przed erygowaniem ogólnopolskiego publicznego stowarzyszenia i objęciem przez nie całości majątku istniejącego Stowarzyszenia, majątek Stowarzyszenia staje się współwłasnością wszystkich diecezji, z których pochodzą członkowie Stowarzyszenia, z zachowaniem następujących udziałów ustalonych na dzień uchwalania przekształcenia w dniu 7 maja 2023 r: a. bielsko-żywiecka 41/781, b. bydgoska 1/781, c. częstochowska 135/781, d. gdańska 4/781, e. gliwicka 87/781, f. katowicka 32/781, g. kielecka 4/781, h. krakowska 59/781, i. lubelska 11/781, j. łowicka 13/781, k. łódzka 48/781, l. opolska 4/781, m. poznańska 2/781, n. radomska 50/781, o. rzeszowska 10/781, p. sosnowiecka 32/781, q. tarnowska 16/781, r. warszawska 65/781, s. warszawsko-praska 29/781, t. wrocławska 129/781, u. zamojsko-lubaczowska 4/781, v. zielonogórsko-gorzowska 5/781. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia można ustalić inne udziały współwłasności w majątku ruchomym i nieruchomym.
 5. Przekazania majątku likwidacyjnego dokonuje Zarząd lub powołany przez Walne Zgromadzenie pełnomocnik.
 6. Z chwilą rozwiązania Stowarzyszenia wygasa jego osobowość prawna.
 7. Nadzór nad prawidłowością w dysponowaniu majątkiem sprawują członkowie ostatniego Zarządu.

Rozdział VII. Postanowienia końcowe

Art. 36 [Zmiany w statucie]

Zmiany w Statucie mogą być wprowadzane przez Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów członków zebranych na tym zgromadzeniu i uprawnionych do głosowania i podlegają zatwierdzeniu przez Arcybiskupa archidiecezji częstochowskiej.

Art. 37 [Odesłanie do prawa]

W kwestiach nieuregulowanych przez statut Stowarzyszenie podlega uchwałom Zgromadzenia Członków i wewnętrznym regulacjom.

Art. 38 [Przepisy przejściowe]

 1. Niniejszy Statut wchodzi w życie w dacie określonej w dekrecie erygującym diecezjalne publiczne stowarzyszenie wiernych i zatwierdzającym niniejszy Statut oraz zostaje opublikowany na stronie internetowej Stowarzyszenia. Zmiana formy prawno – kanonicznej Stowarzyszenia nie wpływa na jego państwową osobowość prawną oraz stosunki własnościowe z udziałem dotychczas działającego prywatnego stowarzyszenia wiernych.
 2. W dniu przyjęcia Statutu przez Walne Zgromadzenie prywatnego stowarzyszenia wiernych Wspólnota Przymierza Rodzin „Mamre” celem dostosowania osobowości w prawie kanonicznym do posiadanej osobowości w prawie państwowym przeprowadzane są wybory do organów Stowarzyszenia, które wejdą w życie z dniem jego erygowania. W przypadku nieobsadzenia wszystkich organów, przeprowadzane są wybory uzupełniające w terminie do 90 dni od dnia erygowania. Powołany w tych wyborach Zarząd sprawuje władzę w prywatnym stowarzyszeniu do momentu uznania go za publiczne w prawie kanonicznym.
 3. Stowarzyszenie uznaje uchwały Walnego Zgromadzenia prywatnego stowarzyszenia wiernych Wspólnota Przymierza Rodzin „Mamre” dotyczące nabycia członkostwa dla osób, które były członkami Wspólnoty Przymierza Rodzin „Mamre” lub je utraciły; jak również uznaje uchwały o przeniesieniu majątku ze stowarzyszenia prywatnego do publicznego stowarzyszenia wiernych.

 


 

Strona Wspólnoty Przymierza Rodzin MAMRE używa plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies oraz jak je usunąć zobacz Polityka prywatności.

Akceptuję pliki cookie z tej strony internetowej.

EU Cookie Directive Module Information