Kandydaci II

 

Zeszyt formacyjny kandydata II roku formacji (plik PDF)

«Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie» J 2,5

Druga tajemnica światła: Wesele w Kanie Galilejskiej

 

J 2,1 Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. 2 Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają już wina». 4 Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?» 5 Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie».6 Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. 7 Rzekł do nich Jezus: «Napełnijcie stągwie wodą!» I napełnili je aż po brzegi. 8 Potem do nich powiedział: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu!» Oni zaś zanieśli. gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem - nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli - przywołał pana młodego 10 i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory». 11 Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. 12 Następnie On, Jego Matka, bracia i uczniowie Jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni.

 

2 Pt1,1 Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, otrzymali wiarę równie godną czci jak i nasza: 2 Łaska wam i pokój niech będą udzielone obficie przez poznanie Boga i Jezusa, Pana naszego!

3 Tak samo Boska Jego wszechmoc udzieliła nam tego wszystkiego, co się odnosi do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który powołał nas swoją chwałą i doskonałością. 4 Przez nie zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice, abyście się przez nie stali uczestnikami Boskiej natury, gdy już wyrwaliście się z zepsucia wywołanego żądzą na świecie.

5 Dlatego też właśnie wkładając całą gorliwość,

dodajcie do wiary waszej cnotę,

do cnoty poznanie,

6 do poznania powściągliwość,

do powściągliwości cierpliwość,

do cierpliwości pobożność,

7 do pobożności przyjaźń braterską,

do przyjaźni braterskiej zaś miłość.

8 Gdy bowiem będziecie je mieli i to w obfitości, nie uczynią was one bezczynnymi ani bezowocnymi przy poznawaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. 9 Komu bowiem ich brak, jest ślepym - krótkowidzem i zapomniał o oczyszczeniu z dawnych swoich grzechów. 10 Dlatego bardziej jeszcze, bracia, starajcie się umocnić wasze powołanie i wybór! To bowiem czyniąc nie upadniecie nigdy. 11 W ten sposób szeroko będzie wam otworzone wejście do wiecznego królestwa Pana naszego i Zbawcy, JezusaChrystusa.

 

Po rekolekcjach wakacyjnych w małych grupach: Podsumowanie rekolekcji wakacyjnych

 • dzielenie się w grupach OWOCAMI

 • dzielenie się na temat KONFRONTACJI z życiem i środowiskiem  po powrocie (w domu, w pracy/ w szkole, w rodzinie dalszej/ w parafii)

 • dzielenie się pierwszymi TRUDNOŚCIAMI, poszukiwanie sposobu radzenia sobie a nimi

Po rekolekcjach wakacyjnych samemu:

1. Pisemne utrwalenie doświadczeń rekolekcyjny i porekolekcyjnych w formie dłuższego świadectwa (najpierw dla siebie, a następnie do archiwum wspólnoty do wykorzystania w publikacjach).

2. Przesłuchiwanie nagrań nauk rekolekcyjnych wakacyjnych, przeglądanie notatników z rekolekcji, czytanie i rozważnie drugiej drogi krzyżowej z książki ks. Wł. Cyrana, Kroczcie Jego śladami po drodze krzyżowej.

I. TEMATYKA FORMACJI WE WSPÓLNOCIE

Założenia formacji kandydatów II roku: W drugim roku formacji kandydatów rozważamy przede wszystkim Drugą Tajemnicę Światła: „Wesele w Kanie Galilejskiej”, która jest motywem przewodnim. W  J 2,1-11 znajdujemy wskazanie: „Uczyńcie wszystko cokolwiek wam powie”. Koncentrujemy się na moralności chrześcijańskiej. Poznajemy katechizmowe zasady moralności.

 1. Drogowskazy Wspólnoty6-12.Zwracamy uwagę na zobowiązania wynikające z nich: należy je wypisać z Drogowskazów i z komentarza do nich zamieszczonego w książce lub na stronie http://mamre.pl/Strona/charyzmat/drogowskazy. Konsultujemy i rozmawiamy na ten temat na formacjach i spotkaniach małej grupy.

 2. Formacja biblijna: czytamy Ewangelię wg św. Mateusza i uzupełniający ją List św. Jakuba. Ewangelia Mateusza zawiera bardzo dużo wskazań moralnych, nadaje się na drugi etap formacji. To właśnie jest Ewangelia drugiego etapu formacji katechumenów.

 3. Konspekty do pracy w małej grupie: z książki ks. Wł. Cyran, „Abyście i wy mieli wspólnotę z nami”, konspekty nr 32-53.

 4. Formacja moralna:zgłębianie dokumentów Kościoła dotyczących moralności chrześcijańskiej (KKK 1691-2557) oraz misji świeckich w Kościele: Adhortacja Jana Pawła II, Christifideles Laici oraz Nauczanie Jana Pawła II z 4 pielgrzymki do Polski (czerwiec 1991 r.) o 10 przykazaniach. Lektura uzupełniająca:  Być chrześcijaninem. Teologia dla szkół średnich, pr. zbiorowa pod red. M.Ruseckiego, Lublin 2007 (KUL), 309-453.

 5. Formacja liturgiczna:przede wszystkim kontemplujemy przykład do naśladowania, który daje nam Jezus w Eucharystii. Jego przykład miłości ofiarnej powinien nas poruszać nas do moralnej postawy miłości. Liturgia szkołą życia chrześcijańskiego: „Dałem wam przykład”. Czytamy książkę ks. Wł.Cyran, „Mystagogia liturgiczna”.

 6. Formacja ascetyczno-mistyczna (duchowa)Ks. Wł.Cyran, Uzdrawianie wewnetrzne. Przede wszystkim poznajemy wady i cnoty, uczymy się rozeznawać, co jest grzechem, i to, co jest doskonałością. Te osoby, które nie były na rekolekcjach zimowych na temat wad, powinny przesłuchać nagrania z tych rekolekcji (zimowe “Barnaba”). Mamy unikać grzechu, wykorzeniać wady i praktykować cnoty, czyli starać się o doskonałość chrześcijańską.

 7. Formacja rodzinna: ewangelizacja członków rodziny przez własny przykład. Troszczymy się o moralny przykład rodziców wobec dzieci. Skupiamy się na tym, żeby dużo z dziećmi rozmawiać nt. życia, filmów, różnych spraw życiowych pod kątem wartościowania, oceniania postaw bohaterów (Jak oceniasz to a to zachowanie? Widziałeś konsekwencje zachowań i postępowania tego a tego bohatera filmowego. Co o nim myślisz? Ja jako rodzic oceniam to tak a tak w świetle słowa Bożego i nauki Kościoła). Po jakimś filmie czy  innym programie, siądźmy z dziećmi i porozmawiajmy (Uważasz, że to było fajne, że ten tamtego bił po głowie jakąś deską? Jak to oceniasz od strony moralnej?...). Chodzi o rozmowy z dziećmi na temat spraw, które dzieci widzą czy które przeżywają. To rodzice w pierwszym rzędzie mają dzieci nauczyć oceny moralnej. Dzieci przyjmują jeszcze bezdyskusyjnie autorytet rodziców. Dlatego jeżeli rodzic powie dziecku: „To a to jest złe... jest to grzech ciężki...a to lekki”, to wtedy dziecko to zapamięta. W ten sposób się kształtuje sumienie dziecka. Druga sprawa to uczenie dziecka rozróżniania nie tylko dobra i zła, ale również rozróżniania grzechów ciężkich i lekkich. Właśnie rozmowy z dziećmi powinny iść w tym kierunku, żeby może wyjść od tych sytuacji życiowych czy oglądanych programów i doprowadzić do umiejętności oceny ciężkości winy: Czy to a to jest grzechem ciężkim czy lekkim? Czy uwodzenie, zdrada, branie komuś żony itd., czy to jest dobre czy złe, czy to już jest grzech ciężki czy lekki. Możemy przy tym wykazać się znajomością teologii moralnej, którą poznajemy z Katechizmu Kościoła Katolickiego z części o moralności: KKK 1691-2057. Moralność chrześcijańska jest przebogata, ale właśnie przestudiowanie sobie tej części Katechizmu daje podstawę do rozmowy z dziećmi i do osobistego rachunku sumienia. Ta część KKK zawiera syntezę moralności chrześcijańskiej, którą mamy obowiązek (w sumieniu) poznać. Jeżeli pojawią się pytania czy wątpliwości, możemy pytać na naszych formacjach.

 8. W systematycznej pracy nad sobą pomocne jest zaprowadzenie Dziennika duchowego, w którym będziesz zapisywać wnioski z medytacji Biblii i z modlitewnych poszukiwań woli Bożej. Kilka zdań spisanych każdego dnia pomoże ci lepiej poznać Boże działanie w twym życiu i pozwoli po czasie prześledzić miniony okres, by rozpoznać kierunki Bożego działania w twym życiu, a więc także twe powołanie. Możesz zapisywać także swe pytania i wątpliwości, aby o nich porozmawiać z kapłanem czy szukać odpowiedzi na spotkaniach wspólnych. Dobrze będzie, jeśli również odnotujesz ważne spostrzeżenie lub pytanie z lektury Biblii i Katechizmu.

 9. Budowanie wspólnoty:szczególnie wyczulamy się na postępowanie moralne, na naszą mowę, nasze komentowanie, nasze domysły, nasze obmawianie i szemranie… (zob. Konspekty do spotkań w małych grupach na rekolekcjach zimowych „Budowanie Wspólnoty”). Zła mowa najbardziej niszczy Wspólnotę. Jeżeli chcemy Wspólnotę budować, to najpierw musimy wykorzenić to, co najbardziej ją niszczy, a więc niewłaściwą mowę. Twoja mowa niech będzie zawsze budująca.

Wskazówki proceduralne: Sprawą niewłaściwego zachowania się jakiejś osoby we Wspólnocie winien zająć się animator, jeśli to konieczne w porozumieniu z Księdzem – asystentem kościelnym w diecezji, koordynatorami, a w ostateczności z Radą lub z moderatorem. Gdy ktoś ponosi odpowiedzialność za innych, ma w pewnych sytuacjach prawo o nich rozmawiać ze względu na ich dobro, ze względu na dobro Wspólnoty. Poza tym na co dzień należy unikać wścibskości, ciekawości itd., zarówno co do moderatora, innych księży, radnych, jak i wszystkich członków Wspólnoty, animatorów itd. We wszystkich środowiskach zamkniętych zawsze znajdą się osoby, które chcą być „na bieżąco” we wszystkich sprawach i mają szczególne antycharyzmaty zdobywania wiadomości i przekazywania ich we Wspólnocie, a nawet często poza nią (!). Należy je napominać i nie słuchać ich. Ze wszech miar unikamy niepotrzebnego gadania.

W wypadku dużych nadużyć napomnij brata, siostrę w cztery oczy. Jeśli cię nie usłucha idź z animatorem. A jeśli was nie usłucha, a sprawa jest szkodząca Wspólnocie, moderator może podjąć decyzję usunięcia takiej osoby ze Wspólnoty, bo słowem można również zabić...

Każdy ma prawo do dobrego imienia. Zatem obmową można nazwać każde złe mówienie o bliźnim, nawet jeśli to jest prawda. Oszczerstwo i oczernianie to mówienie źle nieprawdy.

W Mt 18 Pan Jezus podaje zasady relacji we wspólnocie wobec zła popełnianego przez bliźniego:

najpierw miej odwagę iść i upomnieć go w 4 oczy;

jeśli nie usłucha, to weź drugiego ze sobą i przy świadku powiedz bliźniemu to raz jeszcze;

a jeśli nie usłucha, powiedz przełożonym Kościoła - a więc nie każdemu napotkanemu, a nawet nie zaufanej przyjaciółce, tylko tym, którzy mają obowiązek czuwania nad wspólnotą Kościoła.

W naszym wypadku pewnie trzeba by punkt drugi realizować przez wzięcie ze sobą animatora małej grupy, a punkt trzeci: do moderatora.

Każde inne wymienianie między sobą negatywnych zdań o bliźnim jest naruszaniem jego dobra i OBMOWĄ, mową destrukcyjną, niszczącą, zarażającą złem!!!

 

II. RACHUNEK SUMIENIA w oparciu o Drogowskazy Wspólnoty

 

1. Czy szukałem dziś woli Bożej we wszystkim? Czy starałem się najpierw o sprawy królestwa Bożego z nadzieją, że wszystko inne będzie mi dodane? Czy przeżywałem ten dzień jako pielgrzymowanie do domu Ojca w niebie? Czy z miłości do Boga uczyłem się posłuszeństwa i miłości względem kapłanów, przełożonych i rodziców oraz poddania się braciom w miłości? Czy uczę się postawy dziecięctwa wobec Boga i pokory wobec braci?

 

2. Czy nie oddawałem się czemuś, co sprzeciwia się Bogu? Czy poddawałem wszystkie sprawy kierownictwu Jezusa? W czym dziś szczególnie naśladowałem Mistrza idącego wąską drogą krzyża? Ile czasu trwało moje spotkanie z Jezusem w Namiocie Spotkania? Jakie odkryłem dziś wezwanie i owoc przeżytej Eucharystii?

 

3. Na ile przeżyłem ten dzień w świadomości, że jestem dzieckiem Bożym namaszczonym Duchem Świętym? W jaki sposób otwierałem się na wylanie Ducha Świętego? Jakie rozpoznałem natchnienia Boże? Czy poszedłem za nimi? Czy dałem się prowadzić Duchowi Świętemu? (Które sprawy poddam pod rozeznanie kierownika duchowego/spowiednika?) Czy przy pomocy Ducha uśmiercałem popędy zmysłowości, miłości cielesnej i światowej? Czy pamiętałem w każdej chwili, że mam być święty we wszystkim, co robię, aby przez dobre uczynki stawać się ofiarą miłą Bogu?

 

4. Czy na wzór Maryi z macierzyńską miłością pielęgnuję Jezusa w swym sercu? Czy jak Maryja wędrująca do Elżbiety śpieszę nieść Jezusa innym, aby i oni doznali wylania Ducha Świętego? Czy w Duchu Świętym uwielbiam Boga za wielkie rzeczy, które czyni w moim życiu i życiu moich bliźnich? Czy odmawiam z wiarą Różaniec, powierzając wstawiennictwu Maryi sprawy osobiste, rodzinne, Wspólnoty „Mamre” i całego Kościoła? Czy sprawę mojej czystości powierzam Niepokalanej, Strażniczce czystości? Czy uczę się wiary od Służebnicy Pańskiej, która z radosną gotowością odpowiedziała Bogu: „Oby mi się stało według Słowa Twego”?

 

5. Czy świadom odpowiedzialności za Kościół modliłem się za papieża, biskupów, kapłanów, w intencji spraw Kościoła powszechnego, diecezjalnego, mojej parafii i Wspólnoty? Przez jaką służbę, posługę, dzieła miłości, przez jakie zaangażowanie budowałem dziś Kościół i rodzinę? Czy starałem się lepiej rozeznać moje powołanie życiowe i szczególne na dziś? Czy przeżywałem ten dzień jako chrześcijanin powołany przez Boga do pełnienia zleconej mi misji? Jak wykorzystuję dary Boże naturalne i charyzmatyczne? Czy rozumiem te dary jako zadanie? Czy wykorzystuję je do budowania Kościoła, innych i siebie, czy może dla podniesienia swej wartości w oczach innych, dla poklasku i uznania, dla podkreślenia swej wyższości? Czy pielęgnuję w sobie zapał z Ducha Świętego do angażowania się w różne diakonie, posługi we Wspólnocie i w parafii?

 

6. Czy w miarę możliwości uczestniczę co dzień w Eucharystii? Czy rozbudzam w sobie pragnienie spotykania się ze Zmartwychwstałym w Komunii św.? Czy staram się być co najmniej raz na dwa tygodnie u Spowiedzi św.? Jak wygląda moje zaangażowanie w liturgię (wiara, skupienie, śpiew, chętna służba przy ołtarzu)? Czy nie spóźniam się na liturgię? Czy wypełniam dyżury liturgiczne? Jakiej przemiany doświadczyłem na liturgii? Czego nauczyłem się dziś od Jezusa dającego siebie z miłości w Ofierze eucharystycznej?

 

7. Czy co dzień czytam Pismo św., szukając światła do nowego życia w Chrystusie? Czy wypełniłem słowo Boże, Słowo Życia na dziś, czy wprowadziłem je w czyn? Czy czytałem fragment Katechizmu Kościoła Katolickiego lub innych oficjalnych dokumentów papieskich lub soborowych? Jaki punkt do rachunku sumienia poddaje mi dziś słowo Boże? Czy odpowiedzi na problemy i pytania życiowe szukam przede wszystkim w Objawieniu Bożym w konsultacji z kierownikiem duchowym?

 

8. Czy starałem się dziś o modlitewne zjednoczenie z Sercem Jezusa nie tylko na Namiocie Spotkania, ale też przez częste akty strzeliste w ciągu dnia? Czy w tym tygodniu choć raz trwałem na adoracji Najświętszego Sakramentu? Czy modlitwa jest dla mnie wpatrywaniem się w chwałę Chrystusa, aby Duch Święty przemienił mnie i upodobnił do mojego Pana? Na ile postrzegam, że Chrystus żyje we mnie? O ile bliższe mojemu sercu stały się tajemnice zbawienia rozważane na modlitwie?

 

9. Czy postrzegam perspektywę mojego duchowego rozwoju według modelu Paschy Chrystusa (Męka – Śmierć – Zmartwychwstanie – Pięćdziesiątnica)? Czy nie ulegam zniechęceniu i zniecierpliwieniu na drodze wzrostu duchowego? Czy w duchu pokuty zachowuję abstynencję od używek (alkoholu, nikotyny, narkotyków)? Czy praktykuję umartwienie? Czy nie ulegam pożądliwości ciała, oczu i pysze, pożądaniu władzy, dominacji, znaczenia? Z czego dziś świadomie zrezygnowałem i wyrzekłem się dla umartwienia i upodobnienia się do Chrystusa, ubogiego Sługi? Czy zachowywałem posty nakazane? Kiedy ostatnio pościłem dodatkowo w dobrej intencji? Na czym polegała dziś moja pokuta, mój wysiłek pełniejszego nawrócenia się do Chrystusa?

 

10. Kiedy przeżywałem ostatnie rekolekcje ze Wspólnotą? O jakich dziełach Bożych z rekolekcji nie wolno mi zapomnieć? Jak wspomnienie rekolekcji umacnia moją wiarę? Czy staram się każdy dzień przeżywać, poddając się Bożemu prowadzeniu jak na rekolekcjach? Jak wypełniam moje postanowienia rekolekcyjne? Czy przez moje postępowanie nie narażam się na popadnięcie na nowo w zniewolenia i choroby?

 

11. Jak przeżyłem ostatnie spotkanie w małej grupie? Czy starałem się wsłuchać w innych, w ich problemy i świadectwo oraz w słowo Boże? Czy umiem się dzielić z innymi świadectwem życia, szanować innych i przyjąć ich z miłością mimo wad i przeciwnych cech charakteru? Co czynię, by budować więzi w grupie? Czy jest we mnie gotowość do pomocy potrzebującym? Czy służę swymi darami i dobrami, które posiadam?

 

12. Czy rozbudzam w sobie i w innych zapał świętości? Czy odważnie, z wiarą głoszę Ewangelię słowem i życiem, wierząc w jej moc? Czy wierzę, że Jezus będzie potwierdzał dzieło ewangelizacji znakami i udzielaniem Ducha Świętego? Czy jestem gotowy zawsze dać świadectwo o Chrystusie jako Zwycięzcy, czy może tchórzliwie milczę i ukrywam mą przynależność do Niego? Czy nie daję złego przykładu i nie gorszę innych? Komu ostatnio pomogłem z miłością i w duchu służby? Czy modlę się za misje i dzieła misyjne całego Kościoła i samej Wspólnoty?

 

Ach, żałuję za me złości

jedynie dla Twej miłości,

bądź miłościw mnie grzesznemu

całym sercem skruszonemu.

 

III. JAK CZYTAĆ EWANGELIĘ WG ŚW. MATEUSZA W RAMACH ROKU FORMACYJNEGO?

 

Pomoce do Ewangelii wg św. Mateusza:

 • Płyta DVD z nagraniami 139 audycji ks. Wł. Cyrana nt poszczególnych perykop Mt.

 • Ewangelia według św. Mateusza. Wstęp – Przekład z oryginału – Komentarz, A. Paciorek, Częstochowa, tom I i II. http://www.edycja.pl/produkty/biblia-i-biblistyka/komentarze/ewangelia-wg-sw-mateusza-nt-i-1-rozdzialy-1-13

 • Katolicki Komentarz Biblijny, Warszawa 2001 (Vocatio)

 • Międzynarodowy Komentarz do Pisma Świętego, Warszawa 2000 (Verbinum)

 • Ewangelia według św. Mateusza, tłum i komentarz J. Homerski, Lublin 1995

 • J. Kudasiewicz, Ewangelie synoptyczne, Ząbki 1999

 • X. Leon-Dufour, Słownik Teologii Biblijnej

 • F. Rienecker, G. Maier, Leksykon biblijny, Warszawa 2001

   

  1. Po wstępnej modlitwie do Ducha Świętego przez kilka /kilkanaście dni czytaj Ewangelię w sposób ciągły (fragmenty po kolei) przeznaczając dziennie 15-30 min. Jeśli pobożnie czytamy Pismo św. przynajmniej 30 min., możemy uzyskać odpust zupełny pod warunkiem przyjęcia Komunii św. w tym dniu, modlitwy „Ojcze nasz” i modlitwy w intencji wyznaczonej przez Ojca św.


  2. Czytając w podobny sposób po raz drugi tę samą Ewangelię staramy się ogarnąć pamięcią całą Ewangelię, aby mieć wizję całości i pytać się o sens misji Jezusa: Czego chce Jezus? Na czym Mu najbardziej zależy? Co jest istotą Jego posłannictwa?

  Warto zanotować swoje myślenie o Jezusie przez i po lekturze i porównać, na ile zmieniło się nasze rozumienie Pana Jezusa.

  3. Przez kilka dni przekartkowywać Ewangelię rozmyślając nad całością i zatrzymując się dłużej nad wybranymi fragmentami. Zanotować wnioski z takiego „przeglądania” Ewangelii. Czego poszukujemy w niej? Może warto sięgnąć do jakiegoś wstępu do Ewangelii, aby zorientować się, co bibliści piszą o niej, w jaki sposób dzieli się dana Ewangelia, jakie są w niej główne tematy teologiczne...

  4. Teraz można zacząć czytać od początku, wolniej, jeden fragment na dzień, aby głęboko przemyśleć całą Ewangelię fragment po fragmencie. Wskazane jest posłużyć się jakąś pomocą, komentarzem szczegółowym do Ewangelii, medytacjami nad Ewangelią jakiegoś biblisty. Lekturę należy przemieniać w modlitwę, w rozmowę miłosną z Jezusem na temat czytanego tekstu. Warto każdego dnia zakończyć odnotowaniem swoich wniosków i postanowień. [pomoce:  Katolicki Komentarz Biblijny, Warszawa 2001 (Vocatio);  Międzynarodowy Komentarz do Pisma Świętego, Warszawa 2000 (Verbinum)...]

  5. Kolejnym etapem pochylenia nad Ewangelią może być lektura tematyczna w oparciu o konkordancję lub jakieś opracowanie, w którym znajdziemy opracowanie teologiczne ważniejszych tematów Ewangelii ze wskazaniem na poszczególne fragmenty Ewangelii odnośnie do danego tematu. Propozycje tematów: Osoba Jezusa, Jego Ojciec, Duch Święty, sytuacja ludzi, relacja Jezusa do różnych grup ludzi, nauka moralna odnośnie do różnych dziedzin, wspólnota uczniów, życie duchowe, królestwo Boże, droga do zbawienia ... [(C.M. Martini, Słuchać Jezusa. Medytacje nad Ewangelią św. Mateusza, Kraków 2000 (WAM)]

  6. Kilkumiesięczne pochylenie nad daną Ewangelią można zakończyć kolejną jej lekturą, uważną i połączoną z modlitwą i pozwoleniem, aby tak poznane słowo Jezusa, już bardziej zrozumiałe, jeszcze raz przemówiło do nas z całą swoją mocą i całym bogactwem treści. Teraz łatwo będzie w każdym fragmencie odnajdywać analizowane wcześniej syntetycznie tematy biblijne, wątki, łatwiej zrozumieć przeanalizowane wcześniej teksty. Może należy wrócić do jakichś wcześniejszych swych notatek, aby coś sobie przypomnieć, albo zmodyfikować. Z pewnością doświadczymy znacznej różnicy pomiędzy początkowymi lekturami, a obecną i dostrzeżemy owoce naszej wytrwałej pracy nie tylko odnośnie do zrozumienia Ewangelii, ale również jej przyswojenia sercem i praktykowania w życiu.

   

  IV. ZADANIA na ten rok

  1 tydzień

  Dzień 1:  Mt 1-3; KKK 1691-95;

  Najpierw czytamy Ewangelię J według pkt 1-3 (por. wyżej Jak czytać całą Ewangelię w ramach roku formacyjnego?)

  Dzień 2:  Mt 4-6; KKK 1696-98;

  Dzień 3:  Mt 7-9; KKK 1699-1700;

  Dzień 4:  Mt 10-12; KKK 1701-09;

  Dzień 5:  Mt 13-15; KKK 1710-15;

  Sobota-niedziela: Czytania z niedzieli i uzupełnienie lektury KKK


  2 tydzień

  Dzień 1:  Mt 16-18; KKK 1716-17;

  Dzień 2:  Mt 19-21; KKK 1718-19;

  Dzień 3:  Mt 22-24; KKK 1720-24;

  Dzień 4:  Mt 25-26; KKK 1725-29;

  Dzień 5:  Mt 27-28; KKK 1730-33;

  Sobota-niedziela: Czytania z niedzieli i uzupełnienie lektury KKK

   

  3 tydzień

  Dzień 1:  Mt przekartkować; KKK 1734-38;

  Od tego dnia czytamy Ewangelię Mt według pkt 1 i 4 (por. wyżej Jak czytać całą Ewangelię w ramach roku formacyjnego?)

  Dzień 2:  Mt 1,1-17; KKK 1739-42;

  Dzień 3:  Mt 1,18-25; KKK 1743-48;

  Dzień 4:  Mt 2,1-12; KKK 1749-54;

  Dzień 5:  Mt 2,13-15; KKK 1755-61;

  Sobota-niedziela: Czytania z niedzieli i uzupełnienie lektury KKK


  4 tydzień

  Dzień 1:  Mt 2,16-18; KKK 1762-66;

  Dzień 2:  Mt 2,19-23; KKK 1767-70;

  Dzień 3:  Mt 3,1-12; KKK 1771-75;

  Dzień 4:  Mt 3,13-17; KKK 1776-82;

  Dzień 5:  Mt 4,1-11; KKK 1783-85;

  Sobota-niedziela: Czytania z niedzieli i uzupełnienie lektury KKK


  5 tydzień

  Dzień 1:  Mt 4,12-17; KKK 1786-89;

  Dzień 2:  Mt 4,18-22; KKK 1790-94;

  Dzień 3:  Mt 4,23-5,2; KKK 1795-1802;

  Dzień 4:  Mt 5,3-12; KKK 1803-04;

  Dzień 5:  Mt 5,13-16; KKK 1805-09;

  Sobota-niedziela: Czytania z niedzieli i uzupełnienie lektury KKK


  6 tydzień

  Dzień 1:  Mt 5,17-20; KKK 1810-13;

  Dzień 2:  Mt 5,21-26; KKK 1814-16;

  Dzień 3:  Mt 5,27-30; KKK 1817-21;

  Dzień 4:  Mt 5,31-32; KKK 1822-29;

  Dzień 5:  Mt 5,33-37; KKK 1830-32;

  Sobota-niedziela: Czytania z niedzieli i uzupełnienie lektury KKK


  7 tydzień

  Dzień 1:  Mt 5,38-42; KKK 1833-45;

  Dzień 2:  Mt 5,43-48; KKK 1846-48;

  Dzień 3:  Mt 6,1-4; KKK 1849-51;

  Dzień 4:  Mt 6,5-15; KKK 1852-53;

  Dzień 5:  Mt 6,16-18; KKK 1854-61;

  Sobota-niedziela: Czytania z niedzieli i uzupełnienie lektury KKK


  8 tydzień

  Dzień 1:  Mt 6,19-21; KKK 1862-64;

  Dzień 2:  Mt 6,22-23; KKK 1865-69;

  Dzień 3:  Mt 6,24; KKK 1870-76;

  Dzień 4:  Mt 6,25-34; KKK 1877-85;

  Dzień 5:  Mt 7,1-6; KKK 1886-89;

  Sobota-niedziela: Czytania z niedzieli i uzupełnienie lektury KKK


  9 tydzień

  Dzień 1:  Mt 7,7-12; KKK 1890-96;

  Dzień 2:  Mt 7,13-14; KKK 1897-1904;

  Dzień 3:  Mt 7,15-20; KKK 1905-12;

  Dzień 4:  Mt 7,21-23; KKK 1913-17;

  Dzień 5:  Mt 7,24-29; KKK 1918-27;

  Sobota-niedziela: Czytania z niedzieli i uzupełnienie lektury KKK


  10 tydzień

  Dzień 1:  Mt 8,1-4; KKK 1924-33;

  Dzień 2:  Mt 8,5-13; KKK 1934-38;

  Dzień 3:  Mt 8,14-15; KKK 1939-42;

  Dzień 4:  Mt 8,16-17; KKK 1943-48;

  Dzień 5:  Mt 8,18-22; KKK 1949-53;

  Sobota-niedziela: Czytania z niedzieli i uzupełnienie lektury KKK


  11 tydzień

  Dzień 1:  Mt 8,23-27; KKK 1954-55;

  Dzień 2:  Mt 8,28-34; KKK 1956-60;

  Dzień 3:  Mt 9,1-8; KKK 1961-64;

  Dzień 4:  Mt 9,9-13; KKK 1965-70;

  Dzień 5:  Mt 9,14-17; KKK 1971-74;

  Sobota-niedziela: Czytania z niedzieli i uzupełnienie lektury KKK

  12 tydzień

  Dzień 1:  Mt 9,18-26; KKK 1975-86;

  Dzień 2:  Mt 9,27-31; KKK 1987-95;

  Dzień 3:  Mt 9,32-34; KKK 1996-2002;

  Dzień 4:  Mt 9,35-38; KKK 2003-05;

  Dzień 5:  Mt 10,1-4; KKK 2006-11;

  Sobota-niedziela: Czytania z niedzieli i uzupełnienie lektury KKK


  13 tydzień

  Dzień 1:  Mt 10,5-16; KKK 2012-16;

  Dzień 2:  Mt 10,17-25; KKK 2017-29;

  Dzień 3:  Mt 10,26-31; KKK 2030-31;

  Dzień 4:  Mt 10,32-39; KKK 2032-36;

  Dzień 5:  Mt 10,40-42; KKK 2037-40;

  Sobota-niedziela: Czytania z niedzieli i uzupełnienie lektury KKK


  14 tydzień

  Dzień 1:  Mt 11,1-19; KKK 2041-43;

  Dzień 2:  Mt 11,20-24; KKK 2044-46;

  Dzień 3:  Mt 11,25-30; KKK 2047-51;

  Dzień 4:  Mt 12,1-8; KKK 2052-55;

  Dzień 5:  Mt 12,9-14; KKK 2056-59;

  Sobota-niedziela: Czytania z niedzieli i uzupełnienie lektury KKK


  15 tydzień

  Dzień 1:  Mt 12,15-21; KKK 2060-63;

  Dzień 2:  Mt 12,22-32; KKK 2064-68;

  Dzień 3:  Mt 12,33-37; KKK 2067-71;

  Dzień 4:  Mt 12,38-42; KKK 2072-74;

  Dzień 5:  Mt 12,43-45; KKK 2075-82;

  Sobota-niedziela: Czytania z niedzieli i uzupełnienie lektury KKK


  16 tydzień

  Dzień 1:  Mt 12,46-50; KKK 2083;

  Dzień 2:  Mt 13,1-9; KKK 2084-86;

  Dzień 3:  Mt 13,10-17; KKK 2087-89;

  Dzień 4:  Mt 13,18-23; KKK 2090-92;

  Dzień 5:  Mt 13,24-30; KKK 2093-94;

  Sobota-niedziela: Czytania z niedzieli i uzupełnienie lektury KKK


  17 tydzień

  Dzień 1:  Mt 13,31-33; KKK 2095-97;

  Dzień 2:  Mt 13,34-35; KKK 2098-2100;

  Dzień 3:  Mt 13,36-43; KKK 2101-03;

  Dzień 4:  Mt 13,44-50; KKK 2104-09;

  Dzień 5:  Mt 13,51-52; KKK 2110-14;

  Sobota-niedziela: Czytania z niedzieli i uzupełnienie lektury KKK

  18 tydzień

  Dzień 1:  Mt 13,53-58; KKK 2115-17;

  Dzień 2:  Mt 14,1-12; KKK 2118-22;

  Dzień 3:  Mt 14,13-21; KKK 2123-26;

  Dzień 4:  Mt 14,22-33; KKK 2127-28;

  Dzień 5:  Mt 14,34-36; KKK 2129-32;

  Sobota-niedziela: Czytania z niedzieli i uzupełnienie lektury KKK


  19 tydzień

  Dzień 1:  Mt 15,1-20; KKK 2133-41;

  Dzień 2:  Mt 15,21-28; KKK 2142-49;

  Dzień 3:  Mt 15,29-31; KKK 2150-55;

  Dzień 4:  Mt 15,32-39; KKK 2156-59;

  Dzień 5:  Mt 16,1-4; KKK 2160-67;

  Sobota-niedziela: Czytania z niedzieli i uzupełnienie lektury KKK


  20 tydzień

  Dzień 1:  Mt 16,5-12; KKK 2168-73;

  Dzień 2:  Mt 16,13-20; KKK 2174-76;

  Dzień 3:  Mt 16,21-28; KKK 2177-79;

  Dzień 4:  Mt 17,1-13; KKK 2180-83;

  Dzień 5:  Mt 17,14-21; KKK 2184-88;

  Sobota-niedziela: Czytania z niedzieli i uzupełnienie lektury KKK


  21 tydzień

  Dzień 1:  Mt 17,22-23; KKK 2189-95;

  Dzień 2:  Mt 17,24-27; KKK 2196-2200;

  Dzień 3:  Mt 18,1-5; KKK 2201-06;

  Dzień 4:  Mt 18,6-9; KKK 2207-13;

  Dzień 5:  Mt 18,10-14; KKK 2214-22;

  Sobota-niedziela: Czytania z niedzieli i uzupełnienie lektury KKK


  22 tydzień

  Dzień 1:  Mt 18,15-20; KKK 2221-24;

  Dzień 2:  Mt 18,21-35; KKK 2225-31;

  Dzień 3:  Mt 19,1-12; KKK 2232-33;

  Dzień 4:  Mt 19,13-15; KKK 2234-37;

  Dzień 5:  Mt 19,16-30; KKK 2238-43;

  Sobota-niedziela: Czytania z niedzieli i uzupełnienie lektury KKK


  23 tydzień

  Dzień 1:  Mt 20,1-16; KKK 2241-46;

  Dzień 2:  Mt 20,17-19; KKK 2247-57;

  Dzień 3:  Mt 20,20-28; KKK 2258-62;

  Dzień 4:  Mt 20,29-34; KKK 2263-67;

  Dzień 5:  Mt 21,1-11; KKK 2268-69;

  Sobota-niedziela: Czytania z niedzieli i uzupełnienie lektury KKK

   

  24 tydzień

  Dzień 1:  Mt 21,12-17; KKK 2270-72;

  Dzień 2:  Mt 21,18-22; KKK 2273-75;

  Dzień 3:  Mt 21,23-27; KKK 2276-79;

  Dzień 4:  Mt 21,28-32; KKK 2280-83;

  Dzień 5:  Mt 21,33-46; KKK 2284-87;

  Sobota-niedziela: Czytania z niedzieli i uzupełnienie lektury KKK


  25 tydzień

  Dzień 1:  Mt 22,1-14; KKK 2288-91;

  Dzień 2:  Mt 22,15-22; KKK 2292-96;

  Dzień 3:  Mt 22,23-33; KKK 2297-2301;

  Dzień 4:  Mt 22,34-40; KKK 2302-06;

  Dzień 5:  Mt 22,41-46; KKK 2307-11;

  Sobota-niedziela: Czytania z niedzieli i uzupełnienie lektury KKK


  26 tydzień

  Dzień 1:  Mt 23,1-36; KKK 2312-17;

  Dzień 2:  Mt 23,37-39; KKK 2318-30;

  Dzień 3:  Mt 24,1-14; KKK 2331-36;

  Dzień 4:  Mt 24,15-28; KKK 2337-45;

  Dzień 5:  Mt 24, 29-31; KKK 2346-47;

  Sobota-niedziela: Czytania z niedzieli i uzupełnienie lektury KKK


  27 tydzień

  Dzień 1:  Mt 24,32-35; KKK 2348-50;

  Dzień 2:  Mt 24,36-44; KKK 2351-56;

  Dzień 3:  Mt 24,45-51; KKK 2357-59;

  Dzień 4:  Mt 25,1-13; KKK 2360-63;

  Dzień 5:  Mt 25,14-30; KKK 2364-65;

  Sobota-niedziela: Czytania z niedzieli i uzupełnienie lektury KKK


  28 tydzień

  Dzień 1:  Mt 25,31-46; KKK 2366-72;

  Dzień 2:  Mt 26,1-5; KKK 2373-79;

  Dzień 3:  Mt 26,6-13; KKK 2380-81;

  Dzień 4:  Mt 26,14-16; KKK 2382-86;

  Dzień 5:  Mt 26,17-25; KKK 2387-91;

  Sobota-niedziela: Czytania z niedzieli i uzupełnienie lektury KKK


  29 tydzień

  Dzień 1:  Mt 26,26-30; KKK 2392-2400;

  Dzień 2:  Mt 26,31-35; KKK 2401-06;

  Dzień 3:  Mt 26,36-46; KKK 2404-09;

  Dzień 4:  Mt 26,47-56; KKK 2410-14;

  Dzień 5:  Mt 26,57-68; KKK 2415-18;

  Sobota-niedziela: Czytania z niedzieli i uzupełnienie lektury KKK

   

  30 tydzień

  Dzień 1:  Mt 26,69-75; KKK 2419-25;

  Dzień 2:  Mt 27,1-2; KKK 2426-32;

  Dzień 3:  Mt 27,3-10; KKK 2433-36;

  Dzień 4:  Mt 27,11-14; KKK 2437-42;

  Dzień 5:  Mt 27,15-26; KKK 2443-46;

  Sobota-niedziela: Czytania z niedzieli i uzupełnienie lektury KKK


  31 tydzień

  Dzień 1:  Mt 27,27-31; KKK 2447-49;

  Dzień 2:  Mt 27,32-44; KKK 2450-63;

  Dzień 3:  Mt 27,45-56; KKK 2464-70;

  Dzień 4:  Mt 27,57-61; KKK 2471-74;

  Dzień 5:  Mt 27,62-66; KKK 2475-81;

  Sobota-niedziela: Czytania z niedzieli i uzupełnienie lektury KKK


  32 tydzień

  Dzień 1:  Mt 28,1-10; KKK 2482-87;

  Dzień 2:  Mt 28,11-15; KKK 2488-92;

  Dzień 3:  Mt 28,16-20; KKK 2493-99;

  Dalsza lektura Ewangelii Mt według pkt 1 i 5-6 (por. wyżej Jak czytać całą Ewangelię w ramach roku formacyjnego?). Następnie lektura Jk. KKK 2500-2557.

Strona Wspólnoty Przymierza Rodzin MAMRE używa plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies oraz jak je usunąć zobacz Polityka prywatności.

Akceptuję pliki cookie z tej strony internetowej.

EU Cookie Directive Module Information