Posty

Z Kodeksu Prawa Kanonicznego (prawa kościelnego) Jana Pawła II z 1983 r.

 

 

DNI POKUTY

             Kanon 1249 ‑ Wszyscy wierni, każdy na swój sposób, obowiązani są na podstawie prawa Bożego czynić pokutę. Żeby jednak wszyscy przez jakieś wspólne zachowanie pokuty złączyli się między sobą, zostają nakazane dni pokuty, w które wierni powinni modlić się w sposób szczególny, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość, zgodnie z postanowieniami zamieszczonych poniżej kanonów.

                 Kan. 1250 ‑ W Kościele powszechnym dniami i okresami pokutnymi są poszczególne piątki całego roku i czas wielkiego postu.

[oznacza to, że charakterem tych dni nie da się pogodzić urządzania dyskotek, hucznych zabaw, pijaństwa, wystawnych przyjęć...]

                 Kan. 1251Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów, zgodnie z zarządzeniem Konferencji Episkopatu, należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu przypada jakaś uroczystość. Natomiast wstrzemięźliwość i post obowiązują w środę popielcową oraz w piątek Męki i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa.

                 [W Polsce: na mocy dekretu Prymasa Polski z 30.11.1966 wstrzemięźliwość od mięsa obowiązuje także w Wigilię Bożego Narodzenia, o ile nie przypada Uroczystość czy niedziela; dyspensa od wstrzemięźliwości od mięsa w piątki – z wyjątkiem Wiekiego Piątku – dla stołujących się w zakładach zbiorowego żywienia, w których nie przestrzega się przepisów kościelnych, oraz dla wszystkich, którzy nie mają możliwości czynienia wyboru potraw lub z powodu choroby muszą spożywać mięso, ale korzystający z tej dyspensy są obowiązani od czasu do czasu pomodlić się w intencji papieża i złożyć „jałmużnę postną“ (ofiarę) do puszki lub spełniać częściej uczynki miłosierdzia]

                 Kan. 1252 ‑ Prawem o wstrzemięźliwości [od mięsa[1]] są związane osoby, które ukończyły czternasty rok życia, prawem zaś o poście [jeden posiłek do syta dziennie, ewentualnie trochę pokarmu rano i wieczorem] są związane wszystkie osoby pełnoletnie, aż do rozpoczęcia sześćdziesiątego roku życia [tj. 18-60 lat]. Duszpasterze oraz rodzice winni zatroszczyć się o to, ażeby również ci, którzy z racji młodszego wieku nie związani jeszcze prawem postu i wstrzemięźliwości, byli wprowadzeni w autentyczny duch pokuty.


[1] Zakaz spożywania potraw mięsnych nie oznacza zakazu spożywania jaj i nabiału oraz przyprawiania potraw tłuszczami zwierzęcymi (wg Konstytucji Apostolskiej „Paenitemini”)

POST w PIĄTEK w OKTAWIE

a) Wstrzemięźliwość od mięsa w oktawie Narodzenia Pańskiego (i Bożego Ciała)

- TAK, obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i powstrzymanie się od zabaw, nakazane przez czwarte przykazanie kościelne

b) Wstrzemięźliwość od mięsa w oktawie Wielkanocy

- NIE obowiązuje.

        Uzasadnienie:

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego (kan. 1251) tylko przypadające w piątki uroczystości znoszą ten nakaz.

Jedynie oktawa Wielkanocy ma tak wysoką rangę i wszystkie jej dni są uroczystością Paschy. Wszystkie dni oktawy posiadają taki sam walor jak Niedziela Zmartwychwstania. Okres ośmiu dni traktowany jest jak jeden dzień, jako jedno święto, jako dzień najradośniejszy. Dni oktawy Wielkanocy traktowane są jako uroczystości. Innymi słowy – nie przyjmują one niejako dodatkowych świąt czy wspomnień, jak to jest w przypadku oktawy Bożego Narodzenia. Dlatego też w oktawie Wielkanocy nie obowiązuje post w piątek.

Natomiast dni oktawy Narodzenia Pańskiego mają rangę o wiele niższą (por. Tabela pierwszeństwa dni liturgicznych nr 2 i 9).

Dlatego nawet uroczystości przypadające w oktawie Wielkanocy muszą być przenoszone na poniedziałek po 2. Niedzieli Wielkanocy, a w dni oktawy Narodzenia Pańskiego obchodzimy różne święta i możemy uwzględniać wspomnienia. Stąd też np. w roku 2011 potrzebna była dyspensa biskupa diecezji na piątek 31 grudnia (św. Sylwestra), ze względu na szczególny charakter ostatniego dnia roku kalendarzowego.

-----

Post aż do Rezurekcji?

W związku z rozumieniem postu w Wielkim Tygodniu -- czy rzeczywiście obowiązuje on i przez całą Wielką Sobotę, bowiem w przekonaniu wielu katolików przestrzegany jest tylko do momentu powrotu do domu ze święconką, co najczęściej ma miejsce w godzinach przedpołudniowych.
Otóż najpierw musimy sobie uświadomić, iż w nawiązaniu do wypowiedzi Pana Jezusa w relacji św. Łukasza, Rezurekcja jest dla Kościoła powszechnego znakiem, że Pan zmartwychwstał (czyli wrócił). Stąd logika znaku domaga się, aby post w Wielką Sobotę obowiązywał do tej Wigilii Paschalnej - Rezurekcji przez cały dzień. 

 W Wielki Piątek katolików obowiązuje post ścisły natomiast w Wielką Sobotę, aż do Wigilii Paschalnej Zmartwychwstania Pańskiego wierni są zachęcani do zachowania tzw. postu paschalnego, rozumianego jako powstrzymanie się wówczas od spożywania pokarmów mięsnych.

 

Wielki Piątek jako dzień śmierci Chrystusa od niepamiętnych czasów był w Kościele dniem żałoby i współuczestnictwa w Jego męce właśnie poprzez post, dlatego post wielkopiątkowy była niekiedy nazywany "postem współczucia". Najstarsze świadectwa o poście w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę sięgają II wieku. Był to post pełny, tzn. taki, który nie pozwalał na spożywanie nawet odrobiny pokarmu i napoju. Tylko chorym i słabym wyjątkowo pozwalano na spożywanie chleba i wody. Pierwszym świadectwem pisanym mówiącym o Eucharystii wielkanocnej, kończącej post paschalny, jest apokryficzny "List Apostołów" napisany w połowie II wieku w Azji Mniejszej.

Różnica pomiędzy postem pokutnym, praktykowanym w okresie Wielkiego Postu, w Środę Popielcową i w każdy piątek a postem paschalnym, praktykowanym w dwa dni Triduum Paschalnego - Wielki Piątek i Wielką Sobotę, choć na pierwszy rzut oka niczym się one nie różnią, polega na tym, że post pokutny ma walor pasyjny, stanowi akt współcierpienia z Chrystusem za grzechy. Natomiast post paschalny stanowi element przygotowania do świętowania misterium paschalnego Chrystusa i jest realizacją jego wskazań zawartych w wypowiedziach odnotowanych przez ewangelistów.

 

Można się więc pytać, dlaczego częste przekonanie o poszczeniu w Wielką Sobotę tylko do południa? Ma to po części swoją motywację historyczną, bowiem poprzedni Kodeks Prana Kanonicznego, wydany w 1917 r. przez papieża Benedykta XV ustanawiał post w Wielką Sobotę do godz. 12.00. Dlaczego? Otóż w tamtych czasach Wigilię Paschy, czyli Rezurekcję, odprawiano w sobotę rano. Wigilia zaś to znak Zmartwychwstania. Jeśli Pan już wrócił - zmartwychwstał - traci sens dalszy post. Widzimy więc, że liturgicznie jest to zrozumiałe. Jednak dzisiaj, tak jak w pierwszych wiekach, odprawiamy Wigilię (czyli Rezurekcję), w nocy, po zachodzie słońca. Stąd logika znaku domaga się postu do czasu Wigilii. Potwierdza to Konstytucja o Świętej Liturgii Soboru Watykańskiego II. Mówi wyraźnie i poucza, że „post paschalny zachowuje się obowiązkowo w Wielki Piątek, a zachęca, zaleca w miarę możliwości w Wielką Sobotę, aby dzięki temu wierni doszli do radości Niedzieli Zmartwychwstania".” (n. 110).
Widzimy więc, iż post o mięsa w Wielką Sobotę aż do Wigilii nie jest obowiązkiem, ale jest bardzo zalecany i zgodny z wymową liturgii Triduum Paschalnego. 
Oznacza to, że wstrzemieźliwość od pokarmów mięsnych w Wielką Sobotę aż do wieczornej Wigilii Paschalnej, nie jest nakazany, lecz bardzo zalecany – na mocy tradycji, a także na mocy zachęty Soboru Watykańskiego II i  Episkopatu Polski.

-----------

POST w Kościele Rzymskokatolickim

W praktyce wyróżnia się trzy główne rodzaje postów:

Post ścisły – obowiązuje w Kościele łacińskim (rzymskim) w Środę Popielcową oraz w Wielki Piątek. Polega na powstrzymaniu się od spożywania mięsa (z wyjątkiem ryb) i ograniczeniu posiłków. Obowiązuje wszystkich pełnoletnich do rozpoczęcia 60 roku życia. Konferencje Episkopatu i ordynariusze mają prawo przez własne zarządzenia określać szczegóły zachowania postu. W Polsce post ścisły oznacza spożycie w ciągu dnia wyłącznie jednego posiłku do syta i dwóch niepełnych. Zasady postu w Polsce określa Katechizm Kościoła Katolickiego:
"„Kan. 1252 - Prawem o wstrzemięźliwości są związane osoby, które ukończyły czternasty rok życia, prawem zaś o poście są związane wszystkie osoby pełnoletnie, aż do rozpoczęcia sześćdziesiątego roku życia. Duszpasterze oraz rodzice winni zatroszczyć się o to, ażeby również ci, którzy z racji młodszego wieku nie związani jeszcze prawem postu i wstrzemięźliwości, byli wprowadzeni w autentyczny duch pokuty.”"

Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych – obowiązująca w Polsce, polega na powstrzymaniu się od spożycia pokarmów mięsnych (z wyjątkiem ryb) w każdy piątek roku liturgicznego z wyjątkiem uroczystości czyli dni liturgicznych najwyższej rangi (np. w pierwszy piątek po Wielkanocy wstrzemięźliwość ta nie obowiązuje), dla wszystkich w wieku powyżej 14 roku życia do końca życia.
Z przestrzegania wstrzemięźliwości zwolnione są osoby chore oraz te, które nie mają możliwości wyboru pokarmu
(dotyczy m.in. punktów zbiorowego żywienia). Wyjątek ten nie dotyczy postu ścisłego w Środę Popielcową i Wielki Piątek. W szczególnych przypadkach, ze słusznych powodów, dyspensy od zachowania wstrzemięźliwości może udzielić proboszcz własny bądź miejsca poszczególnym wiernym, rodzinom lub grupom wiernych, nakładając wówczas formę zadośćuczynienia do wypełnienia przez wiernych, np. jałmużnę albo modlitwę w intencjach Kościoła.

Post Eucharystyczny – powstrzymanie się od spożycia pokarmów na godzinę przed przyjęciem Komunii Świętej. Obowiązuje wszystkich przystępujących do Komunii świętej, z wyjątkiem chorych i ich opiekunów oraz kapłanów, którzy celebrują lub koncelebrują Mszę po raz kolejny w danym dniu. Post Eucharystyczny jest nakazany o czym mówią następujące przepisy prawa kanonicznego:
„Przystępujący do Najświętszej Eucharystii powinien przynajmniej na godzinę przed przyjęciem Komunii świętej powstrzymać się od jakiegokolwiek pokarmu i napoju z wyjątkiem tylko wody i lekarstwa” (kan. 919 §1). „Osoby w podeszłym wieku lub złożone jakąś chorobą, jak również ci, którzy się nimi opiekują mogą przyjąć Najświętszą Eucharystię chociażby coś spożyli w ciągu godziny poprzedzającej” (kan. 919 §3).

Postem nazywa się również dobrowolnie podejmowane przez wiernych postanowienia odmawiania sobie określonych przyjemności, czy też pewnych rodzajów jedzenia albo ograniczania jego ilości.
Według oficjalnej wykładni do IV przykazania kościelnego, w przypadku uzasadnionej niemożliwości zachowania postu w piątek chrześcijanin może podjąć inne formy pokuty.

Strona Wspólnoty Przymierza Rodzin MAMRE używa plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies oraz jak je usunąć zobacz Polityka prywatności.

Akceptuję pliki cookie z tej strony internetowej.

EU Cookie Directive Module Information