Statut Wspólnoty Przymierza Rodzin "Mamre" i Drogowskazy

Statut  Wspólnoty Przymierza Rodzin „Mamre”  (DROGOWSKAZY poniżej)

 

Rozdział I. Postanowienia wstępne

§1

Wspólnota Przymierza Rodzin „Mamre” (zwana dalej Wspólnotą) w świetle prawa kanonicznego (KPK kan. 299) jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych o charakterze prorodzinnym i w swej duchowości korzysta z doświadczenia katolickiego Ruchu Odnowy w Duchu Świętym, erygowanym przez Arcybiskupa Metropolitę Częstochowskiego zgodnie z kan. 299 i 322 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

§2

Wspólnota prowadzi działalność na terenie Archidiecezji Częstochowskiej. Siedzibą Wspólnoty jest miasto Częstochowa. Rozszerzenie działalności na teren innych diecezji następuje przez uzyskanie zgody właściwego Biskupa diecezjalnego.

§3

Wspólnota posiada kościelną osobowość prawną oraz statut zatwierdzony przez Biskupa diecezjalnego. Wskazane jest ubieganie się również o uzyskanie osobowości cywilno-prawnej.

§4

Biskup diecezjalny zatwierdza wybranego kapłana jako asystenta kościelnego (Moderatora) dla Wspólnoty zgodnie z kan. 311 i kan. 324 §2.

 

Rozdział II. Cele Wspólnoty

i środki ich realizacji

§5

1. Celem Wspólnoty jest szukanie i głoszenie królestwa Bożego przez ewangelizację i służbę w Kościele Katolickim, zwłaszcza przez służbę rodzinie w duchu Maryi śpieszącej z pomocą do Elżbiety (por. Łk 1, 39-56). Członkowie Wspólnoty – poprzez stałą formację podejmowaną w ramach Wspólnoty – pragną stawać się świadomymi i dojrzałymi chrześcijanami gotowymi do realizacji powołania, do którego wzywa ich Chrystus obecny w Kościele.

2. Nazwa Wspólnoty „MAMRE” – nawiązująca do Rdz 18 i Hbr 13, 2 – wskazuje na gościnność, która przynależy do charyzmatu Wspólnoty i jest jedną z form miłości i służby wobec potrzebujących.

§6

Duchowość Wspólnoty i kierunki wzrostu życia w łasce wyznaczają Drogowskazy Wspólnoty Przymierza Rodzin „Mamre” (patrz Aneks do niniejszego Statutu).

§7

Wspólnota realizuje swojej cele przez podejmowanie różnego rodzaju dzieł, a zwłaszcza przez:

 • organizowanie i prowadzenie rekolekcji ewangelizacyjnych i formacyjnych (również z posługą charyzmatyczną), o charakterze biblijnym, liturgicznym, rodzinnym, o tematyce z zakresu moralności i duchowości chrześcijańskiej itp.,

 • zakładanie i prowadzenie domów rekolekcyjnych,
 • prowadzenie szkół ewangelizacji, szkół i kursów biblijnych, szkół w zakresie posługiwania charyzmatycznego itp.,
 • tworzenie wspólnot modlitewnych uzdrowienia wewnętrznego z zespołem pomocy medycznej, psychologicznej i psychiatrycznej,
 • prowadzenie kursów przedmałżeńskich,
 • organizowanie poradnictwa rodzinnego,
 • organizowanie szkół dla rodziców i szkół życia rodzinnego,
 • podejmowanie różnych działań związanych z obroną życia nienarodzonych,
 • promowanie adopcji i wspieranie idei rodzinnych domów dziecka,
 • podejmowanie działalności charytatywnej, a zwłaszcza wspierającej rodzinę,
 • wydawnictwa literatury katolickiej,
 • prowadzenie innej działalności gospodarczej dla zdobywania środków koniecznych do realizacji wyznaczonych celów.

§8

Wspólnota może podejmować współpracę z podobnymi stowarzyszeniami kościelnymi i ruchami katolickimi, krajowymi i zagranicznymi.

 

Rozdział III. Struktura i członkowie Wspólnoty

§9

1. Kandydaci do Wspólnoty to katolicy, którzy:

 • ukończyli 15. rok życia,
 • podzielają cele Wspólnoty,
 • podjęli formację kandydata (określoną w Regule Wspólnoty „Mamre” – w skrócie: RWM), która wprowadza go w życie i charyzmat Wspólnoty oraz pomaga mu w rozeznaniu powołania i jego miejsca we Wspólnocie.

2. Formacja kandydacka trwa co najmniej trzy lata. W uzasadnionych przypadkach Moderator Wspólnoty może zdecydować o skróceniu formacji kandydata do jednego roku.

3. Kandydat pragnący przystąpić do Wspólnoty, po pozytywnym zaopiniowaniu przez odpowiedzialnego za kandydatów – mianowanego przez Moderatora Wspólnoty – składa na ręce Moderatora pisemną prośbę o przyjęcie do Wspólnoty. Moderator po konsultacji z Radą Wspólnoty dopuszcza kandydata do podjęcia Przymierza.

4. Wstąpienie do Wspólnoty dokonuje się przez uroczyste odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych oraz przez wyrażenie wobec Moderatora i zgromadzonej Wspólnoty decyzji o przystąpieniu do Przymierza.

§10

Członkowie Wspólnoty to ci, którzy ukończywszy 18. rok życia, podzielają cele Wspólnoty i przystąpili do Przymierza, podejmując zobowiązania zawarte w Drogowskazach Wspólnoty.

§11

1. Do obowiązków członka należy:

 • życie według Drogowskazów Wspólnoty,
 • czynne angażowanie się w realizację celów Wspólnoty,
 • zachowywanie RWM.

2. Członkowie mają prawo:

 • do czynnego udziału w Walnym Zebraniu członków Wspólnoty,
 • do korzystania z kierownictwa duchowego i opieki duszpasterskiej we Wspólnocie.

§12

1. Członkowie przystępują do Przymierza na jeden rok i odnawiają je w Święto Świętej Rodziny. Rada Wspólnoty może określić inny moment podjęcia zobowiązań.

2. Kandydaci i członkowie Wspólnoty za zgodą Moderatora mogą podjąć dodatkowe zobowiązania (poza Drogowskazami Wspólnoty) lub podjąć je na dłuższy okres.

§13

Ustanie członkostwa następuje przez:

 • wygaśnięcie zobowiązań czasowych, gdy osoba nie decyduje się odnowić Przymierza,
 • złożenie pisemnej rezygnacji na ręce Sekretarza Wspólnoty (i zwolnienie z Przymierza przez Moderatora Wspólnoty),
 • utratę przynależności do Kościoła Katolickiego,
 • usunięcie przez Moderatora na skutek życia niegodnego chrześcijanina oraz zaniedbywania obowiązków członka Wspólnoty.

 

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

 

§14

Władzę Wspólnoty stanowi: Moderator Wspólnoty jako przełożony oraz Rada Wspólnoty.

§15

1. Wspólnota podlega jurysdykcji miejscowego Biskupa diecezjalnego, który zatwierdza dla niej Moderatora Wspólnoty.

2. W miarę potrzeb Moderator może wystąpić do Biskupa diecezjalnego z prośbą o skierowanie do pomocy innych kapłanów, którzy w tej posłudze podlegają Moderatorowi.

§16

1. Moderator jest odpowiedzialny za duchową formację członków i kandydatów zgodnie z charyzmatem i celami Wspólnoty oraz za katolicki charakter życia i działalności Wspólnoty.

2. Moderator wybiera Skarbnika Wspólnoty spośród członków Rady.

3. Za wszelkie majątkowe działanie Wspólnoty odpowiada Moderator i Skarbnik Wspólnoty.

4. Spośród członków Rady Wspólnoty Moderator wybiera również Sekretarza Wspólnoty.

5. Moderator reprezentuje Wspólnotę wobec Biskupa diecezjalnego i na zewnątrz osobiście lub przez wyznaczonego członka Rady.

§17

1. W skład Rady Wspólnoty obok Moderatora wchodzi:

 • dwóch członków Wspólnoty wybranych do Rady przez Moderatora na okres trzech lat z możliwością powtórzenia kadencji

 • oraz dwóch członków Wspólnoty wybranych zwykłą większością głosów do Rady przez Walne Zebranie członków Wspólnoty z możliwością powtórzenia kadencji.

2. Spotkania Rady zwołuje i jej obradom przewodniczy Moderator Wspólnoty nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

3. W uzasadnionych przypadkach Rada wprowadza zmiany w RWM. Wszelkie zmiany muszą być zatwierdzone przez Moderatora Wspólnoty.

4. W celu lepszego realizowania celów Wspólnoty Rada może zdecydować o powołaniu fundacji lub rozpoczęciu działalności gospodarczej.

 

Rozdział V. Majątek Wspólnoty

 

§18

Majątek Wspólnoty stanowią:

 • dobrowolne ofiary lub składki członków Wspólnoty,

 • darowizny osób i instytucji popierających posługę Wspólnoty,
 • ewentualne dochody z podejmowanych dzieł i działalności gospodarczej.

§19

W razie rozwiązania Wspólnoty pozostały majątek Wspólnoty staje się własnością Archidiecezji Częstochowskiej.

 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

 

§20

Zmiany w niniejszym Statucie mogą być wprowadzane na Walnym Zgromadzeniu członków Wspólnoty większością (2/3) głosów i ostatecznie muszą być zatwierdzone przez Biskupa diecezjalnego.

§21

Wspólnota przestaje istnieć z chwilą braku osób podzielających cele Wspólnoty zawarte w niniejszym statucie i pragnących odnowić Przymierze bądź też na mocy decyzji Biskupa diecezjalnego.

§22

W kwestiach nieuregulowanych przez niniejszy statut Wspólnota podlega odpowiednim przepisom Kodeksu Prawa Kanonicznego o prywatnych stowarzyszeniach wiernych i decyzjom Biskupa diecezjalnego.

 

-------------------------

1. Bóg Ojciec, Stwórca człowieka, Źródło wszelkiego ojcostwa, jest wzorem ojca i autorytetu i ostatecznym celem człowieka, którego pragnie napełnić wszelkim błogosławieństwem duchowym. Dlatego w duchu dziecięctwa Bożego pragnę szukać woli Boga i Jego królestwa oraz w duchu synowskiego posłuszeństwa i miłości wobec kapłanów we Wspólnocie i ojców w rodzinach – w jedności z nimi – chcę pielgrzymować do domu Ojca chwały i miłosierdzia.

2. Jezus Chrystus – jedyny Pośrednik między Bogiem i ludźmi jest Słowem miłości Ojca do nas, naszym Życiem i jedyną Drogą do Ojca przez Krzyż i Zmartwychwstanie. Dlatego, odrzucając wszelkie formy bałwochwalstwa, przyjmuję Go jako mojego jedynego Pana i Zbawiciela, oddaję Mu moje życie, aby On nim kierował, w postawie ucznia naśladuję Go jako Mistrza, spotykając się z Nim i kontemplując Pana chwały w celebracji liturgicznej pragnę jaśnieć Jego chwałą i przyoblec się w nowego człowieka dla pełnienia dobrych czynów. 

3. Duch Święty, który od Ojca i Syna pochodzi, jest Dokonawcą dzieła zbawienia, Mocą ożywiającą Kościół i inspirującą życie dzieci Bożych oraz Uświęcicielem. Dlatego opieczętowany Duchem Świętym w sakramencie chrztu św. i bierzmowania, jako świątynia Boga chcę prowadzić życie w Duchu, otwierać się na Jego wylanie, przyjmować Jego natchnienia i moc do odnoszenia zwycięstwa nad Złym i do świętego życia polegającego na składaniu duchowych ofiar miłych Bogu.

4. Najświętsza Maryja Panna jest Matką Syna Bożego i Kościoła, która jako Oblubienica Ducha Świętego, spełniając swą misję macierzyńską, apostolską i profetyczną staje się wzorem Kościoła i człowieka oddanego dziełu Chrystusa. Dlatego w codziennej modlitwie różańcowej powierzam się Jej osobiście jako Wszechmocy błagającej, Wychowawczyni rodzin, Strażniczce czystości i zawierzam Jej swoją rodzinę i całą Wspólnotę.

5. Kościół, Ciało Chrystusa ożywiane i budowane jako świątynia Boga, jest zbawczym środowiskiem życia chrześcijanina, w którym Pan nadal pełni swą misję kapłańską, prorocką i królewską, a jednocześnie jako Oblubienica Chrystusa jest pielęgnowany przez Oblubieńca z miłością ofiarną, która staje się wzorem miłości i relacji w rodzinie katolickiej. Dlatego chcę wrastać coraz głębiej w tę braterską wspólnotę ludu Bożego; przez modlitwę, służbę i dzieła miłości pragnę przyczyniać się do budowania Kościoła (również Kościoła domowego) rozeznając swoje powołanie i charyzmaty.

6. Liturgia, zwłaszcza eucharystyczna, jest źródłem i szczytem życia Kościoła; dokonuje się w niej uwielbienie Boga i uświęcenie człowieka przez zbawcze spotkanie z Chrystusem w Duchu Świętym. Dlatego z wiarą w obecność Zmartwychwstałego chcę często w niej uczestniczyć, szczególnie w liturgicznych i para liturgicznych spotkaniach Wspólnoty i własnej parafii, czynnie angażując się w różnorodne posługi odpowiednio do powołania i posiadanych charyzmatów.

7. Słowo Boże jest wyrazem miłości objawiającego się Boga, który oświeca i powołuje do zbawienia, oraz skutecznym Jego narzędziem zdolnym zrodzić i ożywić wiarę, osądzić sumienie i uświęcić w Prawdzie. Dlatego, wierząc w moc tego Słowa, pragnę codziennie szukać światła Bożego przez systematyczne, pobożne zgłębianie Pisma św. i Katechizmu Kościoła Katolickiego, zarówno osobiście jak i we wspólnocie, aby czyniąc je słowem życia naśladować Chrystusa ukrzyżowanego.

8. Modlitwa jest spotkaniem z kochającym Bogiem w sanktuarium serca i miłosnym dialogiem, w którym człowiek wiarą odpowiada na Boże wezwanie i natchnienia oraz w Duchu Świętym przyswaja sobie zbawcze Misterium Chrystusa. Dlatego przez codzienne trwanie na modlitwie oraz cotygodniową adorację Najświętszego Sakramentu pragnę poddawać się przemieniającemu działaniu Ducha Świętego, aby żył we mnie Chrystus.

9. Misterium Paschalne Chrystusa uobecniane w liturgii sakramentalnej jest modelem wzrostu duchowego na drodze oczyszczenia (Krzyż), oświecenia (Zmartwychwstanie) i zjednoczenia (Pięćdziesiątnica). Dlatego współpracując z łaską, pragnę na drodze abstynencji od zniewalających używek, umartwienia, postu (m.in. w intencji Wspólnoty) i pokuty ćwiczyć się w cnotach i przyswoić sobie owoce Odkupienia w Chrystusie, aby w pełni żyć według siedmiu darów Ducha Świętego.

10. Rekolekcje są uprzywilejowaną formą wspólnotowych ćwiczeń duchowych połączonych z kierownictwem duchowym, w czasie których wspólne otwieranie się na doświadczenie Boga przechodzącego z uwalniającą i uzdrawiającą mocą rodzi nadprzyrodzone więzi wspólnotowe, umacnia we wspólnej wierze i umożliwia przeżycie Bożego prowadzenia. Dlatego pragnę podejmować trud przynajmniej corocznych rekolekcji wspólnotowych, aby wzrastać w doświadczeniu wiary ludu prowadzonego i wydoskonalanego przez Chrystusa.

11. Mała grupa jako podstawowa wspólnota pod kierownictwem animatora jest miejscem słuchania Słowa Bożego, modlitwy i dzielenia się świadectwem życia oraz budowania więzi braterskich przez wzajemne wsparcie i służbę w miłości. Dlatego pragnę uczestniczyć systematycznie w spotkaniach małej grupy, aby umacniać się wiarą braci i dzielić się swoimi darami.

12. Misja ewangelizacji świata jest nakazem Pana, powołaniem całego Kościoła i każdego wiernego; spełniana według modelu biblijnego przyczynia się ona do odnowy i ożywienia Kościoła. Dlatego, rozbudzając w sobie i w innych zapał świętości i ewangelizacji, pragnę w duchu wiary odważnie głosić Ewangelię o Chrystusie i królestwie niebieskim słowem i życiem, szczególnie służbą na rzecz ubogich i potrzebujących pomocy, ufając mocno, że zgodnie ze swą obietnicą Pan Jezus będzie potwierdzał w wierzących prawdziwość głoszonej Ewangelii przejawami swej mocy, znakami, cudami i udzielaniem Ducha Świętego.

Strona Wspólnoty Przymierza Rodzin MAMRE używa plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies oraz jak je usunąć zobacz Polityka prywatności.

Akceptuję pliki cookie z tej strony internetowej.

EU Cookie Directive Module Information