Regulamin

Regulamin

Art. 1 WSTĘP

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego mamre.pl znajdującego się pod adresem internetowym www.mamre.pl. Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis. Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

Art. 2 DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Administrator - podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu, którym jest Wspólnota Przymierza Rodzin Mamre, z siedzibą w Częstochowie, erygowanej przez Arcybiskupa Metropolitę Częstochowskiego.

2. Baza Kont (Profili) - zbiór danych udostępnionych przez Użytkowników Serwisu, które są za ich zgodą gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez Administratora usług.

3. Konto - dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem, którego wprowadza on dane i zarządza nimi.

4. Login – Imię i Nazwisko Użytkownika w Serwisie, które jest wymagane bezwzględnie do rejestracji Konta i jego akceptacji przez Administratora.

5. mamre.pl - portal internetowy figurujący pod adresem internetowym www.mamre.pl

6. Osoba - osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.

7. Poczta - elektroniczna skrzynka pocztowa służąca komunikacji między Użytkownikami Serwisu.

8. Profil - strona Użytkownika zawierająca dane oraz zdjęcia udostępnione przez niego dobrowolnie w Serwisie, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, jak również które może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

9. Regulamin - przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora oraz załączniki stanowiące integralną część dokumentu.

10. Serwis - społecznościowy portal mamre.pl, figurujący pod adresem internetowym www.mamre.pl, będący platformą internetową, umożliwiający Użytkownikom kontakt z osobami o podobnych poglądach religijnych, oraz świadczący na rzecz Użytkowników inne usługi drogą elektroniczną.

11. Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

12. Użytkownik Konta- Użytkownik, który dokonał rejestracji Konta i korzysta z niego lub może korzystać z niego.

Art. 3 TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

Właścicielem Serwisu jest Wspólnota Przymierza Rodzin Mamre, z siedzibą w Częstochowie.

Przedmiotem działalności Serwisu jest prowadzenie przez Administratora Bazy Kont (Profili) umożliwiających korzystanie w pełni z usług Serwisu.

Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.

Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

Art. 4 UCZESTNICTWO W SERWISIE

Uczestnikami Serwisu są jego Użytkownicy.

Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.

Odpłatne usługi świadczone będą przez Administratora na rzecz Użytkowników wyłącznie po złożeniu dyspozycji i wniesieniu opłaty, określonej w Załączniku nr 2.

Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem www.mamre.pl/Strona/component/users/?view=registration. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.

Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich danych osobowych zgodnych z prawdą: imię, nazwisko, data urodzenia, a także opcjonalnie pozostałych danych.

Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Konta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

a) zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,

b) dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu,

c) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą,

d) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

e) zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w Serwisie dla celów świadczenia przez Administratora usług w Serwisie, jak również oświadczam, iż osoby, których wizerunek umieściłem w Serwisie udzieliły takiego zezwolenia;

f) wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,

g) umieszczenie na Koncie danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą.

Art. 5 DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Ochrony Prywatności (załącznik nr 1).

Administratorem danych osobowych jest Wspólnota Przymierza Rodzin Mamre, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.

Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego potwierdzenia przez niego danych osobowych, o których mowa w art. 4 podpunkt 5., stosownymi dokumentami, poprzez przesłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nadesłanie kserokopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kserokopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości Administratora, może on odmówić zawarcia umowy.

Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności przetwarzania danych osobowych oraz wizerunku udostępnionego w Serwisie, w szczególności poprzez przedstawienie zgód właściwych osób, o których mowa w art. 4 podpunkt 5. albo innych stosownych dokumentów. Jeżeli dokumenty te będą budzić wątpliwość, czy osoba ma prawo umieszczać dane osobowe lub wizerunek, Administrator może odmówić zawarcia umowy albo rozwiązać umowę z Użytkownikiem.

Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont (Profili).

Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.

W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:

a) wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,

b) natychmiastowego zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy.

Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 6 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto, odnoszące się do jego osoby. Zakazuje się udostępniania swojego Konta innym osobom, jak i korzystania z Kont należących do innych osób.

Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administrator ma prawo do zablokowania Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów. Administrator jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.

Zawierając umowę z Administratorem, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

a) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych Osób,

b) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,

c) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników,

d) nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych Osób.

Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe, umieszczane przez niego w Serwisie, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych Osób.

Użytkownik, umieszczając na Koncie dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Administratora, jak również upoważnia Administratora do ich wykorzystania zgodnie z art. 4.6 i art. 4.7 Regulaminu. W przypadku umieszczenia w Serwisie treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.). Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów dla potrzeb świadczenia usług w Serwisie oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu oraz usunięcia z Serwisu.

Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem społecznościowym. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób, treści i materiałów obrażających uczucia religijne wiernych Kościoła Katolickiego, godzących w normy prawne i moralne głoszone przez ten Kościół. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

Art. 7 ZABLOKOWANIE KONTA

Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników, a także w wypadku wystąpienia ze Wspólnoty Przymierza Rodzin MAMRE.

Administrator ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.

Każda ze Stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.

Rozwiązanie umowy przez Użytkownika polega na usunięciu przez niego Konta, w drodze procedury podanej na stronie http://www.mamre.pl/Strona/.

Umowa może zostać rozwiązania przez Administratora poprzez zablokowanie danego Konta i usunięcie zamieszczonych przez danego Użytkownika treści, zdjęć i innych materiałów, w sytuacji:

a) naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,

b) podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników lub Administratora,

c) umieszczenia na Koncie treści lub zdjęć mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu lub które uzna za niewłaściwe lub sprzeczne z Regulaminem,

d) naruszenia dóbr osobistych lub obrażających godność innych osób,

e) umieszczania treści i materiałów obrażających uczucia religijne wiernych Kościoła Katolickiego, godzących w normy prawne i moralne głoszone przez ten Kościół,

f) umieszczenia na Koncie treści bezprawnych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje.

Art. 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych Osób.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.

Art. 9 REKLAMACJE

Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego Administratorowi.

Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.

Administrator pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne Osoby przy wykorzystaniu funkcji Serwisu. Administrator nie ma również obowiązku przekazywania reklamacji podmiotowi właściwemu do realizacji reklamacji.

Art. 10 PRZEPISY KOŃCOWE

Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.mamre.pl/Strona/regulamin.html .

Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.

W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.

Warunkiem dalszego korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami. Po zapoznaniu się z nową treścią Regulaminu, Użytkownik składa oświadczenie następującej treści: Oświadczam, iż zapoznałem się z nową treścią Regulaminu i akceptuję jego wszystkie postanowienia. Złożenie oświadczenia jest jednoznaczne z oświadczeniem woli o kontynuowaniu umowy z Administratorem. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Użytkownik rozwiązuje tym samym umowę z Administratorem, co jest równoznaczne z zablokowaniem Konta.

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu. Umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami, a Administratorem przed dniem wejścia w życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji przez Użytkownika.

W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

Niniejszy regulamin wraz z jego załącznikami dostępny jest w aktualnej wersji pod adresem http://www.mamre.pl/Strona/regulamin.html .

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI
(załącznik nr 1 do Regulaminu)

Art. 1 KWESTIE TECHNICZNE
Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. DSI wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw Niektóre obszary serwisu DSI mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.

Art. 3 INFORMACJA HANDLOWA
Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu), bądź też niekomercyjne listy (np. życzenia, informacje o nowych wiadomościach, komunikaty systemu lub Moderatora Wspólnoty). Każdy z użytkowników Serwisu ma prawo zastrzec, że nie chce otrzymywać informacji od Serwisu.

Art. 4 ZABLOKOWANIE KONTA
Rozwiązanie umowy przez Użytkownika jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie.

Art. 5 KONTAKT Z NAMI
Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu, Polityki Ochrony Prywatności oraz korzystania z Serwisu prosimy kierować e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Strona Wspólnoty Przymierza Rodzin MAMRE używa plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies oraz jak je usunąć zobacz Polityka prywatności.

Akceptuję pliki cookie z tej strony internetowej.

EU Cookie Directive Module Information