Misterium Paschalne Chrystusa

 

Misterium Paschalne Chrystusa

 

Drogowskaz 9: Misterium Paschalne Chrystusa uobecniane w liturgii sakramentalnej jest modelem wzrostu duchowego na drodze oczyszczenia (Krzyż), oświecenia (Zmartwychwstanie) i zjednoczenia (Pięćdziesiątnica). Dlatego współpracując z łaską pragnę na drodze abstynencji od zniewalających używek, umartwienia, postu (m.in. w intencji Wspólnoty) i pokuty ćwiczyć się w cnotach i przyswoić sobie owoce Odkupienia w Chrystusie, aby w pełni żyć według siedmiu darów Ducha Świętego.

 

 

 

1. Uobecniane w liturgii chrztu

 

            Przeczytajmy Rz 6,3-12

 

3. Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć?

 

4. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie - jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca.

 

5. Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie.

 

6. To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu.

 

7. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu.

 

8. Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy,

 

9. wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy.

 

10. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga.

 

11. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie.

 

12. Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, poddając was swoim pożądliwościom.

 

            Z jaką tajemnicą z życia Jezusa łączy nas chrzest? (śmierć)

 

Chrzest św. jest uobecnieniem Tajemnicy zbawczej śmierci Chrystusa, abyśmy weszli z nią w kontakt, byli w niej zanurzeni i przez to dostąpili jej skutków. O jakich skutkach wspomina Apostoł w powyższym tekście?

 

(umieranie grzechowi, by zmartwychwstać do życia dla Boga)

 

Co to znaczy żyć dla Boga? Czym charakteryzuje się życie dla Boga? (żyć bez grzechu dla Jego chwały, nie poddając się pożądliwościom)

 

Umieranie grzechowi doświadczone w chrzcie staje się też życiowym zadaniem. Po chrzcie, który gładzi nasze grzechy, pozostają jeszcze skłonności do złego, które trzeba wytrwale uśmiercać. Zobaczmy tekst: Rz 8,12-15

 

12. Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała.

 

13. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha uśmiercać będziecie popędy ciała - będziecie żyli.

 

14. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi.

 

15. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: Abba, Ojcze!

 

Kto pomaga nam zwalczać grzechy i grzeszne skłonności? (Duch Święty)

 

Praca nad sobą jest trudem, który trzeba pojąć na wzór Chrystusa: 1 Pt 2,18-25:

 

18. Niewolnicy! Z całą bojaźnią bądźcie poddani panom nie tylko dobrym i łagodnym, ale również surowym.

 

19. To się bowiem podoba [Bogu], jeżeli ktoś ze względu na sumienie [uległe] Bogu znosi smutki i cierpi niesprawiedliwie.

 

20. Co bowiem za chwała, jeżeli przetrzymacie chłostę jako grzesznicy? - Ale to się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a przetrzymacie cierpienia.

 

21. Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami.

 

22. On grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu.

 

23. On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał się Temu, który sądzi sprawiedliwie.

 

24. On sam, w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości - Krwią Jego zostaliście uzdrowieni.

 

25. Błądziliście bowiem jak owce, ale teraz nawróciliście się do Pasterza i Stróża dusz waszych.

 

 

 

Przejście (Pascha) Chrystusa ze śmierci do życia jest modelem naszej drogi. Jak charakteryzuje Apostoł nowe życie chrześcijan po chrzcie wg 1 Kor 5,7-11; 6,9-11?

 

5,7. Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako że przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha.

 

8. Tak przeto odprawiajmy święto nasze, nie przy użyciu starego kwasu, kwasu złości i przewrotności, lecz - przaśnego chleba czystości i prawdy.

 

9. Napisałem wam w liście, żebyście nie obcowali z rozpustnikami.

 

10. Nie chodzi o rozpustników tego świata w ogóle ani o chciwców i zdzierców lub bałwochwalców; musielibyście bowiem całkowicie opuścić ten świat.

 

11. Dlatego pisałem wam wówczas, byście nie przestawali z takim, który nazywając się bratem, w rzeczywistości jest rozpustnikiem, chciwcem, bałwochwalcą, oszczercą, pijakiem lub zdziercą. Z takim nawet nie siadajcie wspólnie do posiłku.

 

6,9. Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwiąźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą,

 

10. ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego.

 

11. A takimi byli niektórzy z was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego.

 

 

 

2. Uobecnienie w liturgii Eucharystii

 

            Przeczytajmy 1 Kor 11,23-29

 

23. Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb

 

24. i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę!

 

25. Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę!

 

26. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie.

 

27. Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej.

 

28. Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha.

 

29. Kto bowiem spożywa i pije nie zważając na Ciało [Pańskie], wyrok sobie spożywa i pije.

 

            Jakie Misterium Chrystusa jest uobecniane w sprawowanej liturgii eucharystycznej? (śmierć Pana)

 

W jaki sposób wchodzimy w kontakt z tym Misterium? (spożywając Eucharystię)

 

Z jaką wewnętrzną dyspozycją należy spożywać Eucharystię, aby kontakt ze świętością Boga nie był dla nas szkodliwy (czy nawet zabójczy), ale zbawczy?

 

 

 

3. Wezwanie do postępu duchowego: 2 Pt1,3-11

 

3. Tak samo Boska Jego wszechmoc udzieliła nam tego wszystkiego, co się odnosi do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który powołał nas swoją chwałą i doskonałością.

 

4. Przez nie zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice, abyście się przez nie stali uczestnikami Boskiej natury, gdy już wyrwaliście się z zepsucia /wywołanego/ żądzą na świecie.

 

5. Dlatego też właśnie wkładając całą gorliwość, dodajcie do wiary waszej cnotę, do cnoty poznanie,

 

6. do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność,

 

7. do pobożności przyjaźń braterską, do przyjaźni braterskiej zaś miłość.

 

8. Gdy bowiem będziecie je mieli i to w obfitości, nie uczynią was one bezczynnymi ani bezowocnymi przy poznawaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa.

 

9. Komu bowiem ich brak, jest ślepym - krótkowidzem, i zapomniał o oczyszczeniu z dawnych swoich grzechów.

 

10. Dlatego bardziej jeszcze, bracia, starajcie się umocnić wasze powołanie i wybór! To bowiem czyniąc nie upadniecie nigdy.

 

11. W ten sposób szeroko będzie wam otworzone wejście do wiecznego królestwa Pana naszego i Zbawcy, Jezusa Chrystusa.

 

 

 

Co charakteryzuje doskonałych, tj. duchowych wg1 Kor 2,6-16?

 

6. A jednak głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość tego świata ani władców tego świata, zresztą przemijających.

 

7. Lecz głosimy tajemnicę mądrości Bożej, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej,

 

8. tę, której nie pojął żaden z władców tego świata; gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały;

 

9. lecz właśnie głosimy, jak zostało napisane, to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują.

 

10. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego.

 

11. Kto zaś z ludzi zna to, co ludzkie, jeżeli nie duch, który jest w człowieku? Podobnie i tego, co Boskie, nie zna nikt, tylko Duch Boży.

 

12. Otóż myśmy nie otrzymali ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, dla poznania darów Bożych.

 

13. A głosimy to nie uczonymi słowami ludzkiej mądrości, lecz pouczeni przez Ducha, przedkładając duchowe sprawy tym, którzy są z Ducha.

 

14. Człowiek zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co jest z Bożego Ducha. Głupstwem mu się to wydaje i nie może tego poznać, bo tylko duchem można to rozsądzić.

 

15. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest sądzony.

 

16. Któż więc poznał zamysł Pana tak, by Go mógł pouczać? My właśnie mamy umysł Chrystusowy.

 

 

 

Jakie cechy charakteryzują człowieka żyjącego wg Ducha? Przeczytajmy Ga 5,16-25

 

16. Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała.

 

17. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie.

 

18. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli Prawa.

 

19. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie,

 

20. uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy,

 

21. zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą.

 

22. Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,

 

23. łagodność, opanowanie. Przeciw takim /cnotom/ nie ma Prawa.

 

24. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami.

 

25. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy.

 

 

 

4. Jak przeczytane słowo Boże pomogło nam lepiej zrozumieć Drogowskaz 9?

 

Co nowego odkryliśmy dla naszego życia?

 

Ku czemu ma zmierzać duchowy postęp?

 

Jakie zasadnicze etapy możemy wyróżnić?

 

Jak one się mają do tajemnic Misterium paschalnego Chrystusa?

 

Strona Wspólnoty Przymierza Rodzin MAMRE używa plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies oraz jak je usunąć zobacz Polityka prywatności.

Akceptuję pliki cookie z tej strony internetowej.

EU Cookie Directive Module Information