Kandydaci I

Przewodnik kandydatów „I” po rekolekcjach ewangelizacyjnych(plik PDF)

„Ten jest mój Syn umiłowany” (Mt 3,17).
Tajemnice światła: 1.  Chrzest Jezusa w Jordanie

15-16 lat (3 gimn) i Kandydaci I:

1. W tym roku zastanawiamy się przede wszystkim nad podstawowymi prawdami wiary. Chcemy zgłębić, chcemy ugruntować w naszych sercach, przede wszystkim podstawowe prawdy, które wyznajemy w Credo chrześcijańskim, podstawowe prawdy, które związane są z Trójcą Przenajświętszą (KKK 1-1065).

2. Rozpoczynamy od zasłuchania się w przesłanie Ewangelii wg Św. Marka.  Jest to Ewangelia  dla tych, którzy przygotowują się do chrztu, dochodzą do wiary w Chrystusa. Obowiązuje dwutomowy podręcznik nt. Ewangelii wg Św. Marka do czytania jej na różne sposoby wraz z komentarzem ks. dra Włodzimierza Cyrana:

Po rekolekcjach wakacyjnych w małych grupach: Podsumowanie rekolekcji wakacyjnych

 • dzielenie się w grupach OWOCAMI

 • dzielenie się na temat KONFRONTACJI z życiem i środowiskiem  po powrocie (w domu, w pracy/ w szkole, w rodzinie dalszej/ w parafii)

 • dzielenie się pierwszymi TRUDNOŚCIAMI, poszukiwanie sposobu radzenia sobie a nimi

Po rekolekcjach wakacyjnych samemu:

1. Pisemne utrwalenie doświadczeń rekolekcyjny i porekolekcyjnych w formie dłuższego świadectwa (najpierw dla siebie, a następnie do archiwum wspólnoty do wykorzystania w publikacjach).

2. Przesłuchiwanie nagrań nauk rekolekcyjnych wakacyjnych, przeglądanie notatników z rekolekcji, czytanie i rozważnie pierwszej drogi krzyżowej z książki ks. Wł. Cyrana, Kroczcie Jego śladami po drodze krzyżowej.

Zakres programu formacji kandydatów I

 1. Drogowskazy Wspólnoty1-5.Zwracamy uwagę na zobowiązania wynikające z nich: należy je wypisać z Drogowskazów i z komentarza do nich zamieszczonego w książce lub na stronie http://mamre.pl/Strona/charyzmat/drogowskazy. Konsultujemy i rozmawiamy na ten temat na formacjach i spotkaniach małej grupy.
 2. Formacja biblijna– Wdrożenie w codzienną praktykę czytania Pisma św., głównie w oparciu o Ewangelię wg św. Marka (j.w.). KotwicaJeśli pobożnie czytamy Pismo św. przynajmniej 30 min., możemy uzyskać odpust zupełny pod warunkiem przyjęcia Komunii św. w tym dniu, modlitwy „Ojcze nasz” i modlitwy w intencji wyznaczonej przez Ojca św.
 3. Formacja liturgiczna– wychowanie do właściwych postaw w liturgii w oparciu o Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego(2002)
 4. Formacja ascetyczno-mistyczna (duchowa) – Wprowadzenie w modlitwę początkujących podstawowe praktyki religijne, książkaks. Wł. Cyrana, „Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie”, s. 5-69.
 5. Formacja rodzinna– ewangelizacja rodziny przez świadectwo i ewangelizację członków rodziny i przez ich formację. Uczymy się słuchać i rozważać w gronie rodzinnym (angażując dzieci) w czasie modlitwy wieczornej (ok. 20.00) fragment Ewangelii z liturgii danego dnia lub z Mk.
 6. Budowanie wspólnotyprzez dzielenie się, wymianę doświadczeń i świadectwo. Przeczytaj książkę: M. Sawicka, Troska o świętość życia rodzinnego we Wspólnocie Przymierza Rodzin Mamre.Poznajemy też historię Wspólnoty. Historia jest nauczycielką życia, a także „miejscem” objawiania się woli Bożej w proroctwach i w Bożym prowadzeniu Wspólnoty wsłuchującej się w Słowo Bożej i usiłującej iść za tym słowem. (zob. http://mamre.pl/Strona/wpr-mamre/o-wspolnocie/historia i inne o charyzmacie Wspólnoty na stronie mamre.pl)
  1. Zgłębianie dokumentów Kościoładotyczących podstawowych prawd wiary (głównie Katechezy środowe Jana Pawła II: Bóg Ojciec, Jezus Chrystus, Duch Święty; Katechizm Kościoła Katolickiego KKK nry 1-1065. Lektura uzupełniająca:  Być chrześcijaninem. Teologia dla szkół średnich, pr. zbiorowa pod red. M.Ruseckiego, Lublin 2007 (KUL), 7-307.
  2. Konspekty do pracy w małej grupie: z książki ks. Wł. Cyran, „Abyście i wy mieli wspólnotę z nami”, konspekty nr 7-31.

 1. Rozważanie Tajemnic radosnych Różańca z akcentem na następujące aspekty:

I – Służebnica Pańska słucha Słowa Bożego i uczy się posłuszeństwa Bogu przez akt wiary (ćwiczenie się  w umiejętności słuchania słowa Bożego w wierze)

II – Pierwsza gotowość służby Christofory (tj. Niosącej Chrystusa): dzielenie się radością, że Jezus jest we mnie (służba z radością)

III – Pokłon Nowonarodzonemu: pokorna radość z narodzenia się Jezusa we mnie, w moim życiu wyrażająca się w czci, adoracji, uwielbieniu (ćwiczenie się w cnocie pobożności i dziecięcej czci wobec Boga)

IV – Pierwsza gotowość ponoszenia ofiar i cierpienia z powodu mojego Zbawiciela (wyrabianie cnoty męstwa)

V – Jezus jest w Świątyni mojego ciała, którą muszę zachować świętą i nieskalaną (praca nad czystością serca)

Formacja kandydacka pierwszego stopnia bazuje na tajemnicy światła (chrzest w JORDANIE). Zakłada się, że kandydaci przeszli już formację opartą na tajemnicach radosnych, która odbywa się w grupach dziecięcych i gimnazjalnych. Z tego względu nowi kandydaci muszą uzupełnić treści tajemnic radosnych jako fundament dla dalszej formacji. Ten cel realizujemy na formacjach comiesięcznych oraz w małych grupach.

 

Jak czytać całą Ewangelię w ramach roku formacyjnego?

według podręcznika ks. Wł. Cyrana z serii: Wprowadzenie w chrześcijaństwo na podstawie Pisma Świętego i Katechizmu Kościoła Katolickiego:

I/1 – Poznać i zrozumieć Jezusa. Tom pierwszy: „Tyś jest Mesjasz” (Mk 1,1-8,30)

I/2 – Poznać i zrozumieć Jezusa. Tom drugi: Jezus Synem Bożym (Mk 8,31-16.20)

1. Po wstępnej modlitwie do Ducha Świętego przez kilka /kilkanaście dni czytaj Ewangelię w sposób ciągły (fragmenty po kolei) przeznaczając dziennie 15-30 min Kotwica.

2. Czytając w podobny sposób po raz drugi tę samą Ewangelię staramy się ogarnąć pamięcią całą Ewangelię, aby mieć wizję całości i pytać się o sens misji Jezusa: Czego chce Jezus? Na czym Mu najbardziej zależy? Co jest istotą Jego posłannictwa?

Warto zanotować swoje myślenie o Jezusie przez i po lekturze i porównać, na ile zmieniło się nasze rozumienie Pana Jezusa.

3. Przez kilka dni przekartkowywać Ewangelię rozmyślając nad całością i zatrzymując się dłużej nad wybranymi fragmentami. Zanotować wnioski z takiego „przeglądania” Ewangelii. Czego poszukujemy w niej? Może warto sięgnąć do jakiegoś wstępu do Ewangelii, aby zorientować się, co bibliści piszą o niej, w jaki sposób dzieli się dana Ewangelia, jakie są w niej główne tematy teologiczne...

4. Teraz można zacząć czytać od początku, wolniej, jeden fragment na dzień, aby głęboko przemyśleć całą Ewangelię fragment po fragmencie. Wskazane jest posłużyć się jakąś pomocą, komentarzem szczegółowym do Ewangelii, medytacjami nad Ewangelią jakiegoś biblisty. Lekturę należy przemieniać w modlitwę, w rozmowę miłosną z Jezusem na temat czytanego tekstu. Warto każdego dnia zakończyć odnotowaniem swoich wniosków i postanowień.

5. Kolejnym etapem pochylenia nad Ewangelią może być lektura tematyczna w oparciu o konkordancję lub jakieś opracowanie, w którym znajdziemy opracowanie teologiczne ważniejszych tematów Ewangelii ze wskazaniem na poszczególne fragmenty Ewangelii odnośnie do danego tematu. Propozycje tematów: Osoba Jezusa, Jego Ojciec, Duch Święty, sytuacja ludzi, relacja Jezusa do różnych grup ludzi, nauka moralna odnośnie do różnych dziedzin, wspólnota uczniów, życie duchowe, królestwo Boże, droga do zbawienia

6. Kilkumiesięczne pochylenie nad daną Ewangelią można zakończyć kolejną jej lekturą, uważną i połączoną z modlitwą i pozwoleniem, aby tak poznane słowo Jezusa, już bardziej zrozumiałe, jeszcze raz przemówiło do nas z całą swoją mocą i całym bogactwem treści. Teraz łatwo będzie w każdym fragmencie odnajdywać analizowane wcześniej syntetycznie tematy biblijne, wątki, łatwiej zrozumieć przeanalizowane wcześniej teksty. Może należy wrócić do jakichś wcześniejszych swych notatek, aby coś sobie przypomnieć, albo zmodyfikować. Z pewnością doświadczymy znacznej różnicy pomiędzy początkowymi lekturami, a obecną i dostrzeżemy owoce naszej wytrwałej pracy nie tylko odnośnie do zrozumienia Ewangelii, ale również jej przyswojenia sercem i praktykowania w życiu.

Inne pomoce do Mk:

 • Ewangelia według św. Marka, tłum i komentarz H. Langkammer, Lublin 1997

 • Katolicki Komentarz Biblijny, Warszawa 2001 (Vocatio);

 • Międzynarodowy Komentarz do Pisma Świętego, Warszawa 2000 (Verbinum)

 • C.M.Martini, Być z Jezusem. Medytacje nad Ewangelią św. Marka, Kraków 1997 (WAM).

 • C.M.Martini, Męka Jezusa Chrystusa według czterech Ewangelii. Medytacje, Kraków 1999 (WAM) strony 67-88 i 153nn.

 • J. Kudasiewicz, Ewangelie synoptyczne dzisiaj (w wydaniu II strony 153- także tematy szczegółowe s. 57-74, 94-104, 123-136,146-152) (Apostolicum).

 • E.Charpentier, Czytając Nowy Testament (Włocławskie wyd. Diecezjalne)

 • R.Bartnicki, Przesłanie Ewangelii, Warszawa 1996 (Analiza egzegetyczna wielu tekstów)

 • X.Leon-Dufour, Słownik Teologii Biblijnej

 • F.Rienecker, G.Maier, Leksykon biblijny, Warszawa 2001

 

· Jak czytać Ewangelię, by osobiście spotkać się z Chrystusem?

Wybieramy fragment do medytacji opisujący spotkanie kogoś z Jezusem i staramy się odpowiedzieć (najlepiej pisemnie) na następujące pytania:

 1. Ktospotyka się z Jezusem? W jakich okolicznościach? Kim on jest (faryzeusz, grzesznik...)? Jaka jest jego sytuacja, jego stan duchowy, fizyczny, jaką cierpi biedę?
 2. Próbujemy się wczuć w jego sytuację. Czy jest on w czymś do nas podobny?Czy w moim cierpieniu, stanie wewnętrznym ... choć trochę go przypominam?
 3. Co jest skutkiem, owocem spotkania z Panem? (uzdrowienie, wybawienie ...) Jaka następuje w nim przemiana? Czy ja też chcę doznać podobnej przemiany? Czy chcę doświadczyć tego, co on?( - Co Jezus zrobił lub chce zrobić dla tego człowieka? Jakie przeszkody stawia ten człowiek Jezusowi?)
 4. Co zrobił człowiek, aby spotkać się ze zbawczym działaniem Jezusa? Czego nie zrobił, co zaniedbał? Czego uczy mnie ten fragment Ewangelii nt.: Jak i co robić, aby doświadczyć od Jezusa wybawienia? (dokładnie przeanalizuj poszczególne czynności wyrażone czasownikami)
 5. Co Jezus robidla niego? (przeanalizuj czasowniki jw.) Jak On działa?
 6. Staraj się wczuć w tę sytuację. Zrób to, czego uczy Ewangelia. Przedstaw Jezusowi swą sprawę. Otwórz się na Jego działanie wierząc, że On działa względem ciebiepodobnie jak w scenie ewangelicznej. Powierz Mu siebie całkowicie.

· Jak czytać Ewangelię, aby szukać woli Bożej?

 1. Starać się odczytać główne i drugorzędne przesłanie fragmentu (z dnia lub innego). O czym on poucza w ogóle.
 2. Z jakim moim problemem, z jaką dziedziną mojego życia wiąże się temat czytanego fragmentu?
 3. Rozważyć swój problem czy daną dziedzinę swego życia, aby dostrzec problemy, odkryć pytania...
 4. Zastanowić się w duchu modlitwy prosząc Boga o światło, co On chce mi powiedzieć przez fragment Ewangelii: do czego mnie wzywa, co muszę poprawić, zmienić, do czego czuję się wezwany?
 5. Rozważyć wezwanie Boże w szerszym kontekście:

a - mojego życia (czy w innych momentach nie słyszałem już podobnego wezwania, jak na nie odpowiedziałem?; jak to wezwanie ma się do historii Bożego działania w moim życiu – Bóg jest niezmienny, a jego dary i wybraństwo są nieodwołalne);

b - życia mojej rodziny i Kościoła (na ile odczytywane wezwanie koresponduje z potrzebami tych środowisk)

Zaprowadź swój Dziennik duchowy, w którym będziesz zapisywać wnioski z medytacji Biblii i z modlitewnych poszukiwań woli Bożej. Kilka zdań spisanych każdego dnia pomoże ci lepiej poznać Boże działanie w twym życiu i pozwoli po czasie prześledzić miniony okres, by rozpoznać kierunki Bożego działania w twym życiu, a więc także twe powołanie. Możesz zapisywać także swe pytania i wątpliwości, aby o nich porozmawiać z kapłanem czy szukać odpowiedzi na spotkaniach wspólnych. Dobrze będzie, jeśli również odnotujesz ważne spostrzeżenie lub pytanie z lektury Biblii i Katechizmu.

Modlitwa poranna

Boże Ojcze, Stwórco człowieka, ledwie oczy przetrzeć zdołam, staję przed Tobą w duchu synowskiego oddania i miłości, prosząc pokornie o Twe błogosławieństwo na kolejny dzień mego życia, abym dzięki Twej łasce i miłosierdziu mógł wytrwale zdążać do ojczyzny w niebie, gdzie mnie oczekujesz. Pouczony przez Twego Syna, wołam z wiarą, nadzieją i miłością o przyjście Twego królestwa. W gotowości do pełnego posłuszeństwa Tobie, wzdycham za wypełnieniem się Twej woli zbawczej w moim życiu i w świecie: „Ojcze nasz...”


Jezu Chryste, jedyny mój Panie i Zbawicielu, staję w Twej obecności jako wierny uczeń, który pragnie usłyszeć Twe słowo o miłości Ojca niebieskiego i spogląda z uwagą na Ciebie, aby Cię we wszystkim naśladować, by być jak Ty, o mój Jezu, Mistrzu jaśniejący blaskiem Bożych doskonałości. Wzbudzaj we mnie pragnienie spotykania się z Tobą w codziennej modlitwie na samotności i w Komunii św. Daj mi łaskę skupienia i wiary, abym owocnie uczestniczył w liturgii Kościoła i miał pełniejszy udział z Tobą, Zmartwychwstały Panie! Przez Twój czyn miłości uobecniany w Eucharystii ucz mnie miłości ofiarnej. Daj mi łaskę przylgnięcia do Ciebie, głębokiego poznania pragnień Twego Boskiego Serca, abym umiał współodczuwać, przyjmować natchnienia Twego Ducha, myśleć jak Ty i współdziałać w misji zbawienia świata. Wzbudź zapał naśladowania Ciebie w radosnej służbie na rzecz braci aż po szaleństwo ofiary z życia z powodu Ciebie i Ewangelii. Słucham Twego wołania i przyjmuję z wdzięcznością zleconą mi misję i charyzmaty jako dary, które mnie zobowiązują do budowania bliźnich przez spełnianie różnych posług w Kościele i w świecie. Zachowaj mnie od samouwielbienia, chciwości, nieczystości i innych form bałwochwalstwa, abym na Twoje ostateczne przyjście został przyobleczony w nowego człowieka, czystego i nieskalanego, przyozdobionego dobrymi czynami, które jestem gotowy pełnić do końca moich dni.

 

Duchu Święty, Duchu Uświęcicielu! Nawiedź Twą świątynię, którą uczyniłeś ze mnie na chrzcie św. Przyjdź mi z pomocą, udzielaj natchnień i pobudzaj! Duchu Prawdy, daj światło i uświęć mnie w prawdzie, abym jasno rozeznawał, do czego mnie wzywa Bóg! Oświecaj mój umysł, wzmacniaj słabą wolę do odnoszenia zwycięstwa nad Złym i do świętego życia, abym trudząc się z miłością, z Twego natchnienia składał Bogu miłe ofiary z moich cierpień, trudu niesienia krzyża, pracy, myśli, pragnień, dobrych uczynków i z całego siebie. Duchu miłości, wlewaj miłość w me serce, abym umiał korzystać z uzdolnień, talentów, łask i charyzmatów, nie szukając pysznie poklasku, uznania i lepszej pozycji, lecz zamiłowany w uniżaniu siebie, na wzór Chrystusa Sługi uniżonego i wyniszczonego, umiał dać życie za bliźnich w mojej rodzinie, we Wspólnocie, w Kościele i poza nim. Nie chcę czynić niczego, co byłoby przeciwne miłości, ale przez ofiarną służbę Bogu i ludziom, przez dobre słowo i radość w Duchu Świętym pragnę budować bliźnich. Wprowadź mnie na wąską drogę Krzyża za Chrystusem, abym dziś jeszcze bardziej przechodził ze śmierci grzechowi do życia w łasce przez chętne praktykowanie cnoty umiarkowania, roztropności, sprawiedliwości, męstwa i pokory. Duchu Zmartwychwstałego Pana, Mocy ożywiająca, daj mi dar męstwa i wytrwałość w odnoszeniu zwycięstwa nad sobą, nad moimi grzechami i słabościami. Daj wieniec zwycięstwa i udział w raju Boga, którego miłuję ze wszystkich sił!

 

Najświętsza Panno Maryjo, Wszechmocy błagająca! W Twoje matczyne dłonie powierzam siebie, moje życie, moją rodzinę, ten rozpoczynający się dzień, wszystkie moje dobre pragnienia i postanowienia. Matko Syna Bożego, ucz mnie macierzyńskiej miłości do Jezusa, którego przyjmuję w Komunii św. Oblubienico Ducha Świętego, wypraszaj dla mnie i dla całego Kościoła obfite wylanie Ducha Ożywiciela. Pragnę w tymże Duchu wraz z Tobą wyśpiewywać prorocką pieśń uwielbienia Boga, Twoje „Magnificat” i nieść światu Jezusa, jak Ty Go niosłaś do Elżbiety i stałaś się pierwszą apostołką. Matko Kościoła, błagaj Boga, aby wszyscy uczniowie Jezusa pojęli, jaką moc ożywiającą mają podejmowane z wiarą dzieła ewangelizacji świata. Wyproś dla mnie u Boga dar gościnności, aby moje serce nie było ciasne i zamknięte na braci. Wyproś tę wrażliwość na potrzeby bliźnich, która Tobie kazała śpieszyć z pomocą Elżbiecie. „Zdrowaś Maryjo...”

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich Zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 

Część II

Codzienna lektura Biblii i Katechizmu Kościoła Katolickiego (KKK)

 

1 tydzień

Dzień 1:  Mk 1-3; KKK 26-30;

Najpierw czytamy Ewangelię Mk według pkt 1-3(por. wyżej Jak czytać całą Ewangelię w ramach roku formacyjnego?)

Dzień 2:  Mk 4-6; KKK 31-35;

Dzień 3:  Mk 7-9; KKK 36-38;

Dzień 4:  Mk 10-12; KKK 39-43;

Dzień 5:  Mk 13-14; KKK 44-49;

Sobota-niedziela:Czytania z niedzieli i uzupełnienie lektury KKK

 

2 tydzień

Dzień 1:  Mk 15-16; KKK 50-53;

Dzień 2:  Mk przekartkować; KKK 54-58;

Dzień 3:  Mk 1,1-15 z komentarzem; KKK 59-64;

Od tego dnia czytamy Ewangelię Mk według pkt 1 i 4(por. wyżej Jak czytać całą Ewangelię w ramach roku formacyjnego?)

Dzień 4:  Mk 1,16-20 z komentarzem; KKK 65-67;

Dzień 5:  Mk 1,21-28; KKK 68-73;

Sobota-niedziela:Czytania z niedzieli i uzupełnienie lektury KKK

 

3 tydzień

Dzień 1:  Mk 1,29-31; KKK 74-79;

Dzień 2:  Mk 1,32-34; KKK 80-83;

Dzień 3:  Mk 1,35-39; KKK 84-90;

Dzień 4:  Mk 1,40-45; KKK 91-95;

Dzień 5:  Mk 2,1-12; KKK 96-100;

Sobota-niedziela:Czytania z niedzieli i uzupełnienie lektury KKK

 

4 tydzień

Dzień 1:  Mk 2,13-17; KKK 101-104;

Dzień 2:  Mk 2,18-22; KKK 105-108;

Dzień 3:  Mk 2,23-28; KKK 109-114;

Dzień 4:  Mk 3,1-6; KKK 115-119;

Dzień 5:  Mk 3,7-12; KKK 120-127;

Sobota-niedziela:Czytania z niedzieli i uzupełnienie lektury KKK

 

5 tydzień

Dzień 1:  Mk 3,13-19a; KKK 128-130;

Dzień 2:  Mk 3,19b-35; KKK 131-133;

Dzień 3:  Mk 4,1-2; KKK 134-141;

Dzień 4:  Mk 4,3-9; KKK 142-149;

Dzień 5:  Mk 4,10-12; KKK 150-152;

Sobota-niedziela:Czytania z niedzieli i uzupełnienie lektury KKK

 

6 tydzień

Dzień 1:  Mk 4,13-20; KKK 153-155;

Dzień 2:  Mk 4,21-25; KKK 156-159;

Dzień 3:  Mk 4,26-29; KKK 160-165;

Dzień 4:  Mk 4,30-32; KKK 166-169;

Dzień 5:  Mk 4,33-34; KKK 170-175;

Sobota-niedziela:Czytania z niedzieli i uzupełnienie lektury KKK

 

7 tydzień

Dzień 1:  Mk 4,35-41; KKK 176-184;

Dzień 2:  Mk 5,1-20; KKK 185-189;

Dzień 3:  Mk 5,21-24.35-43; KKK 190-197;

Dzień 4:  Mk 5,25-34; KKK 198-202;

Dzień 5:  Mk 6,1-6a; KKK 203-205;

Sobota-niedziela:Czytania z niedzieli i uzupełnienie lektury KKK

 

8 tydzień

Dzień 1:  Mk 6,6b-13; KKK 206-209;

Dzień 2:  Mk 6,14-29; KKK 210-213;

Dzień 3:  Mk 6,30-34; KKK 214-217;

Dzień 4:  Mk 6,35-44; KKK 218-221;

Dzień 5:  Mk 6,45-52; KKK 222-231;

Sobota-niedziela:Czytania z niedzieli i podsumowanie lektury KKK Paragraf 1 (nr 198-231):

 

Pytania pomocnicze do lektury KKK

 1. Jak brzmi artykuł pierwszy Symbolu Nicejsko-Konstantynopolitańskiego?
 2. Czy Bóg, w którego wierzymy, jest jeden?
 3. Jakie jest imię Boga, w którego wierzymy? A jakim tytułem jest zastępowane w Piśmie Św.?
 4. W jakiej sytuacji Pan Bóg objawił swoje imię? Podaj też parametry biblijne.
 5. Kto jeszcze, oprócz Boga Ojca, używa w Piśmie Św. imienia: „JA JESTEM”? Podaj parametry biblijne fragmentów, które znajdziesz.
 6. Co oznacza stwierdzenie wypowiedziane przez Boga: „Ja Jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka, Bogiem Jakuba”?
 7. Wypisz z numerów od 205 do 221 określenia charakteryzujące Boga?
  Mówiąc inaczej, dokończ zdanie: „Bóg jest...”.
  (my znaleźliśmy 16 określeń, a Ty – ile znalazłeś?)
 8. W co Bóg jest bogaty?
 9. Który akt cnót boskich zawiera wyznanie, że „Bóg jest Prawdą”?
 10. Pytanie dodatkowe, nieobowiązkowe, dla dociekliwych:
  Co oznacza i gdzie się pojawia określenie: „Bóg Amen”? Odpowiedź na pewno jest w KKK.
 11. Dlaczego Bóg objawił się Izraelowi i wybrał go na swój lud?
 12. Jakie konsekwencje wynikają dla mojego życia z faktu, że:
        – Bóg jest wielki i nieznany
        – Bóg jest jedyny
        – Bóg uczynił człowieka na swój obraz i podobieństwo
        – Bóg jest Prawdą i Miłością
 13. Pytanie osobiste, poza katechizmowe: Dlaczego wierzysz w Boga?

9 tydzień

Dzień 1:  Mk 6,53-56; KKK 232-237;

Dzień 2:  Mk 7,1-8; KKK 238-242;

Dzień 3:  Mk 7,9-13; KKK 243-248;

Dzień 4:  Mk 7,14-23; KKK 249-252;

Dzień 5:  Mk 7.24-30; KKK 253-256;

Sobota-niedziela:Czytania z niedzieli i uzupełnienie lektury KKK

 

10 tydzień

Dzień 1:  Mk 7.31-37; KKK 257-260;

Dzień 2:  Mk 8,1-10; KKK 261-267;

Dzień 3:  Mk 8,11-21; KKK 268-271;

Dzień 4:  Mk 8,22-26; KKK 272-278;

Dzień 5:  Mk 8,27-30; KKK 279-281;

Sobota-niedziela:Czytania z niedzieli i uzupełnienie lektury KKK

 

Pytania pomocnicze do lektury KKK

Paragraf 3 (nr 268-278)

 1. Z czego wypływa fakt, że wszechmoc Boża jest powszechna?

 2. Z czego wypływa fakt, że wszechmoc Boża jest miłująca?

 3. Z czego wypływa fakt, że wszechmoc Boża jest tajemnicza?

 

11 tydzień

Dzień 1:  Mk 8,31-38; KKK 282-289;

Dzień 2:  Mk 9,1-13; KKK 290-292;

Dzień 3:  Mk 9,14-29; KKK 293-294;

Dzień 4:  Mk 9,30-50; KKK 295-298;

Dzień 5:  Mk 10,1-12; KKK 299-301;

Sobota-niedziela:Czytania z niedzieli i uzupełnienie lektury KKK

 

12 tydzień

Dzień 1:  Mk 10,13-16; KKK 302-305;

Dzień 2:  Mk 10,17-31; KKK 306-308;

Dzień 3:  Mk 10,32-34; KKK 309-314;

Dzień 4:  Mk 10,35-45; KKK 315-324;

Dzień 5:  Mk 10,46-52; KKK 325-327;

Sobota-niedziela:Czytania z niedzieli i uzupełnienie lektury KKK

 

Pytania pomocnicze do lektury KKK

Paragraf 4 (nr 279-324)

 1. Czyim dziełem jest stworzenie?

 2. Z jakich powodów świat został stworzony?

 3. Jaka nadzieja i obietnica wypływa dla nas z faktu, że Bóg stworzył świat z niczego?

 4. Co wynika z faktu, że Bóg stwarza świat w sposób mądry?

 5. W jakiej relacji pozostaje Bóg Stwórca względem swego stworzenia? (nr 300-301)
  Co z tego dla nas wynika? (nr 313)

 6. Czy wszystko, co Bóg stworzył, było doskonałe?

 7. Przez co my stajemy się „pomocnikami Boga”?

 8. Skąd się wzięło zło na świecie? Co Bóg robi ze złem istniejącym na świecie?

 9. Co to jest Opatrzność Boża (wg KKK)?

 

13 tydzień

Dzień 1:  Mk 11,1-11; KKK 328-333;

Dzień 2:  Mk 11,12-19; KKK 334-336;

Dzień 3:  Mk 11,20-26; KKK 337-342;

Dzień 4:  Mk 11,27-33; KKK 343-349;

Dzień 5:  Mk 12,1-12; KKK 350-354;

Sobota-niedziela:Czytania z niedzieli i uzupełnienie lektury KKK

 

Pytania pomocnicze do lektury KKK

Paragraf 5 (nr 325-354)

 1. „Bóg jest stwórcą nieba i ziemi”. To znaczy: co Bóg dokładnie stworzył?
  Co oznaczają te określenia: „niebo i ziemia”?

 2. Na podstawie lektury KKK uzupełnij notatkę o aniołach (w tekście potrzebne są w sumie 22 wyrazy):


Duch to (1) ................ . Anioł to (2) ................ . Aniołowie są (3) ................ i (4) ................ Boga. (5) ................ Jego rozkazy. Posiadają (6) ....................... i (7) ................... . Są stworzeniami (8) ......................... i (9) ......................... . W doskonałości (10) ...................... wszystkie stworzenia (11) ........................ . Są obecni już od (12) ....................... (13) .................... i usługują w ciągu (14) .................... (15) ..................... (16) ..................... .W liturgii razem z (17) .................... śpiewamy: „Święty, Święty, Święty, Pan Bóg zastępów…”. Niektórych aniołów znamy z ich imienia, np. św. (18) ..................., św. (19) ..................., św. (20) ................... . Każdy z nas ma u swego boku (21) .................. (22) .................... .

 1. Żadne ze stworzeń widzialnych nie wystarcza sobie samemu. Czy jest to skutek grzechu i istniejącego zła?

 2. Jaką prawdę wyraża ciąg „sześciu dni” przy stwarzaniu świata?

 3. Co wynika z faktu, że Pan Bóg przy akcie stwórczym uczynił siódmy dzień świętym?

 

14 tydzień

Dzień 1:  Mk 12,13-17; KKK 355-361;

Dzień 2:  Mk 12,18-27; KKK 362-368;

Dzień 3:  Mk 12,28-34; KKK 369-373;

Dzień 4:  Mk 12,35-37; KKK 374-379;

Dzień 5:  Mk 12,38-44; KKK 380-384;

Sobota-niedziela:Czytania z niedzieli i uzupełnienie lektury KKK

 

Pytania pomocnicze do lektury KKK

Paragraf 6 (nr 355-384)

 1. Na czym polega wyjątkowość człowieka w porównaniu z innymi stworzeniami?

 2. Co wynika z faktu, że człowiek został stworzony na obraz Boży?

 3. Co dzieje się z duszą człowieka, a co dzieje się z jego ciałem?

 4. Czy Bóg jest mężczyzną?

 5. Jaki jest zamysł Boży względem mężczyzny i kobiety?

 6. Czym charakteryzowała się szczęśliwość życia w raju?

 

15 tydzień

Dzień 1:  Mk 13,1-4; KKK 385-390;

Dzień 2:  Mk 13,5-13; KKK 391-395;

Dzień 3:  Mk 13,14-23; KKK 396-401;

Dzień 4:  Mk 13,24-27; KKK 402-406;

Dzień 5:  Mk 13,28-37; KKK 407-4012;

Sobota-niedziela:Czytania z niedzieli i uzupełnienie lektury KKK

 

16 tydzień

Dzień 1:  Mk 14,1-11; KKK 413-421;

Dzień 2:  Mk 14,12-16; KKK 422-425;

Dzień 3:  Mk 14,17-21; KKK 426-429;

Dzień 4:  Mk 14,22-25; KKK 430-435;

Dzień 5:  Mk 14,26-31; KKK 436-440;

Sobota-niedziela:Czytania z niedzieli i uzupełnienie lektury KKK

 

Pytania pomocnicze do lektury KKK

Paragraf 7 (nr 385-421)

 1. Kim jest szatan?

 2. Co symbolizuje drzewo „poznania dobra i zła”?

 3. Na czym polegał pierwszy grzech człowieka? Czym jest każdy grzech?

 4. Co się stało po grzechu pierworodnym?

 5. Dlaczego grzech pierworodny jest „stanem”, a nie „aktem”? Dlaczego jest powszechny?

 6. Czy natura ludzka, skażona grzechem pierworodnym, jest całkowicie zepsuta?

 7. Dlaczego Bóg nie zapobiegł grzechowi Adama?

 

17 tydzień

Dzień 1:  Mk 14,32-42; KKK 441-445;

Dzień 2:  Mk 14,43-52; KKK 446-451;

Dzień 3:  Mk 14,53-72; KKK 452-455;

Dzień 4:  Mk 15,1-15; KKK 456-460;

Dzień 5:  Mk 15,16-20; KKK 461-463;

Sobota-niedziela:Czytania z niedzieli i uzupełnienie lektury KKK

 

18 tydzień

Dzień 1:  Mk 15,21-32; KKK 464-469;

Dzień 2:  Mk 15,33-39; KKK 470-474;

Dzień 3:  Mk 15,40-47; KKK 475-478;

Dzień 4:  Mk 16,1-8; KKK 479-483;

Dzień 5:  Mk 16,9-20; KKK 484-486;

Sobota-niedziela:Czytania z niedzieli i uzupełnienie lektury KKK

 

1. Dalsza lektura Ewangelii Mk według pkt 1 i 5-6
(por. wyżej Jak czytać całą Ewangelię w ramach roku formacyjnego?)

2. KKK 487-1065

Strona Wspólnoty Przymierza Rodzin MAMRE używa plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies oraz jak je usunąć zobacz Polityka prywatności.

Akceptuję pliki cookie z tej strony internetowej.

EU Cookie Directive Module Information